Мер Ва­шинг­то­на з ко­хан­кою ку­рив нар­ко­ти­ки

Krayina - - ДАТИ -

”МЕР ВА­ШИНГ­ТО­НА МАРІОН БЕРРІ АРЕШТОВАНИЙ ЗА ЗВИ­НУ­ВА­ЧЕ­Н­НЯМ У ЗБЕРІГАННІ КОКАЇНУ МИНУЛОЇ НОЧІ В ГО­ТЕ­ЛІ VISTA INTERNATIONAL. Арешт став на­слід­ком опе­ра­ції ФБР та окру­жної по­лі­ції, що роз­по­ча­ла­ся кіль­ка ти­жнів то­му”, – по­ві­дом­ляє га­зе­та Washington Post 19 сі­чня 1990 ро­ку. Чор­но­шкі­рий де­мо­крат Маріон Беррі став ме­ром сто­ли­ці США 1979-го. Йо­го дві­чі пе­ре­оби­ра­ли на цю по­са­ду. На­при­кін­ці 1989 ро­ку на вжи­ван­ні нар­ко­ти­ків лов­лять йо­го со­ра­тни­ка Чарль­за Лью­ї­са. Спе­цслу­жби по­чи­на­ють сте­жи­ти за ме­ром. У ньо­го зав’язу­ю­ться сто­сун­ки з Ді­а­ною Мур – за­вер­бо­ва­ною ФБР ко­ли­шньою мо­де­л­лю. То­го ве­чо­ра в го­те­лі па­ра за­йма­ла­ся се­ксом, а по­тім ку­ри­ла крек – нар­ко­тик на осно­ві кокаїну. По­лі­ція спо­сте­рі­га­ла за всім че­рез при­хо­ва­ну ка­ме­ру. Пі­зні­ше ві­део по­ка­за­ли по те­ле­ба­чен­ню. – Сука, підставила ме­не! Я не по­ви­нен був при­хо- ди­ти сю­ди! Проклята сука! – кри­чить Беррі, ко­ли йо­му на ру­ки одя­га­ють на­ру­чни­ки. Washington Post опи­сує по­дії на­сту­пно­го дня: ”Ра­но вран­ці бу­ди­нок Беррі був за­ли­тий сві­тлом те­ле­ка­мер. Біль­ше де­ся­тка жур­на­лі­стів ото­чи­ли по­ме­шка­н­ня. О 12:40 на си­ньо­му фур­го­ні при­бу­ли мер і йо­го адво­кат. Троє аген­тів ФБР про­ве­ли чер­во­но­око­го Беррі до бу­дин­ку. Їм про­би­вав до­ро­гу охо­ро­нець із ру­шни­цею. Від­по­від­а­ти на пи­та­н­ня ре­пор­те­рів мер від­мо­вив­ся”. Ме­ра зви­ну­ва­ти­ли за 11 пун­кта­ми. При­ся­жні – 10 чор­них і двоє бі­лих – ви­зна­ли йо­го вин­ним ли­ше в одно­му ви­пад­ку – збе­рі­га­н­ня нар­ко­ти­ків. Беррі від­си­дів у тюр­мі шість мі­ся­ців. По­при суд і арешт, ви­ко­ну­вав обов’яз­ки ме­ра до ви­бо­рів на­при­кін­ці 1990-го. Ко­ли ви­йшов на во­лю, бі­ля во­ріт в’язни­ці йо­го зу­стрі­чав на­товп ша­ну­валь­ни­ків. На­при­кін­ці 1994 ро­ку Беррі зно­ву обра­ли гла­вою сто­ли­ці. Ві­дбув ка­ден­цію до кін­ця. Йо­го дру­жи­на по­да­ла на роз­лу­че­н­ня. Беррі по­мер від зу­пин­ки сер­ця 2014-го. Мав 78 ро­ків. Йо­го син Маріон Крі­сто­фер – під­при­є­мець, по­мер від пе­ре­до­зу­ва­н­ня нар­ко­ти­ка­ми торік улі­тку.

СУКА, ПІДСТАВИЛА МЕ­НЕ! ПРОКЛЯТА СУКА!

Мер Ва­шинг­то­на Маріон Беррі у сво­є­му ро­бо­чо­му ка­бі­не­ті, лі­то 1990 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.