Укра­ї­на ки­шить ко­ла­бо­ран­та­ми

ВО­НИ ЩЕ НЕБЕЗПЕЧНІШІ ЗА КОРУПЦІОНЕРІВ. КОЛАБОРАНТИ – ЦЕ СВОЄ­РІ­ДНІ ”ЗЕ­ЛЕ­НІ ЧОЛОВІЧКИ”. ТІЛЬ­КИ БЕЗ УНІФОРМИ. ПО­КИ ЩО

Krayina - - ПОГЛЯД - Олег РОМАНЧУК, пу­блі­цист

11 ЛИСТОПАДА 2016 РО­КУ В ПРОГРАМІ ”ШУСТЕР LIVE” ОЛЕ­КСАНДР ВІЛКУЛ, КО­ЛИ­ШНІЙ ЧЛЕН ПАР­ТІЇ РЕ­ГІО­НІВ, А НИ­НІ СПІВГОЛОВА ФРА­КЦІЇ ”ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” У ВЕР­ХОВ­НІЙ РА­ДІ, ДАВ НИЩІВНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ОЛЕКСІЮ ГОНЧАРЕНКУ – КОЛИШНЬОМУ ”РЕГІОНАЛУ”, А ЗА­РАЗ ЧЛЕНУ ”БЛОКУ ПЕ­ТРА ПО­РО­ШЕН­КА”: ”ВИ – КОЛАБОРАЦІОНІСТ, КЛАСИЧНИЙ КОЛАБОРАЦІОНІСТ. ТА­КІ, ЯК ВИ, ЄВРОІНТЕГРУЮТЬСЯ ЧЕ­РЕЗ ГААЗЬКИЙ ТРИБУНАЛ”. 5 гру­дня ро­сій­ський про­па­ган­дист Во­ло­ди­мир Со­лов­йов у програмі ”Ве­чір з Во­ло­ди­ми­ром Со­лов­йо­вим” при­ни­зив одіо­зних екс-нардепів від Пар­тії ре­гіо­нів Ми­ко­лу Лев­чен­ка, Оле­ну Бон­да­рен­ко і Во­ло­ди­ми­ра Олій­ни­ка, які при­бу­ли до ньо­го на ефір. Під час ви­сту­пу Лев­чен­ка ве­ду­чий пе­ре­бив го­стя: ”Я бред ваш дол­го уже слу­шаю! Исти­на в том, что вы ока­за­лись мерз­ки­ми, ни­что­жными пре­да­те­ля­ми сво­ей ро­ди­ны”. У програмі ”Про по­лі­ти­ку” на Ес­пре­со TV на­ро­дний де­пу­тат На­дія Сав­чен­ко за­яви­ла, що для неї ”За­хар­чен­ко і Пло­тни­цький не є те­ро­ри­ста­ми”. Мов­ляв, ”тре­ба від­кри­ти вій­сько­вий ста­тут, пра­ви­ла ве­де­н­ня вій­ни, і по­чи­та­ти, що та­ке те­ро­ризм. Ні, те­ро­ри­ста­ми во­ни не є. Є чі­тко ви­зна­че­ний на­бір по­нять то­го, що вхо­дить до те­ро­ри­зму. Там є ча­сти­на се­па­ра­ти­стів і ча­сти­на ко­ла­бо­ран­тів. Є ча­сти­на оку­по­ва­но­го на­се­ле­н­ня”. А ще На­дія Сав­чен­ко вва­жає, що За­хар­чен­ка і Пло­тни­цько­го тре­ба по­ва­жа­ти. Про це во­на роз­по­ві­ла під час ви­сту­пу в ”Му­зеї Бер­лін­ської сті­ни” в Ні­меч­чи­ні: ”По­ба­чи­ла за­гна­них, зму­че­них вій­ною лю­дей, які біль­ше не хо­чуть во­ю­ва­ти, ро­зум­них, тве­ре­зих, які за­слу­го­ву­ють на мою по­ва­гу”. На­ро­дно­му де­пу­та­ту, оче­ви­дно, не ві­до­ма сен­тен­ція фі­ло­со­фа Ре­не Де­кар­та: ”Пра­виль­но ви­зна­чай­те сло­ва, і ви по­зба­ви­те світ по­ло­ви­ни не­по­ро­зу­мінь”. Та­кож На­дія Сав­чен­ко, оче­ви­дно, не зна­йо­ма з ви­снов­ка­ми істо­ри­ка Яро­сла­ва Да­шке­ви­ча: ”Те­рор – це си­сте­ма­ти­чне за­сто­су­ва­н­ня за­со­бів си­ли для збе­ре­же­н­ня чи за­про­ва­дже­н­ня пев­ної си­сте­ми па­ну­ва­н­ня у вла­сній або чу­жій дер­жа­ві. Те­ро­ри­сти на­ма­га­ю­ться за­хо­пи­ти го­ло­ви, ми­сле­н­ня лю­дей”. Про це са­ме на по­ча­тку 1970-х пи­сав во­єн­ний те­о­ре­тик Єв­ген Мес­снер, ко­ли­шній пол­ков­ник ге­не­раль­но­го шта­бу Ро­сій­ської ім­пе­ра­тор­ської ар­мії: ”Впредь ва­жней­шим бу­дет по­чи­та­ться за­во­е­ва­ние душ

”НЕ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ЖИВОЙ СИЛЫ НАДО ДУМАТЬ, А О СОКРУШЕНИИ ПСИХИЧЕСКОЙ СИЛЫ”

во вра­жду­ю­щем го­су­дар­стве. Не об уничтожении живой силы надо думать, а о сокрушении психической силы”. Су­ча­сна зброй­на бо­роть­ба пе­ре­йшла від тра­ди­цій­них ме­то­дів до но­вих.

НА­ПЕ­РЕ­ДО­ДНІ РІ­ЗДВА ХРИСТОВОГО ЗА ГРИГОРІАНСЬКИМ КАЛЕНДАРЕМ НА САЙ­ТІ DEUTSCHE WELLE З’ЯВИВ­СЯ КОМЕНТАР ЖУРНАЛІСТА СЕР­ГІЯ РУДЕНКА. У ньо­му ав­тор за­зна­чив: На­дія Сав­чен­ко ”від­мов­ля­є­ться ви­зна­ти Пло­тни­цько­го та За­хар­чен­ка те­ро­ри­ста­ми, на­зи­ва­ю­чи їх ко­ла­бо­ра­ціо­ні­ста­ми”. 18 бе­ре­зня 2014 ро­ку на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Со­бо­лєв вніс про­ект за­ко­ну ”Про за­без­пе­че­н­ня прав і сво­бод гро­ма­дян на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Укра­ї­ни”. У йо­го стат­ті 10 за­зна­ча­лось: ”Ко­ла­бо­ра­цій­на ді­яль­ність, тоб­то уми­сне, до­бро­віль­не спів­ро­бі­тни­цтво у будь-якій фор­мі з оку­па­цій­ною дер­жа­вою або її пред­став­ни­ка­ми на шко­ду дер­жав­ним ін­те­ре­сам Укра­ї­ни, вва­жа­є­ться дер­жав­ною зра­дою і тя­гне за со­бою кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність”. Пі­сля озна­йом­ле­н­ня із за­ко­но­про­е­ктом го­лов­не на­у­ко­во­екс­пер­тне управ­лі­н­ня Вер­хов­ної Ра­ди зро­би­ло ви­сно­вок: ”По­да­ний за­ко­но­про­ект впро­ва­джує но­ве для за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни по­ня­т­тя – ко­ла­бо­ра­цій­на ді­яль­ність. Во­на при­рів­ню­є­ться до дер­жав­ної зра­ди. З на­ве­де­но­го при­пи­су стат­ті 10 про­е­кту не зро­зумі­ло, хто са­ме є суб’єктом ко­ла­бо­ра­цій­ної ді­яль­но­сті – ли­ше гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни? Крім то­го, до­ста­тньо не­ви­зна­че­ним є фор­му­лю­ва­н­ня ”спів­ро­бі­тни­цтво у будь-якій фор­мі”. Див­на ло­гі­ка у фа­хів­ців-юри­стів укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту. Бо на­віть із Ві­кі­пе­дії мо­жна до­від­а­тись: ”Від­по­від­но до за­галь­но­го на­ціо­наль­но­го пра­ва ді­яль­ність ко­ла­бо­ра­ціо­ні­стів

ви­зна­ва­лась як зра­да гро­ма­дя­на­ми ін­те­ре­сів сво­єї дер­жа­ви. За­ле­жно від сту­пе­ня шко­ди, що бу­ла зав­да­на дер­жа­ві їхньою ді­яль­ні­стю, пе­ред­ба­ча­ла­ся кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність – дов­го­стро­ко­ве ув’язне­н­ня чи смер­тна ка­ра”. В ухва­ле­но­му Вер­хов­ною Ра­дою за­ко­ні ”Про за­без­пе­че­н­ня прав і сво­бод гро­ма­дян та пра­во­вий ре­жим на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Укра­ї­ни” ста­т­тя про ко­ла­бо­ра­цій­ну ді­яль­ність від­су­тня. Не про­пи­са­на від­по­від­аль­ність за ко­ла­бо­ра­ціо­нізм і в стат­ті 111 (дер­жав­на зра­да) Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу. На жаль, в істо­рії Укра­їн­ської дер­жа­ви XXI сто­лі­т­тя ви­явів ко­ла­бо­ра­ції більш ніж до­ста­тньо. При­мі­ром, 1 ли­пня 2013 ро­ку 148 на­ро­дних де- пу­та­тів звер­ну­ли­ся до Се­йму Ре­спу­блі­ки Поль­щі з про­ха­н­ням ви­зна­ти Во­лин­ську тра­ге­дію ге­но­ци­дом поль­сько­го на­ро­ду. А ще в цьо­му до­ку­мен­ті йшло­ся, що ”в Укра­ї­ні зро­ста­ють ксе­но­фоб­ські, ан­ти­се­міт­ські та нео­на­цист­ські на­строї. Їхні пред­став­ни­ки вже сьо­го­дні є у Вер­хов­ній Ра­ді”. Ко­ли­шній пре­зи­дент Ле­о­нід Крав­чук за­зна­чив: ”За­ява 148 де­пу­та­тів із за­кли­ком до поль­сько­го Се­йму ви­зна­ти по­дії на Во­ли­ні ге­но­ци­дом – без­пре­це­ден­тний у сві­то­вій істо­рії випадок, ко­ли по­лі­ти­ки про­сять законодавчий ор­ган ін­шої дер­жа­ви звинуватити у найважчому зі зло­чи­нів пред­став­ни­ків сво­го на­ро­ду. Цей крок мо­же бу­ти при­рів­ня­ний до на­ціо­наль­ної зра­ди”.

”БЕЗ­ПРЕ­ЦЕ­ДЕН­ТНИЙ У СВІ­ТО­ВІЙ ІСТО­РІЇ ВИПАДОК, КО­ЛИ ПО­ЛІ­ТИ­КИ ПРО­СЯТЬ ЗАКОНОДАВЧИЙ ОР­ГАН ІН­ШОЇ ДЕР­ЖА­ВИ ЗВИНУВАТИТИ У НАЙВАЖЧОМУ ЗІ ЗЛО­ЧИ­НІВ ПРЕД­СТАВ­НИ­КІВ СВО­ГО НА­РО­ДУ” СЛУ­ЖБУ БЕЗ­ПЕ­КИ УКРА­Ї­НИ ОЧОЛЮВАВ ГРО­МА­ДЯ­НИН РО­СІЇ ОЛЕ­КСАНДР ЯКИМЕНКО

Не менш різ­ко від­ре­а­гу­вав і екс-прем’єр Єв­ген Мар­чук: ”Звер­не­н­ня укра­їн­ських де­пу­та­тів до Се­йму Поль­щі – це га­не­бний крок із бо­ку всіх під­пи­сан­тів. Звер­та­ти­ся до іно­зем­но­го пар­ла­мен­ту чи уря­ду з тим, щоб тво­їй кра­ї­ні зро­би­ли щось по­га­не, це мі­ні­мум не­при­стой­но. Ду­маю, тут не обі­йшло­ся без впли­ву де­яких ро­сій­ських стру­ктур”. На­ро­дний де­пу­тат від ВО ”Сво­бо­да” Іри­на Фа­ріон ске­ру­ва­ла до го­ло­ви Слу­жби без­пе­ки звер­не­н­ня що­до на­яв­но­сті ознак дер­жав­ної зра­ди у ді­ях де­пу­та­тів. З ви­снов­ку СБУ: ”Вста­нов­ле­но від­су­тність у ді­ях на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни жо­дної з форм дер­жав­ної зра­ди та пря­мо­го уми­слу, ске­ро­ва­но­го на за­по­ді­я­н­ня шко­ди су­ве­ре­ні­те­то­ві, те­ри­то­рі­аль­ній ці­лі­сно­сті й не­до­тор­ка­но­сті, дер­жав­ній, еко­но­мі­чній чи ін­фор­ма­цій­ній без­пе­ці Укра­ї­ни, що є обов’яз­ко­ви­ми озна­ка­ми зло­чи­ну ”дер­жав­на зра­да”. Слу­жбу без­пе­ки то­ді очолював гро­ма­дя­нин Ро­сії Оле­ксандр Якименко. Най­ві­до­мі­ші єв­ро­пей­ські кон­флі­кти ХХ сто­лі­т­тя по­чи­на­лись

з ін­фор­ма­цій­ної ата­ки на су­про­тив­ни­ка – ан­шлюс Ав­стрії, Су­де­ти, на­пад Ні­меч­чи­ни на Поль­щу, СРСР – на Фін­лян­дію. ”На­йо­бра­зли­ві­ше, що в ін­фор­ма­цій­ній вій­ні зав­жди про­грає той, хто ка­же прав­ду. Він обме­же­ний нею, а бре­хун мо­же пле­сти все, що зав­го­дно”. Ця сен­тен­ція аме­ри­кан­сько­го пи­сьмен­ни­ка-фан­та­ста Ро­бер­та Ше­клі не­о­дно­ра­зо­во ді­ста­ва­ла під­твер­дже­н­ня у но­ві­тній укра­їн­ській істо­рії. Дії 148 нардепів, на мій по­гляд, мі­стять озна­ки ко­ла­бо­ра­ції. Не менш скан­даль­на істо­рія, пов’яза­на з по­і­мен­ним го­ло­су­ва­н­ням за про­ект за­ко­ну про ра­ти­фі­ка­цію уго­ди між Укра­ї­ною та Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю що­до пе­ре­бу­ва­н­ня Чор­но­мор­сько­го фло­ту РФ на те­ри­то­рії Укра­ї­ни 27 кві­тня 2010 ро­ку. То­ді йо­го під­три­ма­ли 236 де­пу­та­тів. Хо­ча на мо­мент пе­ре­бу­ва­н­ня Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча на по­са­ді пре­зи­ден­та бу­ла від­су­тня кон­сти­ту­цій­на під­ста­ва для укла­да­н­ня но­вої уго­ди що­до пе­ре­бу­ва­н­ня ЧФ РФ на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Су­д­дя Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Ві­ктор Ши­шкін по­яснює, що під­ста­вою для укла­да­н­ня Ле­о­ні­дом Ку­чмою 1997 ро­ку уго­ди з Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю про тим­ча­со­ве пе­ре­бу­ва­н­ня ЧФ РФ на те­ри­то­рії Укра­ї­ни був пункт 14 Пе­ре­хі­дних по­ло­жень Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. Він ді­яв як нор­ма ad hoc – пра­ви­ла, які ре­гу­лю­ють ді­яль­ність спе­ці­аль­них мі­сій, по­са­до­вих осіб, ор­га­ні­за­цій, ко­мі­те­тів або ро­бо­чих груп тим­ча­со­во­го ха­ра­кте­ру, ство­ре­них для ви­ко­на­н­ня спе­ці­аль­них зав­дань. Будь-яка нор­ма Пе­ре­хі­дних по­ло­жень за сво­єю пра­во­вою при­ро­дою має одно­мо­мен­тний і тим­ча­со­вий ха­ра­ктер. З ви­ко­ри­ста­н­ням ме­ти, за­для якої та­ка нор­ма при­зна­ча­лась, во­на втра­чає свою си­лу. Пі­сля ви­ко­ри­ста­н­ня Ку­чмою по­ло­же­н­ня пун­кту 14 у всіх сто­сун­ках що­до іно­зем­них вій­сько­вих баз на на­шій те­ри­то­рії ді­ють по­ло­же­н­ня ча­сти­ни 7 стат­ті 17 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. Всу­пе­реч цій ви­мо­зі Основ­но­го За­ко­ну Яну­ко­вич під­пи­сав із Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю но­ву уго­ду, яка апрі­о­рі не мо­гла бу­ти укла­де­на 2010 ро­ку. Однак її на­ро­дні де­пу­та­ти ра­ти­фі­ку­ва­ли, тоб­то вчи­ни­ли ан­ти­кон­сти­ту­цій­ну дію за озна­ка­ми та­ко­го зло­чи­ну як дер­жав­на зра­да. Під­твер­дже­н­ням та­ко­го ви­снов­ку є ін­фор­ма­ція від 3 сі­чня 2017 ро­ку, що Пе­чер­ський рай­суд Ки­є­ва до­зво­лив вій­сько­вій про­ку­ра­ту­рі ви­лу­чи­ти у Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ ори­гі­нал Хар­ків­ських угод про про­дов­же­н­ня на 25 ро­ків ба­зу­ва­н­ня Чор­но­мор­сько­го фло­ту Ро­сії в Кри­му. Слід­чим управ­лі­н­ням Го­лов­ної вій­сько­вої про­ку­ра­ту­ри здій­сню­є­ться до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні за озна­ка­ми зло­чи­нів, пе­ред­ба­че­них ча­сти­ною 1 стат­ті 111 (дер­жав­на зра­да) і ча­сти­ною 2 стат­ті 364 (зло­вжи­ва­н­ня вла­дою або слу­жбо­вим ста­но­ви­щем) Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу. До­слі­джу­ю­ться під­ста­ви та об­ста­ви­ни під­пи­са­н­ня 21 кві­тня 2010 ро­ку уго­ди між Укра­ї­ною та Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю з пи­тань пе­ре­бу­ва­н­ня Чор­но­мор­сько­го фло­ту РФ на те­ри­то­рії Кри­му. "У слід­ства є до­ста­тні під­ста­ви вва­жа­ти, що в за­зна­че­них до­ку­мен­тах мі­стя­ться ві­до­мо­сті, що мо­жуть під­твер­ди­ти фа­кти по­ру­ше­н­ня про­це­дур під­го­тов­ки, прийня­т­тя, під­пи­са­н­ня і ра­ти­фі­ка­ції уго­ди, а та­кож вста­но­ви­ти ко­ло осіб, чиї дії при­зве­ли до укла­де­н­ня уго­ди, що су­пе­ре­чить Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни", - ска­за­но в рі­шен­ні су­ду. Як скла­ла­ся до­ля де­пу­та­тів­ко­ла бо ран­тів? Де­хто” вбіг ах ”, де­хто по­дав­ся на емі­гра­цію. Однак біль­шість по­чу­ва­ю­ться не­зле і в Укра­ї­ні. ЩЕ ДВА ДЕ­СЯ­ТИ­ЛІ­Т­ТЯ ТО­МУ ОЛЕ­КСАНДР СКІПАЛЬСЬКИЙ, ФУНДАТОР ГО­ЛОВ­НО­ГО УПРАВ­ЛІ­Н­НЯ РОЗ­ВІД­КИ МІ­НІ­СТЕР­СТВА ОБОРОНИ, ЕКСЗАСТУПНИК ГО­ЛО­ВИ СБУ, ЗА­ЯВИВ: ”АКТИВ­НІСТЬ РО­СІЙ­СЬКИХ СПЕЦ­СЛУЖБ В УКРА­Ї­НІ ДО­БРЕ ПОМІТНА”. У кон­текс­ті те­ми ко­ла­бо­ра­ції сим­пто­ма­ти­чно про­зву­ча­ла за­ява журналіста Дми­тра Гор­до­на у програмі ”Шустер Live” від 11 листопада 2016 ро­ку: ”Сьо­го­дні се­ред ке­рів­ни­цтва кра­ї­ни, се­ред мі­ні­стрів, де­пу­та­тів, про­сто по­лі­ти­ків ве­ли­че­зний про­цент ста­нов­лять аген­ти КГБ СССР і ФСБ Ро­сії”. Го­ло­ва До­не­цької обла­сної вій­сько­во-ци­віль­ної адмі­ні­стра­ції Пав­ло Же­брів­ський слу­шно за­пи­тує, чи хтось ба­чив на фронті, се­ред мобілізованих або добровольців, пред­став­ни­ків ”Опозиційного блоку” й комуністів? 17 трав­ня 2012 ро­ку гру­зин­ський ре­фор­ма­тор Ка­ха Бен­ду­кі­дзе по­ді­лив­ся вра­же­н­ня­ми пі­сля від­ві­дин Мі­ні­стер­ства про­ми­сло­во­сті: ”Там не­що­дав­но при­зна­чи­ли мі­ні­стра, який до цьо­го був ди­ре­кто­ром Хар­ків­сько­го авіа­цій­но­го за­во­ду. Я за­ві­тав із мо­їм дав­нім при­я­те­лем зі Льво­ва, ма­те­ма­ти­ком. Той ска­зав щось укра­їн­ською мо­вою, і я теж щось на зра­зок ”Здо­ро­вень­кі бу­ли”. А мі­ністр ро­сій­ською го­во­рить: ”Я на этой со­ба­чьей мо­ве на ра­зго­ва­ри­ваю”. Тоб­то він вва­жає, що Укра­ї­на має бу­ти ча­сти­ною чо­гось? Брян­ської обла­сті? Якщо це так, то в кра­ї­ни є про­бле­ма. Не всі усві­дом­лю­ють се­бе гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни”. Бен­ду­кі­дзе був пра­вий. Укра­ї­на ки­шить ко­ла­бо­ран­та­ми. Пре­зи­дент Ли­тви Да­ля Грі­ба­у­скай­те на прес-кон­фе­рен­ції в Ки­є­ві 14 гру­дня торік за­яви­ла, що корупція у ви­щих еше­ло­нах вла­ди шко­дить Укра­ї­ні біль­ше, ніж вій­на. Про­те, на мій по­гляд, колаборанти ще небезпечніші за корупціонерів. Колаборанти – це своє­рі­дні ”зе­ле­ні чоловічки”. Тіль­ки без уніформи. По­ки що.

> ЧИ ХТОСЬ БА­ЧИВ НА ФРОНТІ, СЕ­РЕД МОБІЛІЗОВАНИХ АБО ДОБРОВОЛЬЦІВ, ПРЕД­СТАВ­НИ­КІВ ”ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ” Й КОМУНІСТІВ?

З ПОЧАТКОМ РОСІЙСЬКО-УКРА­ЇН­СЬКОЇ ВІЙ­НИ ВИЯВИ КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ – ВО­ЄН­НО­ГО, КУЛЬТУРНОГО, ЕКО­НО­МІ­ЧНО­ГО, ПОБУТОВОГО, ПОЛІТИЧНОГО – ТРАПЛЯЮТЬСЯ МА­ЛО НЕ ЩО­ДНЯ. Над­то у сфе­рі ін­фор­ма­цій­ній. ”Інформаційний про­стір дер­жа­ви – це її стратегічний ре­сурс. Ко­жна дер­жа­ва дбає, в пер­шу голову, про свою ін­фор­ма­цій­ну не­за­ле­жність, не­до­тор­кан­ність і самодостатність”. На жаль, за­сте­ре­же­н­ня кінорежисера Юрія Іллєнка ни­ні­шня вла­да, по су­ті, са­бо­тує. На так зва­них укра­їн­ських те­ле­е­кра­нах від­бу­ва­є­ться ре­а­бі­лі­та­ція СССР. За фаль­ши­ви­ми со­вєт­ськи­ми цін­но­стя­ми но­сталь­гу­ють ”Ін­тер”, ТРК ”Укра­ї­на”, НТН. До­сить пе­ре­гля­ну­ти про­гра­ми остан­ньо­го, на­при­клад, за 3 і 4 гру­дня 2016-го: ”Щит и меч”, з анон­су: ”Ге­рой філь­му – ра­дян­ський роз­ві­дник Оле­ксандр Бє­лов”; ”Оди­но­чное пла­ва­ние”, з анон­су: ”Не­по­да­лік остро­ва в Ін­дій­сько­му оке­а­ні здій­сню­ють ма­нев­ри си­ли ВМФ СРСР і США. Ра­дян­ське ко­ман­ду­ва­н­ня пе­ред­ба­чає на­яв­ність на остро­ві вій­сько­вої ба­зи США і від­прав­ляє ту­ди роз­ві­д­гру­пу мор­ської пі­хо­ти”; ”Ку­бан­ские ка­за­ки”, з анон­су: ”Істо­рія ко­ха­н­ня го­лів кол­го­спів і ге­ро­їв пра­ці Гор­дія Во­ро­на і Га­ли­ни Пе­ре­свє­то­вої розгортається на тлі кипучого і радісного колгоспного жи­т­тя, в яко­му і пра­ця, і свя­то виглядають як яскраве, сповнене опти­мі­зму видовище”.

СТА­Т­ТЯ 14.2 НІ­МЕ­ЦЬКОЇ КОН­СТИ­ТУ­ЦІЇ СТВЕР­ДЖУЄ: ”ВЛАСНІСТЬ ЗО­БОВ’ЯЗУЄ… КОРИСТУВАННЯ НЕЮ МАЄ СЛУ­ЖИ­ТИ БЛАГУ СУ­СПІЛЬ­СТВА”. Еле­ктрон­не де­кла­ру­ва­н­ня статків укра­їн­ських мо­жно­влад­ців за­свід­чи­ло, що во­ни, на від­мі­ну від ні­ме­цьких бі­зне­сме­нів, ні­як не пов’язу­ють пра­во віль­но роз­по­ря­джа­ти­ся сво­єю вла­сні­стю із су­спіль­ною від­по­від­аль­ні­стю. ”По­ки Укра­ї­на во­ює з Ро­сі­єю, чи­нов­ни­ки Нац­бан­ку ви­во­дять ро­сій­ські фі­н­уста­но­ви з-під еко­но­мі­чних сан­кцій. Про ло­яль­ність НБУ до ді­яль­но­сті ро­сій­ських бан­ків на те­ри­то­рії Укра­ї­ни свід­чить той факт, що се­ред 80 за­кри­тих бан­ків не­має жо­дно­го ро­сій­сько­го. Жур­на­лі­сти про­гра­ми ”На­ші

”ІСТО­РІЯ КО­ХА­Н­НЯ РОЗГОРТАЄТЬСЯ НА ТЛІ КИПУЧОГО І РАДІСНОГО КОЛГОСПНОГО ЖИ­Т­ТЯ, В ЯКО­МУ І ПРА­ЦЯ, І СВЯ­ТО ВИГЛЯДАЮТЬ ЯК ЯСКРАВЕ, СПОВНЕНЕ ОПТИ­МІ­ЗМУ ВИДОВИЩЕ”

гро­ші” вста­но­ви­ли пря­мий зв’язок го­ло­ви НБУ Ва­ле­рії Гон­та­ре­вої та ро­сій­сько­го бан­ку ВТБ. На сьо­го­дні 40 від­со­тків бан­ків­сько­го ка­пі­та­лу Укра­ї­ни кон­тро­лює РФ”. Що це, як не еко­но­мі­чна ко­ла­бо­ра­ція?

ЯСКРАВИМ ПІД­ТВЕР­ДЖЕ­Н­НЯМ НАЯВНОЇ КО­ЛА­БО­РА­ЦІЇ СЕ­РЕД НАЙ­БІЛЬ­ШИХ БАГАТІЇВ УКРА­Ї­НИ СТА­ЛА СКАН­ДАЛЬ­НА СТА­Т­ТЯ ВІ­КТО­РА ПІН­ЧУ­КА У THE WALL STREET JOURNAL. 29 гру­дня, аку­рат пе­ред но­вим 2017 ро­ком, ”укра­їн­ський про­ми­сло­вець і фі­лан­троп” по­ді­лив­ся сво­ї­ми більш ніж су­пе­ре­чли­ви­ми дум­ка­ми на шпаль­тах впли­во­во­го аме­ри­кан­сько­го ви­да­н­ня. Чо­го ли­ше вар­та на­зва ма­те­рі­а­лу – ”Укра­ї­на має пі­ти на бо­лі­сні ком­про­мі­си за­ра­ди ми­ру з Ро­сі­єю”. Пі­дза­го­ло­вок стат­ті теж до­во­лі про­во­ка­тив­ний: ”Крим не має ста­ти на шля­ху уго­ди, що за­вер­шить вій­ну”. 20 сі­чня Ві­ктор Пін­чук вко­тре ор­га­ні­зо­ву­ва­ти­ме укра­їн­ський ланч у Да­во­сі під час Все­сві­тньо­го еко­но­мі­чно­го фо­ру­му. Ці­ка­во, як ре­а­гу­ва­ти­муть на від­вер­тий ко­ла­бо­ра­ціо­нізм зя­тя дру­го­го пре­зи­ден­та Укра­ї­ни при­су­тні на цьо­му за­хо­ді? Чи де­хто з них не по­ра­дить йо­му ”дєй­ство­вать тща­тєль­нєє”?

”В ІСТО­РІЇ УКРА­ЇН­СЬКОЇ ДЕР­ЖА­ВИ XXI СТО­ЛІ­Т­ТЯ ВИ­ЯВІВ КО­ЛА­БО­РА­ЦІЇ ПРЕДОСТАТНЬО”, – ПИ­ШЕ ПУ­БЛІ­ЦИСТ ОЛЕГ РОМАНЧУК. ХУ­ДО­ЖНИК ВО­ЛО­ДИ­МИР КАЗАНЕВСЬКИЙ БА­ЧИТЬ ЦЕ ТАК

”ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРО­СТІР ДЕР­ЖА­ВИ – ЦЕ ЇЇ СТРАТЕГІЧНИЙ РЕ­СУРС. КО­ЖНА ДЕР­ЖА­ВА ДБАЄ, В ПЕР­ШУ ГОЛОВУ, ПРО СВОЮ ІН­ФОР­МА­ЦІЙ­НУ НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНІСТЬ, НЕ­ДО­ТОР­КАН­НІСТЬ І САМОДОСТАТНІСТЬ”, – ЦИ­ТУЄ КІНОРЕЖИСЕРА ЮРІЯ ІЛЛЄНКА ПУ­БЛІ­ЦИСТ ОЛЕГ РОМАНЧУК. ХУ­ДО­ЖНИК ВО­ЛО­ДИ­МИР КАЗАНЕВСЬКИЙ ВТІЛИВ ЦЮ ДУМ­КУ В ТА­КО­МУ ОБРА­ЗІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.