П’ять най­не­без­пе­чні­ших тва­рин Ав­стра­лії

Krayina - - ПОДОРОЖ І -

1 Та­сман­ський ди­я­вол –

роз­мі­ром із не­ве­ли­ко­го со­ба­ку. Жи­ве ли­ше на остро­ві Тасманія. По­лює вно­чі, на­па­дає на біль­ших тва­рин. Лег­ко пе­ре­ма­гає со­ба­ку динго. Хар­чу­є­ться дрі­бни­ми тва­ри­на­ми й пта­ха­ми, а та­кож па­длом. Мо­же з’їсти м’яса в по­ло­ви­ну сво­єї ва­ги.

2 Кенгуру

стри­бає на від­стань до 10 м, бі­гає зі швид­кі­стю 65 км/год. Ва­гі­тність три­ває 33 дні, да­лі са­ми­ця ще шість мі­ся­ців ви­но­шує ди­тин­ча у сум­ці. Мо­же одно­ча­сно но­си­ти в сум­ці щой­но на­ро­дже­но­го, кіль­ка­мі­ся­чно­го ма­лю­ка й бу­ти ва­гі­тною тре­тім.

3 Со­ба­ку динго

за­ве­зли з Ін­до­не­зії 5 тис. ро­ків то­му. До­ма­шня тва­ри­на зди­ча­ві­ла. Динго жи­вуть ро­ди­на­ми, по­лю­ють уно­чі і пе­ред цим ви­ють, як вов­ки. Їх ча­сто від­стрі­лю­ють – че­рез на­па­ди на овець.

4 Єхи­дна

має вузь­кий дов­гий ніс. Він схо­жий на дзьоб. Дов­гим язи­ком зли­зує му­рах і тер­мі­тів. У ра­зі не­без­пе­ки скру­чу­є­ться в ко­лю­чий клу­бок. Са­ми­ця від­кла­дає одне яй­це й ви­но­шує йо­го в сум­ці. Ди­тин­ча го­дує в но­рі про­тя­гом се­ми мі­ся­ців.

5 Ка­чко­дзьоб –

отруй­ний во­до­плав­ний сса­вець. Зо­бра­же­ний на мо­не­ті 20 цен­тів. Сам­ці на за­дніх ла­пах ма­ють отруй­ний кі­готь. Отру­та смер­тель­на для дрі­бних тва­рин. Для лю­ди­ни ра­на бо­лю­ча, на­бряк три­ма­є­ться до ти­жня. Ка­чко­дзьо­би не жи­вуть і не роз­мно­жу­ю­ться в не­во­лі.

Єхи­дни жи­вуть в Ав­стра­лії та Но­вій Гві­неї. До­бре пла­ва­ють і ма­ють го­стрий зір. Щой­но по­мі­ча­ють якийсь рук, за­ри­ва­ю­ться у ґрунт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.