20 сі­чня 1661-го

Krayina - - ДАТИ -

ко­роль Ре­чі По­спо­ли­тої Ян ІІ Ка­зи­мир (1648–1668) під­пи­сав при­ві­лей, яким на­дав шко­лі при Львів­ській єзу­їт­ській ко­ле­гії ”гі­дність ака­де­мії і ти­тул уні­вер­си­те­ту”. Пер­шим ре­кто­ром на­вчаль­но­го за­кла­ду став про­фе­сор тео­ло­гії Ста­ні­слав Кжи­ков­ський. Го­лов­не при­мі­ще­н­ня бу­ло роз­та­шо­ва­не на те­пе­рі­шній вул. Те­а­траль­ній. Ді­я­ло два від­ді­ли – тео­ло­гі­чний і фі­ло­соф­ський. Сту­ден­там ви­кла­да­ли тео­ло­гі­чні на­у­ки, фі­ло­со­фію, ло­гі­ку, ри­то­ри­ку, ма­те­ма­ти­ку, астро­но­мію, вій­сько­ве ми­сте­цтво, ар­хі­те­кту­ру. Нав­ча­н­ня ве­ло­ся ла­тин­ською мо­вою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.