Мне го­во­ри­ли, что здесь уни­жа­ют рус­ских

Krayina - - УКРА ЇНА -

З го­стя­ми-ки­я­на­ми теж іду ту­ди. У чер­зі – чо­ло­вік 60. Усі жар­ту­ють, роз­мов­ля­ють рі­зни­ми мо­ва­ми. – Га­сло! – вхід пе­ре­кри­ває ”охо­ро­нець” з ав­то­ма­том. Хо­ром ви­гу­ку­є­мо ”Сла­ва Укра­ї­ні!”. Під­твер­джу­є­мо, що мо­ска­лів і ко­му­ні­стів се­ред нас не­має. По­за­ду чу­є­мо обу­ре­н­ня в чер­зі. – Мне го­во­ри­ли, что здесь уни­жа­ют рус­ских. Но я ду­мал, что это шу­тка, – чо­ло­вік у сі­рій ша­пці-ву­шан­ці май­же кри­чить. Йо­го три­ма­ють по­під ру­ки дві жін­ки. – Что за ”смерть мо­ска­лям”? Я сю­да день­ги при­нес, а тут бе­с­пре­дел. Йо­му по­я­сню­ють, ще це – бу­та­фо­рія, ні­хто йо­го не ви­же­не. На­віть, якщо він – ко­му­ніст чи ро­сі­я­нин. Чо­ло­вік ла­є­ться і йде з чер­ги. – Сла­вя­не – бра­тья! – кри­чить услід п’яний хор­ват. Ро­сі­я­нин не огля­да­є­ться. На сай­ті Мі­ні­стер­ства юсти­ції за­пра­цю­вав еле­ктрон­ний ре­єстр бор­жни­ків ко­му­наль­них по­слуг. Ко­жен мо­же пе­ре­ві­ри­ти свій борг, впи­сав­ши но­мер па­спор­ту й ін­ди­ві­ду­аль­ний по­да­тко­вий но­мер.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.