”Ба­чив трьох пре­зи­ден­тів – Клін­то­на, Бу­ша й Оба­му.

Krayina - - УКРА ЇНА -

Усі ві­ри­ли в мо­жли­вість по­бу­ду­ва­ти но­ві сто­сун­ки з Пу­ті­ним. Ви­яви­ло­ся, що єди­на пра­виль­на стра­те­гія від­но­син із ро­сій­ським лі­де­ром – по­вер­не­н­ня до прин­ци­пів Ро­наль­да Рей­га­на. Він до­ся­гав ми­ру че­рез си­лу”, – Джон МАККЕЙН, се­на­тор США від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.