У ”Кар­тко­во­му бу­дин­ку” не­має по­зи­тив­них ге­ро­їв. Тіль­ки хи­жа­ки

Krayina - - КУЛЬТУРА - текст: Ка­те­ри­на ЛУК’ЯШКО

11 із 25 но­мі­на­цій аме­ри­кан­ської кі­но­пре­мії ”Зо­ло­тий гло­бус” вру­ча­ють те­ле­філь­мам. Най­кра­щим се­рі­а­лом 2016 ро­ку на­зва­ли ”Ко­ро­на” – про ан­глій­ську ко­ро­ле­ву Єли­за­ве­ту ІІ. Він – най­до­рож­чий в істо­рії, бюджет 156 міль­йо­нів гривень. – На від­мі­ну від миль­них опер, які зні­ма­ють у пост­ра­дян­ських кра­ї­нах та Пів­ден­ній Аме­ри­ці, у США і Ве­ли­кій Бри­та­нії се­рі­а­ли – сер­йо­зне кі­но, – ка­же кі­но­зна­вець Ан­дрій АЛФЬОРОВ, 39 ро­ків. – Спо­ча­тку на те­ле­ба­че­н­ня при­йшли іме­ни­ті ре­жи­се­ри – Ґас Ван Сент, Де­від Фін­чер. За­раз у се­рі­а­ли за­про­шу­ють зір­ко­вих гол­лі­вуд­ських акто­рів. Прем'єри по­ча­ли де­мон­стру­ва­ти на між­на­ро­дних кі­но­фе­сти­ва­лях. Торік но­ва­ція до­бра­ла­ся до Укра­ї­ни. На Оде­сько­му між­на­ро­дно­му кі­но­фе­сти­ва­лі по­ка­за­ли шість те­ле­се­рі­а­лів. Ан­дрій Алфьоров розповідає про се­рі­а­ли, які ви­ве­ли те­ле­ві­зій­не кі­но на но­вий які­сний рі­вень

”ТВІН ПІКС”, РЕЖИСЕР Де­від ЛІНЧ, США Се­зо­нів – 2, се­рій – 30 Ро­ки: 1990–1991 У ПРИКОРДОННОМУ КАНАДСЬКОМУ МІСТЕЧКУ РИБАЛКА ЗНАХОДИТЬ ТРУП КОРОЛЕВИ КРАСИ ЛОРИ ПАЛМЕР. Роз­слі­ду­ва­ти вбив­ство при­їжджає агент ФБР Дейл Ку­пер. Є до­ка­зи, що зло­чи­нець – мі­сце­вий. Лінч зняв ба­га­то­се­рій­не кі­но, яке пе­ре­вер­ну­ло світ. По­ка­зав прір­ву між зов­ні­шнім ло­ском про­він­цій­ної ре­спе­кта­бель­но­сті та мо­раль­ною убо­гі­стю, що за нею хо­ва­є­ться. За­лу­чив до ро­бо­ти акто­рів Дже­ка Нен­са, Грейс За­бри­скі та Еве­ретт Мак­гілл. У се­рі­а­лі пов­но за­ву­а­льо­ва­них на­тя­ків, мі­сти­ци­зму і та­єм­ни­чо­сті. На­ве­сні 2017-го має з’яви­ти­ся про­дов­же­н­ня ”Твін Пікс”.

”КАРТКОВИЙ БУ­ДИ­НОК”, режисер Де­від Фін­чер, США Се­зо­нів – 4, се­рій – 52 Рік: 2013 – до­те­пер СЕРІАЛ ЗНІ­МА­ЮТЬ ЗА РОМАНОМ АНГЛІЙСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА МАЙКЛА ДОБСА. Ав­тор був ра­дни­ком прем’єр-мі­ні­стра Мар­га­рет Те­тчер, розповідає про бри­тан­ську по­лі­ти­чну си­сте­му. У се­рі­а­лі дію пе­ре­не­сли у США. Кон­гре­смен Френк Ан­дер­вуд до­по­міг ко­ле­зі Ґер­ре­ту Во­ке­ру ста­ти пре­зи­ден­том. За це мав отри­ма­ти по­са­ду дер­жав­но­го се­кре­та­ря, однак во­на ді­ста­лась ін­шо­му. Френк ви­рі­шує пом­сти­ти­ся. Зли­ває жур­на­ліс­тці ком­про­мат на всіх по­лі­ти­ків.

У се­рі­а­лі не­має по­зи­тив­них ге­ро­їв. Тіль­ки хи­жа­ки, які за­ра­ди гро­шей і вла­ди го­то­ві йти на будь-які зло­чи­ни. Для зйо­мок від­тво­ри­ли Оваль­ний ка­бі­нет Бі­ло­го до­му, бу­дів­лю Кон­гре­су. Серіал ди­ви­ться пре­зи­дент США Барак Оба­ма. Час від часу коментує но­ві серії у Twitter.

”ФАРГО”, режисер Ной ХОУЛІ, США Се­зо­нів – 2, се­рій – 20 Рік: 2014 – до­те­пер ПІД СЕРІАЛ ПЕРЕПИСАЛИ СЦЕНАРІЙ КУЛЬТОВОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ДРАМИ БРАТІВ КОЕНІВ 1996 РО­КУ. Убив­ця-со­ціо­пат Лорн Мал­во при­їжджає у про­він­цій­не мі­сте­чко. У лі­кар­ні зна­йо­ми­ться зі стра­хо­ви­ком Ле­сте­ром Най­гар­дом. Той скар­жи­ться, що на­пе­ре­до­дні йо­го по­бив ко­ли­шній одно­кла­сник. Лорн вби­ває крив­дни­ка но­во­го зна­йо­мо­го, а Ле­стер – вла­сну дру­жи­ну. По­дії спри­чи­ня­ють низ­ку зло­чи­нів. Ав­то­ри ”Фарго” від­тво­ри­ли за­тхлу атмо­сфе­ру про­він­ції. У се­рі­а­лі ба­га­то чор­но­го гу­мо­ру. Лі­нія про роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів від­хо­дить на дру­гий план. А го­лов­на дія на­га­дує ін­шу картину братів Коенів – ”Ста­рим тут не мі­сце”. В ній ше­риф-пен­сіо­нер на­ма­га­є­ться зро­зу­мі­ти пси­хо­ло­гію су­ча­сних убивць. Роль Лор­на зі­грав Біл­лі Боб Торн­тон, при­йшов на те­ле­ба­че­н­ня з кі­но. Дру­га зір­ка се­рі­а­лу – ан­глі­єць Мар­тін Фрі­ман, ві­до­мий за ро­ля­ми у се­рі­а­лі ”Шер­лок” і кі­но­три­ло­гії ”Го­біт”.

”ЛІ­КАР­НЯ НІ­КЕР­БО­КЕР”, режисер Сті­вен СОДЕРБЕРҐ, США Се­зо­нів – 2, се­рій – 20 Рік: 2014 – до­те­пер СТІ­ВЕН СОДЕРБЕРҐ НАЛЕЖИТЬ ДО П’ЯТІРКИ КРАЩИХ АМЕ­РИ­КАН­СЬКИХ РЕЖИСЕРІВ. Пе­ре­про­бу­вав чи­ма­ло – від ме­ло­дра­ми ”Ерін Бро­ко­вич” до кримінальної ко­ме­дії ”12 дру­зів Оу­ше­на”. ”Лі­кар­ня Ні­кер­бо­кер” – істо­рія про нью-йорк­ських лі­ка­рів по­ча­тку XX сто­лі­т­тя. У при­ва­тній клі­ні­ці ви­про­бо­ву­ють но­ві ме­то­ди і за­со­би лі­ку­ва­н­ня. Го­лов­ний хі­рург до­ктор Джон Те­ке­рі – нар­ко­ман, лі­ку­вав­ся від за­ле­жно­сті. Йо­го про­то­тип – лі­кар Ві­льям Хол­стед, яко­го на­зи­ва­ють ба­тьком хі­рур­гії. За­про­ва­див пе­ре­ли­ва­н­ня кро­ві, ви­на­йшов гу­мо­ві ру­ка­ви­чки. Для зйо­мок ”Лі­кар­ні Ні­кер­бо­кер” на майданчику зірвали асфальт, поклали бруківку й засипали її перегноєм. Сті­вен Содерберґ був по­ста­нов­ни­ком, опе­ра­то­ром й мон­та­же­ром фільму.

”СПРАВЖНІЙ ДЕТЕКТИВ”, режисер Ке­рі ФУКУНАГА, США Се­зо­нів – 2, се­рій – 16 Рік: 2014 – до­те­пер 17 РО­КІВ НЕ МО­ЖУТЬ ЗНАЙТИ СЕРІЙНОГО ВБИВЦЮ. Істо­рія по­ча­ла­ся 1995-го з тру­па по­вії. Пе­ред смер­тю жін­ка від­ві­ду­ва­ла цер­кву. Де­те­кти­ви зна­йшли її що­ден­ник. Па­ра­лель­но у філь­мі по­ка­зу­ють до­пи­ти пі­до­зрю­ва­них у цій спра­ві у наш час. Це спро­ба че­рез де­те­ктив­ну істо­рію про­де­мон­стру­ва­ти вну­трі­шні пе­ре­жи­ва­н­ня лю­ди­ни. На те­пе­рі­шнє життя і вчин­ки ге­ро­їв впли­ва­ють по­дії ми­ну­ло­го. Сце­на­рист Нік Піц­цо­лат­то ско­пі­ю­вав ін­то­на­ції Де­ві­да Лін­ча з ”Твін Пі­ксу”. Та­кож у се­рі­а­лі є ві­зу­аль­ні ци­та­ти з фільму ”Ті­ні за­бу­тих пред­ків” Сер­гія Па­ра­джа­но­ва.

”НЮХАЧ”, режисер Ар­тем ЛИТВИНЕНКО, Укра­ї­на Се­зо­нів – 3, се­рій – 16 Рік: 2013 – до­те­пер ФОРМАТ УКРАЇНСЬКОГО СЕ­РІ­А­ЛУ ВПЕР­ШЕ КУПИЛИ ІНОЗЕМЦІ. Свій ”Нюхач” бу­дуть зні­ма­ти Фран­ція та Япо­нія. Бюджет одні­єї серії першого се­зо­ну – 350 ти­сяч до­ла­рів, дру­го­го – пів­міль­йон­на. Дія від­бу­ва­є­ться в наш час, не прив’яза­на до мі­сця. Го­лов­ний ге­рой – по­за­шта­тний екс­перт спе­ці­аль­но­го бю­ро роз­слі­ду­вань. Має над­чу­тли­вий нюх. За за­па­хом мо­же роз­ка­за­ти все про лю­ди­ну: що во­на їла, з ким спа­ла, чи прав­ди­ве алі­бі. Але дар за­ва­жає осо­би­сто­му жи­т­тю, бо за­пах близь­кої лю­ди­ни розповідає все. Нюхач роз­лу­че­ний і має до­ро­сло­го си­на. Ко­жна се­рія – роз­слі­ду­ва­н­ня но­вої кримінальної спра­ви. Го­лов­ну роль зі­грав естон­ський актор Ки­ри­ло Кя­ро.

”ОЛІВІЯ КІТТЕРІДЖ”, режисер Лі­за ХОЛОДЕНКО, США Се­зо­нів – 1, се­рій – 4 Рік: 2014 ОЛІВІЯ КІТТЕРІДЖ УСЕ ЖИТТЯ ПРАЦЮВАЛА ВЧИТЕЛЕМ МАТЕМАТИКИ. Має чо­ло­ві­ка Ген­рі, який управ­ляє апте­кою, і си­на Крі­сто­фе­ра. Олівія бай­ду­жа до всьо­го, на­ма­га­є­ться ні з ким не збли­жу­ва­ти­ся. Але має до­брі на­мі­ри, пі­клу­є­ться про ін­ших. І весь час бо­ре­ться з гли­бо­кою де­пре­сі­єю. Серіал зня­ла режисер українського по­хо­дже­н­ня Лі­за Холоденко. Її по­пе­ре­дній фільм ”Ді­тки в по­ряд­ку” но­мі­ну­ва­ли на ”Оскар”.

БАРАК ОБА­МА ЧАС ВІД ЧАСУ КОМЕНТУЄ НО­ВІ СЕРІЇ У TWITTER НА МАЙДАНЧИКУ ЗІРВАЛИ АСФАЛЬТ, ПОКЛАЛИ БРУКІВКУ Й ЗАСИПАЛИ ЇЇ ПЕРЕГНОЄМ

Бри­тан­ський актор 52-рі­чний Клайв Овен у се­рі­а­лі ”Лі­кар­ня Ні­кер­бо­кер” грає до­кто­ра Джо­на Те­ке­рі. Про­то­ти­пом пер­со­на­жа став аме­ри­кан­ський хі­рург Ві­льям Стю­арт Хол­стед, який упер­ше зро­бив опе­ра­цію з ви­да­ле­н­ня мо­ло­чної за­ло­зи для за­по­бі­га­н­ня ра­ку гру­ді

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.