”Зо­рю” мо­жна на­зва­ти то­по­вим клу­бом Укра­ї­ни. Хо­ча у ”Ди­на­мо” й ”Ша­хта­ря” – ви­щий рі­вень

Krayina - - СПОРТ -

ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКИХ ТРЕНЕРІВ – НЕ У КВАЛІФІКАЦІЇ, А В ТО­МУ, ЩО НЕ ЗНАЮТЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ. ТО­МУ Й НЕ ПРА­ЦЮ­ЮТЬ ЗА КОР­ДО­НОМ, – ВВАЖАЄ ЮРІЙ ВЕРНИДУБ ЗВАННЯ НАЙ­КРА­ЩО­ГО ТРЕНЕРА КРА­Ї­НИ МАЄ СТА­ТИ ПСИХОЛОГІЧНИМ ПОШТОВХОМ. Сти­му­лом, щоб по­кра­щу­ва­ти свої зна­н­ня і про­гре­су­ва­ти з ко­ман­дою.

ВИКОНУВАЧЕМ ОБОВ’ЯЗКІВ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ”ЗОРІ” СТАВ У ТРАВНІ 2012-ГО. На цій по­са­ді те­бе ре­тель­но пе­ре­ві­ря­ють. Це най­від­по­від­аль­ні­ший етап кар’єри. Упо­ра­є­шся – пі­деш да­лі, ні – все за­кін­чи­ться.

ПАМ’ЯТАЮ ПЕРШИЙ МАТЧ ЯК ТРЕНЕРА. Гра­ли про­ти ки­їв­ської ”Обо­ло­ні” у До­не­цьку – то­ді ”Зо­ря” про­во­ди­ла до­ма­шні ма­тчі там, бо в Лу­ган­ську ста­діон ре­кон­стру­ю­ва­ли. Хви­лю­вав­ся стра­шен­но, але три­мав усе в со­бі. Ро­зу­мів: у рам­ках ти­жне­во­го ци­клу ба­га­то чо­го змі­ни­ти не змо­жу. Хі­ба під­ко­ри­гу­ва­ти пси­хо­ло­гі­чний стан грав­ців. У ко­ман­ди бу­ло сім по­ра­зок по­спіль. Ми за­би­ли пер­ши­ми, але матч про­гра­ли. У на­сту­пній грі теж по­сту­пи­ли­ся – до­не­цько­му ”Ме­та­лур­гу”. Ду­мав, зі мною по­про­ща­ю­ться. Але пре­зи­дент клу­бу Єв­ген Гел­лер ска­зав го­ту­ва­ти ко­ман­ду да­лі.

Ви­ко­ну­вач обов’язків – це най­від­по­від­аль­ні­ший етап кар’єри. Упо­ра­є­шся – пі­деш да­лі, ні – все за­кін­чи­ться

КО­ЖЕН ТРЕНЕР МАЄ БУ­ТИ ГО­ТО­ВИЙ ДО ПРОВАЛУ. Алекс Фер­ґю­сон очо­лю­вав ”Ман­че­стер Юнай­тед” май­же 27 ро­ків. У ньо­го бу­ло вдо­сталь нев­дач. Але він умів до­ла­ти їх.

МИНУЛИЙ СЕЗОН ДЛЯ ”ЗОРІ” ЗАКІНЧИВСЯ НЕГАТИВНО – по­сту­пи­ли­ся ”Дні­пру”. Не зміг втри­ма­ти ко­ман­ду на на­ле­жно­му рів­ні. За­бра­кло жорс­тко­сті.

”ЗОРІ” НЕ ВИ­СТА­ЧАЄ ГЛИБИНИ СКЛАДУ. Це ство­рює про­бле­ми в ке­ру­ван­ні ко­ман­дою. Ко­ли по­чи­на­ю­ться нев­да­чі, маю за­сто­су­ва­ти ро­та­цію, впли­ну­ти на фут­бо­лі­стів. Але ро­зу­мію: за­мі­ню грав­ця – впа­де якість ко­ман­ди.

”ЗО­РЮ” МО­ЖНА НА­ЗВА­ТИ ТО­ПО­ВИМ КЛУ­БОМ УКРА­Ї­НИ. Хо­ча всі ро­зу­мі­ють, що ”Ди­на­мо” й ”Ша­хтар” – це ви­щий рі­вень. КІЛЬ­КА РО­КІВ ТО­МУ ПОДОБАВСЯ ДОНЕЦЬКИЙ ”МЕТАЛУРГ” тренера Ні­ко­лая Ко­сто­ва і оде­ський ”Чор­но­мо­рець” Ро­ма­на Гри­гор­чу­ка. ЗАВДАННЯ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА – не ли­ше тре­ну­ва­ти ко­ман­ду, а ра­зом із ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром ви­бу­ду­ва­ти клу­бну вер­ти­каль. Тренер мо­же пі­ти, а стру­кту­ра за­ли­ши­ться. Під неї клуб шу­ка­ти­ме ін­шо­го фа­хів­ця. Кла­си­чний при­клад – ”Ша­хтар”. Лу­че­ску не­має, однак на ре­зуль­та­тах це не по­зна­чи­ло­ся.

ТРЕНЕР МАЄ ЛЮБИТИ ФУТ­БОЛ 24 ГОДИНИ НА ДО­БУ. КОЖНОГО ТИ­ЖНЯ ПРОВОДЖУ ТРИ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ПО 45 ХВИ­ЛИН.

МОЯ БАЗОВА ТАКТИЧНА СХЕМА – 1-4-2-3-1. Мо­же пе­ре­тво­рю­ва­ти­ся на 1-4-1-4-1. Та­ка роз­ста­нов­ка до­зво­ляє ма­ти опти­маль­ний ба­ланс – і для ата­ки, і для обо­ро­ни.

Тренер має любити фут­бол 24 години на до­бу

КОЖНУ КО­МАН­ДУ ТРЕ­БА ВИБУДОВУВАТИ З ОБО­РО­НИ. Я не при­хиль­ник ”ви­со­ко­го” за­хи­сту. Це – за­над­то ве­ли­кий ри­зик.

2012 РО­КУ ЇЗДИВ НА СТАЖУВАННЯ ДО ЛОНДОНСЬКОГО ”ТОТТЕНХЕМА”. Ко­ман­ду то­ді тре­ну­вав Ан­дре Віл­лаш-Бо­аш. Грав­ці ма­ли одне заняття на день. При­їха­ли на ба­зу о де­ся­тій ран­ку, з 15:00 – віль­ні.

ВАЖЛИВО НЕ КИДАТИСЯ В КРАЙНОЩІ, КО­ЛИ ЩОСЬ ІДЕ НЕ ТАК. До­ве­сти спра­ву до кін­ця. ПІ­СЛЯ ПРОГРАНОГО МАТЧУ МО­ЖУ ОДРАЗУ ВИСЛОВИТИ ФУТБОЛІСТАМ ПРЕТЕНЗІЇ. А мо­жу мов­чки ви­йти з роз­дя­галь­ні й пі­ти до­до­му. З дру­жи­ною про фут­бол – ні сло­ва. Тіль­ки з со­ба­кою. Во­на за­спо­ко­ює. Гу­ляю з нею і ду­маю, де не­до­пра­цю­вав.

З дру­жи­ною про фут­бол – ні сло­ва. Тіль­ки з со­ба­кою

ТРАПЛЯЮТЬСЯ МА­ТЧІ, КО­ЛИ РО­ЗУ­МІЮ: ПО ХОДУ НІЧОГО НЕ ЗМІНЮ. Важливо не по­ка­за­ти це ко­ман­ді. У ве­ре­сні про­гра­ва­ли ”Ста­лі” – 0:2. Але зумі­ли зі­гра­ти – 2:2. Пи­ша­ю­ся цим ма­тчем.

ДВА РО­КИ ТО­МУ ПРО­ГРА­ЛИ ”ФЕЄНООРДУ” МАТЧ ЗА ПРАВО ВИ­ЙТИ ДО ГРУПОВОГО ТУР­НІ­РУ ЛІГИ ЄВРОПИ. По­сту­па­ли­ся 0:3. Ко­ли за­би­ли

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.