СУ­Д­ДЯ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ КИЄВА ОЛЕГ ГОЛЯШКІН ВИМАГАЄ ВИДАТИ СЛУЖБОВУ ДВОКІМНАТНУ КВАР­ТИ­РУ ПЛО– ЩЕЮ 136 КВАДРАТНИХ МЕТРІВ.

Krayina - - РЕПЛ ІКА -

ВО­ЛО­ДІЄ ВЖЕ ТРЬО­МА ПОМЕШКАННЯМИ: У СЕ­ЛИ­ЩІ МИРОНІВ– СЬКОМУ НА ДОНЕЧЧИНІ, В ДНІПРІ І В РАЙЦЕНТРІ СЛОБОЖАНСЬКЕ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ЩЕ ДВІ КВАР­ТИ­РИ, НА СТОЛИЧНОМУ ПЕЧЕРСЬКУ, ЗАПИСАНІ НА МАТІР СУДДІ ГОЛЯШКІНА

Для дрі­бних слу­жбов­ців піль­ги потрібні. Ра­йон­ний про­ку­рор не мо­же ку­пи­ти квар­ти­ру на зар­пла­ту. Тож зму­ше­ний бу­де бра­ти ха­ба­рі. Щоб цьо­го не бу­ло, дер­жа­ва має взя­ти ча­сти­ну ви­трат на се­бе. Але без зло­вжи­вань. Су­д­дям Вер­хов­но­го суду пла­ну­ють пла­ти­ти по 300 ти­сяч гривень на місяць. Про яке слу­жбо­ве жи­тло для них мо­же йти мо­ва? Судді вже за­ро­би­ли ре­пу­та­цію не­за­ле­жних від за­ко­ну і мо­ра­лі. Ро­блять усе, що за­ма­не­ться. Над ни­ми не­має ні­яко­го на­гля­ду й кон­тро­лю. Вла­да да­лі ПІДГОДОВУЄ їх, щоб ухва­лю­ва­ли потрібні рі­ше­н­ня. Ця ПОЛІТИЧНА КО­РУ­ПЦІЯ по­чи­на­є­ться з Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та й Вер­хов­ної Ра­ди й іде до най­мен­шо­го се­ла. Ма­є­мо си­сте­му су­до­во­го сва­ві­л­ля. Чо­му пре­зи­дент і пар­ла­мент до­сі не про­ве­ли су­до­вої ре­фор­ми? За на­яв­но­сті по­лі­ти­чної во­лі це – не проблема. Але хтось має взя­ти на се­бе ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НІСТЬ. І цей хтось – пер­ша осо­ба. Однак По­ро­шен­ко весь свій час і енер­гію ви­тра­чає на ті сфе­ри, в яких має вла­сний ін­те­рес. Тоб­то змі­цнює вла­ду і осо­би­сто зба­га­чу­є­ться. Зро­би­ти щось для дер­жа­ви – не ви­хо­дить

Ігор ЛОСЄВ, 61 рік, фі­ло­соф

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.