Ро­берт РАНД

Krayina - - РОЗМОВА ПРО ВСЕ - Текст: Ва­ле­рія РАДЗІЄВСЬКА, фо­то: Сер­гій СТАРОСТЕНКО

НАКИДКА-БАЛАХОН Чор­ну ман­тію з ка­пю­шо­ном моя ба­бу­ся Аня спле­ла торік. Вов­ня­на, з дов­гим ру­ка­вом, ви­ще ко­лі­на. Спо­ча­тку люди ля­ка­ли­ся, ко­ли мене в ній ба­чи­ли вно­чі. Осо­бли­во – п’яні чо­ло­ві­ки. У на­кид­ці зні­мав­ся в ре­кла­мі Українського ти­жня мо­ди. Всі пи­та­ли, від яко­го ди­зай­не­ра ко­фта? Ка­жу – від ба­бу­сі. Колись во­на у цир­ку но­жі ме­та­ла, за­йма­ла­ся бо­роть­бою. На при­став­ці зі мною і бра­том гра­ла­ся. Мрі­я­ла, щоб я став стри­пти­зе­ром. За­раз ба­бі важ­ко хо­ди­ти. Че­рез по­га­ний зір пле­ла нав­по­ма­цки. Пі­сля ін­суль­ту чу­тли­вість паль­ців зни­кла. Вже не пле­те.

МЕДАЛЬЙОН По­да­ру­ва­ла пра­ба­ба, отри­ма­ла йо­го від сво­єї ба­би. Він – кру­глий, із Бо­го­ма­тір’ю, зі стер­ти­ми ла­тин­ськи­ма бу­ква­ми. Ба­бу мо­єї пра­ба­би удо­че­ри­ла поль­ська шля­хтян­ка. Жи­ли в Ні­меч­чи­ні. Там зу­стрі­ла сол­да­та ро­дом з Укра­ї­ни. Одру­жи­ти­ся з нею не міг, то­му ви­крав. Ко­ли ті­ка­ли, взя­ли скринь­ку з при­кра­са­ми. При­ве­зли її з со­бою в ко­пи­ці сі­на. Віддали лю­дям, що до­пра­ви­ли їх в Україну. Із при­крас уці­лів ли­ше медальйон. У ди­тин­стві на­дя­гав йо­го, ко­ли не міг за­сну­ти.

ШТАНИ ЗІ ШТУЧНОЇ ШКІ­РИ Ку­пив кіль­ка ро­ків то­му в до­ро­го­му ма­га­зи­ні. Тя­гав по всіх зйом­ках. Ко­ли ла­зив по бал­ках, пі­ді мною зла­ма­ла­ся якась де­таль і но­ги ро­зі­йшли­ся в шпа­гат. Штани трі­сну­ли.

ЖІНОЧА КУРТКА HARLEY-DAVIDSON Мій про­дю­сер ку­пив її со­бі на се­конд-хен­ді. Ма­ла шкі­ря­ні встав­ки, які під­три­му­ють гру­ди. Про­дю­сер від­по­ров їх, по­мі­няв за­мок і по­да­ру­вав ме­ні.

ПІРАТСЬКА СОРОЧКА Ши­ро­ке вбра­н­ня під стиль пі­ра­тів XVIII сто­лі­т­тя по­ши­ли на за­мов­ле­н­ня 12 ро­ків то­му. Має великі ман­же­ти, ру­ка­ви, пе­ре­тя­гну­тий ни­ткою ко­мір. Хо­див у ній 29 ро­ків, режисер, мо­дель На­ро­див­ся в мі­сті Ба­ри­шів­ка на Ки­їв­щи­ні. Ба­тько пра­цює в бан­ку, ма­ти – бух­гал­тер і фло­рист. Має бра­та 24-рі­чно­го Ар­ту­ра. ”У ба­тька на­мі­ша­но скан­ди­нав­ської та естон­ської кро­ві. По ма­те­ри­ній лінії в ро­ду є німці, по­ля­ки й укра­їн­ці. Ро­бер­том на­зва­ли на честь ді­да”. Нав­чав­ся на від­ді­лен­ні кі­но­ре­жи­су­ри Ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту куль­ту­ри і ми­стецтв. 2012-го йо­го ро­лик ”Не за­ли­пай!” отри­мав приз гля­да­цьких сим­па­тій на фе­сти­ва­лі со­ці­аль­ної ре­кла­ми Molodiya Festival. Зні­ма­є­ться в ре­кла­мі одя­гу, со­ці­аль­них клі­пах. Бе­ре участь у кон­кур­сах для чо­ло­ві­ків-мо­де­лей. Ма­лює обра­зи пер­со­на­жів для те­а­траль­них по­ста­но­вок. Спі­ває в екс­пе­ри­мен­таль­но­му гур­ті Soyballs. Улю­бле­на книж­ка – ”Фран­кен­штейн” Ме­рі Шел­лі. За­хо­плю­є­ться со­не­та­ми Шек­спі­ра. Не­о­дру­же­ний. Жи­ве в мі­сті Бе­ре­зань Ки­їв­ської області. Має со­бак Брун­хіль­ду, Тар­за­на і Му­хта­ра, ко­тів – Ко­та, Кі­шку та Бе­зву­хо­го на остан­ній дзво­ник. Са­ме ви­йшла на екра­ни чер­го­ва ча­сти­на ”Пі­ра­тів Ка­риб­сько­го мо­ря”. Вдя­гнув со­ро­чку під штани-кльо­ші. Був схо­жий, ма­буть, на чо­ло­ві­ка із 1970-х.

КО­ФТА В НОРВЕЗЬКУ В’ЯЗ­КУ Її теж спле­ла ба­ба. Зав­дя­ки їй мене по­кли­ка­ли на роль ві­кін­га у кі­но. Ми з бра­том і по­дру­гою ро­би­ли фо­то­се­сію у ”Ки­їв­ській Са­ха­рі” на По­зня­ках. Імі­ту­ва­ли скан­ди­на­вів. Фо­тки ви­кла­ли в ін­тер­не­ті. Їх по­ба­чи­ли, запросили мене зня­ти­ся в ізра­їль­сько­му се­рі­а­лі. Мав гра­ти епі­зо­ди­чну роль ві­кін­га. Про­по­ну­ва­ли 100 до­ла­рів на день. Спе­ці­аль­но для зйо­мок зро­би­ли ма­кет мо­єї го­ло­ви із си­лі­ко­ну. Бу­ла су­пер­ре­а­лі­сти­чна. Ма­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її в ка­дрі, де ме­ні від­ру­бу­ють го­ло­ву. Ма­кет зро­би­ли з бо­ро­дою. А я на­пе­ре­до­дні зйом­ки по­го­лив­ся. Так моя роль ви­ле­ті­ла в тру­бу.

ФУТБОЛКА З ПОРТРЕТОМ ТА­РА­СА ШЕВ­ЧЕН­КА І НАПИСОМ ”БОРІТЕСЯ – ПОБОРЕТЕ” У ній по­стій­но по­тра­пляю в мор­до­бої. Якось у Бе­ре­за­ні сто­яв із дівчатами бі­ля бу­дин­ку куль­ту­ри. На нас на­ле­ті­ли кіль­ка де­ся­тків обдов­ба­них при­дур­ків, по­ча­ли всіх ду­ба­си­ти. Мене і мі­сце­во­го ху­до­жни­ка за­бра­ли в лі­кар­ню. Місяць там про­ва­ляв­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.