Суб­си­дію за­бе­руть

Krayina - - УКРА ЇНА - Оль­га ШВЕД

– На ме­не до­сі ка­жуть ”ка­дро­вик”. Хо­ча я й за­йма­ю­ся під­бо­ром пер­со­на­лу – але ж це зов­сім ін­ше. Біль­ше пси­хо­ло­гії, мен­ше до­ку­мен­та­ції, – ка­же зна­йо­ма Іри­на. Во­на шу­кає пра­ців­ни­ків для най­біль­ших ІТ-ком­па­ній Льво­ва. Що­дня про­во­дить по п’ять-шість спів­бе­сід. За зна­йде­но­го по­трі­бно­го фа­хів­ця отри­мує го­но­рар. Шу­ка­ти йо­го мо­же мі­ся­ця­ми по всій кра­ї­ні. – В Укра­ї­ні за­ре­є­стро­ва­но 16 ти­сяч IT-ком­па­ній, – ка­же Іри­на. – В ко­жній

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.