По­го­джу­ю­ся на всі їхні умо­ви

Krayina - - УКРА ЇНА -

у се­ре­дньо­му – 15 пра­ців­ни­ків. По­стій­но тре­ба но­ві ка­дри. По­ча­тків­ців, у яких за пле­чи­ма ли­ше три­мі­ся­чні кур­си, ба­га­то. Але вар­тий ро­бо­ти ли­ше один із двох де­ся­тків. Справ­жніх про­фі – оди­ни­ці. Му­шу по­лю­ва­ти на них. Во­ни не шу­ка­ють ро­бо­ту. Їх тре­ба са­мій зна­йти і пе­ре­ма­ни­ти. По­го­джу­ю­ся на всі їхні умо­ви. Іри­на два мі­ся­ці шу­кає пра­ців­ни­ка у львів­ський офіс аме­ри­кан­ської ком­па­нії. Роз­ро­бля­ють ігри для смар­тфо­нів. Зар­пла­та – по­над 2 ти­ся­чі доларів, со­ці­аль­ний па­кет, стра­хов­ка. На спів­бе­сі­ду до по­тен­цій­но­го кан­ди­да­та по­їха­ла са­ма у Рів­не. – Ну як? Умо­ви­ла про­гра­мі­ста на пе­ре­їзд? – пи­таю Іри­ну за кіль­ка днів. – Май­же по­го­див­ся. Але ви­су­нув умо­ву – не вла­што­ву­ва­ти йо­го офі­цій­но. Бо ма­ти пе­ре­жи­ває, що суб­си­дію за­бе­руть.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.