За опе­ру ”Отел­ло” Джу­зеп­пе Вер­ді став по­че­сним гро­ма­дя­ни­ном Мі­ла­на

Krayina - - УКРА ЇНА -

”ВЕР­ДІ ДОСЯГ НАЙВИЩОЇ МУЗИЧНОЇ ПЛОЩИНИ. ВІН ВІДМОВИВСЯ ВІД ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ СТАРОЇ ІТАЛІЙСЬКОЇ ОПЕРИ І СТВОРИВ ГЕНІАЛЬНИЙ ШЕДЕВР. Те­нор Та­ма­ньо і ба­ри­тон Мо­рель по­ка­за­ли свої по­ту­жні го­ло­си у най­ви­гі­дні­шо­му сві­тлі. Ди­ри­гент Фран­ко Фач­чо і хор до­ве­ли ще раз, що во­ни до­ско­на­лі. Ко­стю­ми ма­льов­ни­чі, до­ро­гі й від­по­від­а­ли тій епо­сі. Це справ­жній успіх”, – йде­ться у пер­шій ре­цен­зії га­зе­ти New York Times на опе­ру Джу­зеп­пе Вер­ді (1813–1901) ”Отел­ло”. Її прем’єра від­бу­ла­ся в мі­лан­сько­му те­а­трі La Scala 5 лю­то­го 1887 ро­ку. Вер­ді не мав музичної освіти. Однак створив 26 опер. Та­кож пи­сав ду­хов­ну му­зи­ку, для хо­ру, ка­мер­ну й ін­стру­мен­таль­ну. Лі­бре­то до ”Отел­ло” за тра­ге­ді­єю Ві­лья­ма Шек­спі­ра створив по­ет Ар­рі­го Бой­то (1842–1918) улі­тку 1879-го. Вер­ді спо­до­бав­ся твір, про­те два ро­ки він не брав­ся за ро­бо­ту. А по­тім ще шість ро­ків пи­сав му­зи­ку. Кіль­ка ра­зів вно­сив прав­ки у лі­бре­то, пе­ре­пи­су­вав пар­тії. На­при­кін­ці ви­кре­слив із сю­же­ту по­бу­то­ві по­дро­би­ці. У цен­трі по­ста­вив кон­флікт рев­ни­во­го мав­ра Отел­ло і йо­го со­ра­тни­ка Яго. Ком­по­зи­тор бе­ре участь май­же у всіх ре­пе­ти­ці­ях. Сам за­твер­джує акто­рів на го­лов­ні ро­лі. Гра­ти Отел­ло за­про­шує дра­ма­ти­чно­го те­но­ра Фран­че­ско Та­ма­ньо (1850–1905). Ко­ли під час яко­їсь ре­пе­ти­ції то­му не вда­є­ться сце­на са­мо­губ­ства, Вер­ді ви­бі­гає на сце­ну і по­ка­зує, як тре­ба гра­ти. На прем’єру ”Отел­ло” ди­ре­ктор La Scala Фран­ко Фач­чо (1840–1891) за­про­шує всю мі­сце­ву ари­сто­кра­тію, ко­лег з Іта­лії та ін­ших кра­їн. Сам ди­ри­гує ор­ке­стром. До по­ча­тку ви­ста­ви пло­ща пе­ред те­а­тром і всі при­ле­глі ву­ли­ці за­пов­не­ні так, що екі­па­жі ле­две пе­ре­су­ва­ю­ться. Кви­тки у ве­чір прем’єри про­да­ють по 1,2 тис. лір – $240 на те­пе­рі­шні гро­ші. Хто не мо­же їх при­дба­ти – че­кає при вхо­ді, щоб пі­сля за­вер­ше­н­ня при­ві­та­ти ав­то­ра й акто­рів. Пі­сля ви­ста­ви пу­блі­ка вла­што­вує ова­ції. Джу­зеп­пе Вер­ді та акто­рів три­чі ви­кли­ка­ють на сце­ну. ”Viva Verdi!” – кри­чать. На­сту­пно­го дня ком­по­зи­то­ру на­да­ють зва­н­ня по­че­сно­го гро­ма­дя­ни­на Мі­ла­на.

ВЕР­ДІ НЕ МАВ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ. ОДНАК СТВОРИВ 26 ОПЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.