СВІ­ТЛІ НАМІРИ МО­ЖУТЬ ПЕРЕТВОРЮВАТИСЯ НА ЗЛОЧИНИ

Krayina - - АФ ІША -

НА БАЗАРНІЙ ПЛОЩІ ПІД М’ЯСНИМ ПРИЛАВКОМ ЗНА­ЙШЛИ НЕМОВЛЯ З НОЖЕМ У ЖИВОТІ.

Хло­пчи­ка Кло­да Уде на­ма­га­ла­ся вби­ти ма­ти-тор­гов­ка. Він по­тра­пляє до си­ро­тин­ця. На­справ­ді, це – бор­дель. Ді­тей про­да­ють для роз­ваг ба­га­ті­ям. Хло­пець опи­ня­є­ться в апте­ка­ря Ана­ста­сіо Фу­мо­гал­лі. Той тор­гує ек­зо­ти­чним екс­тра­ктом ”Афро­ди­зі­ак”. Ре­чо­ви­на збу­рює в лю­дях ни­ці ін­стин­кти. Клод ви­рі­шує ство­ри­ти про­ти­о­тру­ту, щоб па­ри­жа­ни змо­гли очи­сти­ти­ся і ста­ти до­брі­ши­ми. Для цьо­го по­трі­бна на­сто­ян­ка на ста­те­вих ор­га­нах 13 не­за­йма­них дів­чат і хло­пців. Клод по­чи­нає вби­ва­ти. В остан­ню жер­тву – Ав­ро­ру – за­ко­ху­є­ться. Має зро­би­ти ви­бір: уби­ти дів­чи­ну і вря­ту­ва­ти світ або отри­ма­ти лю­бов, якої ні­ко­ли не мав. Ви­ста­ву ”Афро­ди­зі­ак” за п’єсою ми­ко­ла­їв­сько­го дра­ма­тур­га Ві­кто­ра По­ні­зо­ва по­ста­ви­ли в На­ціо­наль­но­му цир­ку. Про ро­бо­ту над спе­кта­клем роз­по­від­ає ре­жи­сер Ма­ксим Го­лен­ко, 38 ро­ків: – На цир­ко­вій аре­ні востан­нє ста­вив Лесь Кур­бас на по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя. Дія від­бу­ва­є­ться в Па­ри­жі в ча­си Фран­цузь­кої ре­во­лю­ції. По­ка­зу­є­мо стан су­спіль­ства пе­ред ве­ли­ки­ми со­ці­аль­ни­ми зру­ше­н­ня­ми. Ко­ли люди біль­ше не зда­тні роз­рі­зня­ти до­бро і зло – че­рез кри­зу мо­раль­них цін­но­стей. В ей­фо­рії від ба­жа­н­ня зро­би­ти світ кра­щим сві­тлі наміри мо­жуть перетворюватися на жа­хли­ві злочини. Лю­блю екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти з те­а­траль­ни­ми май­дан­чи­ка­ми. Мі­сце по­ста­нов­ки ви­зна­чає її ха­ра­ктер. До­да­тко­ві ви­хо­ди, лю­ки, роз­тя­гну­тість чи кру­глість про­сто­ру на­пов­ню­ють п’єсу но­вим змі­стом. Цирк – на­че два дав­ньо­гре­цькі ам­фі­те­а­три, об’єд­на­ні ра­зом. У них ста­ви­ли свої дра­ми Есхіл і Со­фокл. Енер­ге­ти­ка цир­ко­во­го про­сто­ру вдві­чі силь­ні­ша. Щоб ви­бу­ду­ва­ти для гля­да­ча об’єм­ну, а не пло­ску екран­ну кар­тин­ку, ство­рю­ва­ли на аре­ні осо­бли­ві мі­зан­сце­ни. Ко­жні три-чо­ти­ри ре­плі­ки актор змі­нює по­ло­же­н­ня. За­ді­я­ли ар­ти­стів цир­ку – акро­ба­тів, гім­на­стів, хо­ду­лі­стів та ілю­зіо­ні­стів сві­тло­во­го і во­гня­но­го шоу, ба­ле­тну тру­пу Оле­ксія Скля­рен­ка. Бу­ла ідея зі­бра­ти в ”Афро­ди­зі­а­ку” акто­рів з усі­єї кра­ї­ни. Бо не всі най­кра­щі пра­цю­ють у Ки­є­ві. Го­лов­но­го ге­роя Кло­да Уде грає Ігор Ні­ко­ла­єв із Рів­нен­сько­го му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­го. За­га­лом у ви­ста­ві 36 акто­рів з 11 те­а­трів і п’яти міст. Жанр хор­ро­ру – мій улю­бле­ний. Жах – екс­клю­зив­не від­чу­т­тя. З ним не сти­ка­є­мо­ся що­дня. Він до­зво­ляє гля­да­чам пе­ре­о­сми­сли­ти бу­ден­ні ре­чі. Ви­ко­ри­ста­ли еле­мен­ти ”те­а­тру жор­сто­ко­сті”. Він з’явив­ся у 1920-х у Фран­ції. Це сти­лі­зо­ва­ний під мер­ців агре­сив­ний ви­бі­ле­ний грим, еле­мен­ти ла­те­ксу в ко­стю­мах, ого­ле­на на­ту­ра. ”Афро­ди­зі­ак” – ви­ста­ва тіль­ки для до­ро­слих. 3–4 ЛЮ­ТО­ГО, ВИ­СТА­ВА-ХОРРОР ”АФРО­ДИ­ЗІ­АК”, РЕ­ЖИ­СЕР МА­КСИМ ГО­ЛЕН­КО 19:00, КИ­ЇВ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК, ПЛ. ПЕ­РЕ­МО­ГИ, 2 текст: Дар’я АГАПОВА

Ки­їв­ський актор 26-річний Дми­тро Усов (лі­во­руч) грає Кло­да Уде в дру­го­му скла­ді ви­ста­ви ”Афро­ді­зі­ак”. Про­сить апте­ка­ря Ана­ста­сіо Фу­ма­гал­лі по­ді­ли­ти­ся ре­це­птом про­ти­о­тру­ти. Цю роль ви­ко­нує 61-річний Оле­ксій Вер­тин­ський зі сто­ли­чно­го ”Мо­ло­до­го те­а­тру”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.