Смог

Krayina - - СЛОВНИК -

СМОГ – АЕРОЗОЛЬ, ЩО МІСТИТЬ ДИМ, ТУМАН І ПИЛ. Утво­рю­є­ться у ве­ли­ких мі­стах і про­ми­сло­вих цен­трах. Ін­тен­сив­ний ви­кли­кає алер­гі­чні реакції, по­дра­зне­н­ня сли­зо­вої обо­лон­ки, на­па­ди брон­хі­аль­ної астми. У гру­пі ри­зи­ку – ва­гі­тні, ма­лень­кі ді­ти, пен­сіо­не­ри й люди з хро­ні­чни­ми не­ду­га­ми. Шко­дить бу­дів­лям, зе­ле­ним на­са­дже­н­ням, во­до­ймам. Тер­мін за­про­ва­див бри­тан­ський уче­ний Ген­рі Ан­ту­ан де Во (1834–1909) у стат­ті ”Туман і дим”. На­пи­сав ї ї 1905 ро­ку для пу­блі­чно­го кон­гре­су про здо­ров’я. Сло­во по­хо­дить від ан­глій­сько­го smoky fog – ”ди­мо­вий туман”.

SMOG FREE TOWER – ВЕЖА В РОТТЕРДАМІ, НІДЕРЛАНДИ. По­за­то­рік ї ї при­ду­мав і скон­стру­ю­вав мі­сце­вий ди­зай­нер Да­ан Ру­зе­гард. Ви­го­тов­ле­на з пла­сти­ка, скла, за­лі­за та алю­мі­нію. Зав­ви­шки має 7 м. Все­ре­ди­ні роз­та­шо­ва­не обла­дна­н­ня для очи­ще­н­ня по­ві­тря. Нав­ко­ло ве­жі во­но на 75% чи­сті­ше, ніж в ін­ших ча­сти­нах мі­ста. Бру­дні речовини пре­су­ють у ку­би­ки. З них ви­го­тов­ля­ють при­кра­си. На одну ви­ко­ри­сто­ву­ють ма­те­рі­а­ли при­бли­зно з 1 тис. куб. м бру­дно­го по­ві­тря. Про­да­ють по ці­ні від $54 до $271. Ви­ру­че­ні ко­шти ви­тра­ча­ють на но­ві ве­жі-очи­щу­ва­чі. Та­кі вже з’яви­ли­ся в Па­ри­жі, Пе­кі­ні та Мум­баї.

SMOG-EXOTIC – АРОМАТИЗАТОР ДЛЯ ВАЙПІНГУ – КУРІННЯ ЕЛЕ­КТРОН­НИХ ЦИГАРОК НА ВОДНІЙ ОСНО­ВІ. Рі­ди­ну ви­го­тов­ля­ють із хар­чо­во­го до­да­тку про­пі­лен­глі­ко­лю, аро­ма­ти­за­то­рів, глі­це­ри­ну, ні­ко­ти­ну. Є близь­ко со­тні аро­ма­тів. Мо­жна ре­гу­лю­ва­ти кіль­кість ні­ко­ти­ну – від низь­ко­го до мі­цно­го. Ку­ри­ти еле­ктрон­ні ци­гар­ки до­зво­ле­но в гро­мад­ських мі­сцях – пар не має аро­ма­ту. ”Smog – при­єм­ний за­пах, тро­шки со­лод­кий. Йо­го не мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти що­дня. То­ді ви­ни­кає від­чу­т­тя, що ти бі­ля ба­га­т­тя – так смер­дить по­пе­лом. Для лю­би­те­лів ек­зо­ти­ки або для фа­на­тів ”старої шко­ли”, – пи­ше на укра­їн­сько­му ін­тер­нет-фо­ру­мі вай­пе­рів ко­ри­сту­вач під ні­ком ”Люль­ка”. ”СМОГ” – ФАНТАСТИЧНИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ФІЛЬМ. 1973-го йо­го зняв ні­ме­цький ре­жи­сер Вольф­ганг Пе­тер­сен – на той час 31-річний. Роз­по­від­ає про мі­сте­чко, яке на­зав­жди охо­пив смог. Кіль­кість шкі­дли­вих ре­чо­вин у по­ві­трі та­ка ве­ли­ка, що від за­ду­хи ги­нуть люди. Зйом­ки три­ва­ли два мі­ся­ці в ні­ме­цьких мі­стах. Стрі­чка ство­ре­на у псев­до­до­ку­мен­таль­но­му сти­лі. Під час транс­ля­ції на те­ле­ба­чен­ні глядачі ду­ма­ли, що це – ре­пор­таж із мі­сця події. Ба­га­то лю­дей зби­ра­ли­ся їха­ти на до­по­мо­гу по­стра­жда­лим.

Гу­стий смог на­крив Ки­їв та око­ли­ці 17 сі­чня. Тхну­ло зга­ри­щем, і бу­ло силь­не за­дим­ле­н­ня. Го­лов­ним дже­ре­лом цьо­го яви­ща на­зи­ва­ють ав­то­мо­біль­ний транс­порт і ко­тель­ні. Екс­пер­ти ре­ко­мен­ду­ють ки­я­нам і го­стям мі­ста вжи­ва­ти біль­ше рі­ди­ни – до 2 лі­трів на до­бу – й на­ма­га­ти­ся не гу­ля­ти бі­ля ав­то­ма­гі­стра­лей. – При­чи­ни – при­ро­дні й ан­тро­по­ген­ні, – ка­же ди­ре­ктор ла­бо­ра­тор­но­го цен­тру Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров'я Сер­гій Чу­мак. – Та­не лід, не­має ві­тру, ба­га­то ав­то. По­лі­пше­н­ня слід очі­ку­ва­ти з на­ста­н­ням ві­трів. Або ко­ли по­до­рож­чає бен­зин, і ки­я­ни пе­ре­ста­нуть їзди­ти ма­ши­на­ми

Бру­дні речовини пре­су­ють у ку­би­ки. З них ви­го­тов­ля­ють при­кра­си

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.