”Влі­тку Мо­сква мо­же ви­ста­ви­ти Ки­є­ву уль­ти­ма­тум: або під­по­ряд­ко­ву­є­те­ся нам, або мас­шта­бна ата­ка” Пав­ло ФЕЛЬГЕНГАУЕР

Krayina - - ІНТЕРВ ’Ю - Текст: Ігор ТИМОЦЬ

СТРАТЕГІЧНА МЕ­ТА РОСІЇ НЕ ЗМІНЮВАЛАСЯ ПРО­ТЯ­ГОМ ПРИНАЙМНІ ОСТАН­НІХ 15 РО­КІВ: УКРА­Ї­НА МАЄ БУ­ТИ ПІДПОРЯДКОВАНОЮ КРЕМЛЮ ЧА­СТИ­НОЮ ”РУССКОГО МИРА”, – КА­ЖЕ РОСІЙСЬКИЙ ВІЙ­СЬКО­ВИЙ ЕКСПЕРТ ПАВ­ЛО ФЕЛЬГЕНГАУЕР РОСІЯ МО­ЖЕ СПРОБУВАТИ ВІДРІЗАТИ УКРА­Ї­НУ ВІД МОРЯ – ЗАЙНЯТИ ХЕРСОН, МИКОЛАЇВ, ОДЕСУ – З ПРОБИВАННЯМ КОРИДОРУ ДО ПРИДНІСТРОВ’Я

65 ро­ків, російський біо­лог, жур­на­ліст, вій­сько­вий огля­дач На­ро­див­ся 6 гру­дня 1951-го в Мо­скві. За­кін­чив біо­ло­гі­чний фа­куль­тет Мо­сков­сько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту. Кан­ди­дат на­ук із 1987 ро­ку. За­ймав­ся мо­ле­ку­ляр­ною біо­ло­гі­єю. Пі­сля роз­па­ду СРСР пі­шов у жур­на­лі­сти­ку. Пра­цю­вав у ”Не­за­ви­си­мой га­зе­те”, ”Се­го­дня”. Із 1999 ро­ку ви­сту­пає як не­за­ле­жний вій­сько­вий огля­дач і ана­лі­тик. Ав­тор­ські ма­те­рі­а­ли ви­хо­дять на сто­рін­ках га­зе­ти The Moscow Times, ”Но­вой га­зе­ты”, ра­діо­стан­ції ”Эхо Мо­сквы”. Спів­пра­цює з аме­ри­кан­ською не­уря­до­вою ор­га­ні­за­ці­єю The Jamestown Foundation. Її ме­та – ін­фор­му­ва­ти по­лі­ти­ків про тен­ден­ції в за­кри­тих су­спіль­ствах, що стра­те­гі­чно ва­жли­ві для США. Ука­зом пре­зи­ден­та РФ Бо­ри­са Єль­ци­на від 2 лю­то­го 1993-го на­го­ро­дже­ний ме­да­л­лю ”За­хи­сни­ка віль­ної Росії” – за участь у при­ду­шен­ні сер­пне­во­го пу­тчу 1991 ро­ку. Одру­же­ний. Ви­хо­вав при­йом­ну до­чку Те­тя­ну. Во­на пра­цює ве­ду­чою на ра­діо­стан­ції ”Эхо Мо­сквы”

Ви пе­ред­ба­ча­є­те, що в сер­пні цьо­го ро­ку РФ бу­де го­то­ва ата­ку­ва­ти Укра­ї­ну. Які та­кти­чні й стра­те­гі­чні ці­лі мо­жуть бу­ти в ро­сій­ської ар­мії під час та­ко­го на­па­ду?

– До сер­пня Росія, ймо­вір­но, бу­де го­то­вою до мас­шта­бної ре­гіо­наль­ної війни. Але це не озна­чає, що во­на обов’яз­ко­во від­бу­де­ться. Стратегічна ме­та Мо­скви не змінювалася про­тя­гом принаймні остан­ніх 15 ро­ків: Укра­ї­на має бу­ти підпорядкованою Кремлю ча­сти­ною ”русского мира”. Для ни­ні­шньої ро­сій­ської вла­ди не­при­пу­сти­ма ін­те­гра­ція Укра­ї­ни в будь-які єв­ро­пей­ські чи за­хі­дні ін­сти­ту­ції та стру­кту­ри. Не ва­жли­во, це Єв­ро­пей­ський Со­юз, НАТО чи ще щось. Мо­сква на­ма­га­ти­ме­ться не допу­сти­ти цьо­го за будь-яку ці­ну. Перш за все, не во­єн­ни­ми спосо­ба­ми. Путін все ще сподівається, що Укра­ї­на ось-ось розвалиться – че­рез політичну й соціальну напругу, еко­но­мі­чні про­бле­ми, а Мо­сква підбере со­бі її ”шматочки”. Але Кремль не відкидає, як козиря, воєнного варіанту до­ся­гне­н­ня ме­ти. Не знаю кон­кре­тних опе­ра­цій, які пла­ну­ють у ген­шта­бі, то­му не мо­жу то­чно про них го­во­ри­ти. Про­те чі­тко ба­чу: ро­сій­ські зброй­ні си­ли швидко на­ро­щу­ють вій­сько­вий по­тен­ці­ал. Не ду­маю, що це бу­де по­хід на Ки­їв чи обло­га до­бре укрі­пле­но­го Ма­рі­у­по­ля. Росія не на­па­да­ти­ме в лоб, а шу­ка­ти­ме слаб­кі мі­сця в укра­їн­ській обо­ро­ні. Мо­же спробувати швид­ким і ра­пто­вим уда­ром відрізати Укра­ї­ну від моря – зайняти Херсон, Миколаїв, Одесу – з про­би-

ва­н­ням так зва­но­го коридору до Придністров’я. Від цьо­го сце­на­рію Кремль ні­ко­ли не від­мов­ляв­ся. Є й ін­ші.

>

Звід­ки мо­жуть ата­ку­ва­ти – з те­ри­то­рій так зва­них ЛНР і ДНР, з бо­ку Хар­ко­ва, із Кри­му, з Бі­ло­ру­сі?

– Мо­жли­ві най­рі­зно­ма­ні­тні­ші ва­рі­ан­ти. Ро­сій­ська армія до сер­пня ста­не зна­чно по­ту­жні­шою, ніж за­раз. До то­го ча­су збу­ду­ють стра­те­гі­чну ро­ка­ду (за­лі­зни­чні, шо­сей­ні чи ґрун­то­ві до­ро­ги у при­фрон­то­вій сму­зі, що про­ля­га­ють па­ра­лель­но лі­нії фрон­ту. – Кра­ї­на). Її за­раз актив­но зво­дять за­лі­зни­чні вій­ська. Ко­ли за­пра­цює за­лі­зни­ця Во­ро­неж – Ро­стов вздовж кор­до­ну з Укра­ї­ною, всі­єї лі­нії фрон­ту, то це дасть мо­жли­вість Росії швидко пе­ре­ки­да­ти ве­ли­ку кіль­кість військ і те­хні­ки. Про­сто так ро­кад не бу­ду­ють, бо во­ни ко­шту­ють не­де­ше­во.

Яки­ми бу­дуть по­ту­жно­сті ро­сій­ської ар­мії влі­тку?

– На сер­пень у Росії за­пла­но­ва­ні мас­шта­бні ма­нев­ри ”За­хід-2017”. За­для них мо­бі­лі­зу­ють ве­ли­кі си­ли. За­раз від­бу­ва­ю­ться при­го­ту­ва­н­ня. Під час на­вчань ”Кав­каз-2016”, основ­ним мі­сцем дис­ло­ка­ції яких був Крим, за­лу­чи­ли по­над 220 ти­сяч сол­да­тів. Цю ци­фру озву­чив мі­ністр обо­ро­ни Сер­гій Шой­гу. На той час у Росії бу­ло 66 пов­ні­стю го­то­вих ба­таль­йон­них та­кти­чних груп (ве­ли­ке вій­сько­ве фор­му­ва­н­ня на ба­зі ба­таль­йо­ну з рі­зних ро­дів військ. – Кра­ї­на), за за­явою на­чаль­ни­ка ген­шта­бу зброй­них сил ге­не­ра­ла Ва­ле­рія Ге­ра­си­мо­ва. За­раз кіль­кість та­ких груп до­ве­ли до 96. Тоб­то збіль­ши­ли на 50 відсотків. До кін­ця лі­та їх має бу­ти 115. А 2018 ро­ку – 125. До по­ча­тку сер­пне­вих ма­нев­рів цих груп бу­де пра­кти­чно вдві­чі біль­ше, ніж бу­ло рік то­му. Йде­ться про су­хо­пу­тні вій­ська, по­ві­тря­но-де­сан­тні, мор­ську пі­хо­ту. Біль­шість цих груп за­ді­ють у на­вча­н­нях бі­ля кор­до­нів з Укра­ї­ною. Якщо го­то­вих груп бу­де вдві­чі біль­ше, то мо­жна ло­гі­чно при­пу­сти­ти: за­галь­на чи­сель­ність сил, які бра­ти­муть участь у ма­нев­рах, зро­сте та­кож май­же вдві­чі. Це не тіль­ки стро- ко­ви­ки, а й кон­тра­ктни­ки та на­йман­ці. Із цьо­го ро­блю при­пу­ще­н­ня: за­га­лом у на­вча­н­нях ві­зьмуть участь від 400 до 500 ти­сяч осіб.

І са­ме у сер­пні, під час на­вчань ”За­хід-2017”, най­біль­ша імо­вір­ність ма­со­ва­ної ата­ки?

– То­ді бу­дуть най­спри­я­тли­ві­ші умо­ви для неї – від клі­ма­ти­чних мо­жли­во­стей ви­ко­ри­ста­н­ня авіа­ції до мі­жна­ро­дної по­лі­ти­чної си­ту­а­ції. Росія го­ту­є­ться до ве­ли­кої ре­гіо­наль­ної війни з використанням значних сил. Ін­шої ме­ти, крім Укра­ї­ни, для та­кої до­ро­гої мо­бі­лі­за­ції не ба­чу. У Си­рію стіль­ки військ не за­ки­неш, бо їх там не­мо­жли­во утри­му­ва­ти. Для на­па­ду на кра­ї­ни Бал­тії – теж за­ба­га­то. Вза­га­лі ата­ка про­ти військ НАТО в сти­лі Дру­гої світової війни – не ро­зум­на. Адже в Альян­су є ви­со­ко­то­чна зброя, яка при­зве­де до ду­же сут­тє­вих втрат із ро­сій­сько­го бо­ку. В Укра­ї­ни ви­со­ко­то­чної зброї по­ки що не­ба­га­то. У сво­їй ма­сі її армія озбро­є­на на ра­дян­ський ма­нер. То­му її мо­жна ма­со­ва­но ата­ку­ва­ти ар­ти­ле­рі­єю, тан­ка­ми і пі­хо­тою. Але це не озна­чає, що обов’яз­ко­во так ста­не­ться. Про­сто у Мо­скви є та­кий ва­рі­ант дій. Ро­сій­ська вла­да хо­че бу­ти го­то­ва до мас­шта­бної війни, якщо ра­птом бу­де від­по­від­не по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня. Це – мо­жли­вість. Щоб її ре­а­лі­зу­ва­ти по­трі­бно ще про­ве­сти сер­йо­зну ро­бо­ту. Це скла­дно і до­ро­го.

За та­ко­го сце­на­рію ви­ко­ри­ста­ють авіа­цію, ра­ке­ти се­ре­дньо­го ра­ді­у­су дії?

– Зві­сно, без цьо­го не обі­йти­ся. Ро­звід­ка бо­єм на Донбасі, по­чи­на­ю­чи з лі­та 2014 ро­ку і до бо­їв на Сві­тло­дар­ській ду­зі, по­ка­за­ла: укра­їн­ська армія го­то­ва воювати зна­чно кра­ще, ніж три ро­ки то­му. Тож без ма­со­ва­но­го уда­ру авіа­ції про­рва­ти фронт не вда­сться.

Які озна­ки свід­чи­ти­муть про ви­со­ку імо­вір­ність ма­со­ва­ної ата­ки?

– Бу­де від­по­від­на по­лі­ти­чна ри­то­ри­ка, при­го­ту­ва­н­ня. У Крем­лі то­ді ді­йдуть ви­снов­ку, що ін­ші ме­то­ди ви­чер­па­ні. Що іна­кше не мо­жна зу­пи­ни­ти Укра­ї­ну від ру­ху на За­хід. Не зро­зумі­ло, як про­тя­гом ро­ку бу­де змі­ню­ва­тись по­лі­ти­чна си­ту­а­ція в Укра­ї­ні. Та­кож є ба­га­то між­на­ро­дних не­ви­зна- че­но­стей. Путін сподівається, що йо­му вда­сться до­мо­ви­ти­ся з До­наль­дом Трам­пом. Що пре­зи­дент США, умов­но, від­дасть Укра­ї­ну Росії. То­ді Мо­сква вва­жа­ти­ме, що мо­же май­же без­бо­лі­сно про­ве­сти та­ку опе­ра­цію і їй за це ні­чо­го сер­йо­зно­го не бу­де. Путін на­ді­є­ться: Ва­шинг­тон де-фа­кто ви­знає Укра­ї­ну ”зо­ною ро­сій­сько­го впли­ву”. Та­кож у кві­тні від­бу­ду­ться пре­зи­дент­ські ви­бо­ри у Фран­ції. Якщо там пе­ре­мо­же на­віть не лі­дер на­ціо­на­лі­стів Ма­рін ле Пен, яка пря­мо на­зи­ває Крим ро­сій­ським, а по­мір­ко­ва­ні­ший ре­спуб лі­ка­нець Фран­суа Фі­йон, то все одно, на дум­ку Крем­ля, у Па­ри­жі бу­де більш про­ро­сій­ська вла­да за те­пе­рі­шню.

КРЕМЛЬ ГО­ТУ­Є­ТЬСЯ ДО ВЕ­ЛИ­КОЇ РЕ­ГІО­НАЛЬ­НОЇ ВІЙНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗНАЧНИХ СИЛ УКРА­ЇН­СЬКА АРМІЯ ГО­ТО­ВА ВОЮВАТИ ЗНА­ЧНО КРА­ЩЕ, НІЖ ТРИ РО­КИ ТО­МУ МО­СКВА ВВА­ЖАЄ, ЩО НО­ВУ АМЕРИКАНСЬКУ АДМІНІСТРАЦІЮ УКРА­Ї­НА НЕ ЦІКАВИТЬ

Влі­тку в сві­ті мо­же скла­сти­ся та­кий по­лі­ти­чний роз­клад, ко­ли Мо­сква ви­ста­вить Ки­є­ву уль­ти­ма­тум: або під­по­ряд­ко­ву­є­те­ся нам, або мас­шта­бна ата­ка. Та­кож Росія мо­же спробувати де­ста­бі­лі­зу­ва­ти ситуацію в Укра­ї­ні, щоб при­йти з так зва­ною гу­ма­ні­тар­ною мі­сі­єю ні­би­то ря­ту­ва­ти укра­їн­ців від стра­шної за­гро­зи. Є чи­ма­ло сце­на­рі­їв, які важко пе­ред­ба­чи­ти. Але Укра­ї­ні по­трі­бно го­ту­ва­ти­ся до обо­ро­ни.

Ве­ли­кі люд­ські втра­ти не ля­ка­ють Кремль?

– Ма­буть, мен­ше, ніж українське ке­рів­ни­цтво.

Мо­жли­ві но­ві сан­кції зу­пи­нять Пу­ті­на?

– Мо­сква рад­ше сподівається, що За­хід ска­сує ста­рі. Вва­жає, що но­ву американську адміністрацію Укра­ї­на аб­со­лю­тно не цікавить. Що Ва­шинг­то­ну на Ки­їв бу­де на­плю­ва­ти, що Трамп го­то­вий ви­ко­ри­ста­ти ”фі­шку” Укра­ї­ни для пе­ре­го­во­рів, тор­гу­ва­ти­ся нею за по­сту­пки Мо­скви в ін­ших пи­та­н­нях.

Як оці­ню­є­те го­тов­ність укра­їн­ської ар­мії да­ти від­січ ро­сій­ській мас­шта­бній ата­ці?

– Це ви­дні­ше укра­їн­ським вій­сько­вим екс­пер­там. Усім зро­зумі­ло: стан Зброй­них сил Укра­ї­ни зна­чно кра­щий, ніж був 2014 ро­ку. Але ре­аль­ні мо­жли­во­сті ви­дно під час бо­їв. Ду­маю, у ви­пад­ку мас­шта­бної ата­ки ніхто із за­хі­дних пар­тне­рів Ки­є­ва не бу­де втру­ча­ти­ся. Крім сво­го вій­ська, ніхто Укра­ї­ну не за­хи­стить.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.