УТИНЫМ ССОРИТЬСЯ. СУКИН СЫН, СОПРОТИВЛЯТЬСЯ”

П’ЯТЬ З ПО­ЛО­ВИ­НОЮ ТИ­СЯЧ ГРИ­ВЕНЬ СТА­НО­ВИТЬ СЕ­РЕ­ДНЯ ПЕНСІЯ У КАЗАХСТАНІ

Krayina - - ТЕМА : КАЗАХСТАН -

– ВЫ ФИЛЬМ ”ВЫЖИВШИЙ” СМОТРЕЛИ? Ну там, где чу­вак по­чти умер на мо­ро­зи­ще. Вот при­ле­ти­те в Аста­ну и бу­де­те вы­гля­деть то­чно та­кже, – 35-річний Тур­хан по­ка­зує на смар­тфо­ні фо­то аме­ри­кан­сько­го акто­ра Ле­о­нар­до ді Ка­пріо в ро­лі зле­де­ні­ло­го ге­роя фільму ”Ле­ген­да Г’ю Глас­са”. На­при­кін­ці листопада в Казахстані мі­нус 30. За­зви­чай силь­ні мо­ро­зи тут по­чи­на­ю­ться із се­ре­ди­ни гру­дня і три­ва­ють май­же до бе­ре­зня. По­тім ра­пто­во на­стає те­пло. Пря­мий рейс із Ки­є­ва до ка­зах­ської сто­ли­ці Аста­ни три­ває 5 год. 30 хв. Мій су­сід Тур­хан – уче­ний, ле­тить з на­у­ко­вої кон­фе­рен­ції у Лон­до­ні. Він – ху­дор­ля­вий брю­нет, під 2 м зро­сту. Роз­по­від­ає, що остан­ні­ми ро­ка­ми Ка­зах­стан вкла­дає чи­ма­ло ко­штів у роз­ви­ток на­у­ки. Мо­ло­дих уче­них, аби ті не ви­їжджа­ли за кор­дон, держава сти­му­лює ви­со­ки­ми зар­пла­та­ми. За се­ре­дніх по кра­ї­ні 300 доларів, уче­ні ма­ють у 1,5–2 ра­зи біль­ше. Пе­ре­ва­жно роз­ро­бля­ють енер­ге­ти­чні про­гра­ми. За ве­че­рею в лі­та­ку Тур­хан при­го­щає іспан­ським ви­ном. Пе­ре­во­дить роз­мо­ву на по­лі­ти­ку. – Вот вы в Украи­не – та­кие про­дви­ну­тые, де­мо­кра­ти­чные. Как вам тот факт, что пре­зи­дент на­шей стра­ны уже 25 лет у вла­сти? – за­пи­тує. Не до­че­кав­шись мо­єї від­по­віді, ка­же: змі­ни вла­ди в кра­ї­ні не хо­че, йо­го вла­што­вує ста­біль­ність. – На ми­тин­ги и де­мон­стра­ции эко­но­ми­ка ре­а­ги­ру­ет мгно­вен­но. Упа­ла це­на на нефть, и наш тен­ге обва­лил­ся сра­зу в два ра­за. Но го­су­дар­ство смо­гло удер­жать це­ны. А если что-то слу­чи­тся по­се­рьёзнее – ну, как у вас Май­дан – что то­гда?

АСТАНА – МІ­СТО СКЛЯНИХ ХМАРОЧОСІВ. Цим на­га­дує емі­рат­ські Ду­баї. Сто­ли­цею ста­ла 17 ро­ків то­му. То­ді сю­ди пе­ре­не­сли адмі­ні­стра­тив­ні уста­но­ви з Ал­ма­ти. Оста­н­ня – 5-міль­йон­не мі­сто – роз­та­шо­ва­на бі­ля під­ніж­жя гір­сько­го хреб­та Ала­тау, роз­бу­до­ву­ва­тись ні­де. Астана ж – це по­ле. Сто­ли­цю на дві ча­сти­ни ді­лить рі­чка. На одно­му бе­ре­зі – ста­ре мі­сто, зде­біль­шо­го спаль­ний ра­йон. Пра­вий бе­рег Центр Аста­ни за­бу­до­ва­ний скля­ни­ми хма­ро­чо­са­ми. На цен­траль­ній площі – сим­вол мі­ста 97-ме­тро­вий ”Бай­те­рек”. На най­ви­що­му по­вер­сі – огля­до­вий май­дан­чик

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.