Аркадій ДУБНОВ

Krayina - - ТЕМА : КАЗАХСТАН -

67 ро­ків, жур­на­ліст, ана­лі­тик, спе­ці­а­лі­зу­є­ться на кра­ї­нах Спів­дру­жно­сті не­за­ле­жних дер­жав. На­ро­див­ся 20 ли­пня 1949 ро­ку в Пі­дмо­сков’ї. За­кін­чив Мо­сков­ський енер­ге­ти­чний ін­сти­тут. Ро­зро­бляв си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го управ­лі­н­ня на ме­та­лур­гій­них за­во­дах і атом­них еле­ктро­стан­ці­ях. ”У жур­на­лі­сти­ці – остан­ню тре­ти­ну жи­т­тя. Пер­ші дві про­вів у ра­дян­ських на­у­ко­во­до­слі­дних ін­сти­ту­тах, на ме­та­лур­гій­них за­во­дах і атом­них стан­ці­ях. Пам’ятаю смерть Сталіна, ви­сад­ку аме­ри­кан­ців на Мі­сяць і вве­де­н­ня ра­дян­ських військ у Че­хо­сло­вач­чи­ну. Низ­ку похо­ро­нів ра­дян­ських ген­се­ків пам’ятаю на­ба­га­то гір­ше. Ма­буть, то­му не вва­жаю роз­пад СРСР ”най­біль­шою гео­по­лі­ти­чною ка­та­стро­фою ХХ сто­лі­т­тя”, на від­мі­ну від Пу­ті­на”. Одру­же­ний. Має трьох ді­тей і ону­чку

В яко­му ста­ні Ка­зах­стан пе­ре­бу­ває за­раз, пі­сля ро­сій­ської агре­сії що­до Укра­ї­ни і за­хі­дних сан­кцій?

– Ці сан­кції сут­тє­во ускла­дни­ли тор­го­вель­но-еко­но­мі­чні сто­сун­ки все­ре­ди­ні Єв­ра­зій­сько­го еко­но­мі­чно­го со­ю­зу (Бі­ло­ру­сі, Ка­зах­ста­ну, Росії, Вір­ме­нії і Кир­гиз­ста­ну. – Кра­ї­на). Ка­зах­стан на­ма­га­є­ться до них при­сто­су­ва­ти­ся, пра­гну­чи не ви­во­ди­ти еко­но­мі­чні про­бле­ми на по­лі­ти­чний рі­вень. Ві­дно­си­ни з Ро­сі­єю до­мі­нан­тні, бо Ка­зах­стан – кра­ї­на кон­ти­нен­таль­на, без ви­хо­ду до моря, а має май­же 8 ти­сяч кі­ло­ме­трів кор­до­ну з Ро­сі­єю. То­му у сто­сун­ках із Мо­сквою

>

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.