ІЗ КИМ ВОЮВАТИМЕ УКРА­Ї­НА

У НАЙБЛИЖЧІ 15 РО­КІВ

Krayina - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Текст: Ана­ста­сія ПОЗИЧАЙЛО, фото: Сер­гій СТАРОСТЕНКО

Чо­му вва­жа­є­те, що світ вхо­дить у ХХІ сто­лі­т­тя са­ме за­раз?

– Но­ве сто­лі­т­тя по­чи­на­є­ться 1 сі­чня пер­шо­го ро­ку. Але зав­жди є інер­цій­не продовження ми­ну­ло­го. ХVІ сто­лі­т­тя по­ча­ло­ся 1517 ро­ку, ко­ли Мар­тін Лю­тер взяв­ся ре­фор­му­ва­ти Ка­то­ли­цьку цер­кву. ХVІІ – стар­ту­ва­ло 1618 ро­ку з по­ча­тком 30-лі­тньої вій­ни (один із пер­ших за­галь­но­єв­ро­пей­ських зброй­них кон­флі­ктів між угру­по­ва­н­ня­ми про­те­стант­ських і ка­то­ли­цьких дер­жав за до­мі­ну­ва­н­ня на кон­ти­нен­ті. – Кра­ї­на). Ми жи­ве­мо в устрої, що склав­ся пі­сля Вес­тфаль­сько­го ми­ру 1648 ро­ку (за­клав осно­ви по­ді­лу сві­ту на на­ціо­наль­ні дер­жа­ви і пов’яза­но­го з цим між­на­ро­дно­го пра­ва. – Кра­ї­на). ХХ сто­лі­т­тя стар­ту­ва­ло в сер­пні 1914-го з Пер­шої сві­то­вої вій­ни. А на­ше – фа­кти­чно з інав­гу­ра­ції До­наль­да Трам­па 20 сі­чня 2017 ро­ку.

Чо­му са­ме з неї?

– Бо він ”тої си­ли час­тка, що ро­бить лиш до­бро, ба­жа­ю­чи лиш зло­го”. Це – бе­то­но­бій­на ма­ши­на, що має зме­сти все, що за­ли­ши­ло­ся від ХХ сто­лі­т­тя. Як­би пе­ре­мо­гла Гіл­ла­рі Клін­тон, клан де­мо­кра­тів ще на 10 ро­ків про­дов­жив би кон­сер­ва­цію аме­ри­кан­ських по­лі­ти­чних, еко­но­мі­чних, вій­сько­вих, без­пе­ко­вих схем. Від­по­від­но, і ба­лан­сів у між­на­ро­дній по­лі­ти­ці. Трамп це зла­має. Кожне сто­лі­т­тя роз­по­чи­на­є­ться з руй­ну­ва­н­ня чинної си­сте­ми сві­ту.

Яки­ми бу­дуть основ­ні гло­баль­ні ви­кли­ки?

– Ми по­тра­пи­ли в кіль­ка криз одно­ча­сно. Це кри­за сві­ту, який склав­ся пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Та­кож руй­ну­є­ться Вес­тфаль­ська си­сте­ма. За­раз ба­га­то уча­сни­ків між­на­ро­дних дій не є дер­жа­ва­ми. На­при­клад, ІДІЛ. Ни­щи­ться си­сте­ма роз­по­ді­лу сил між Ро­сі­єю й кон­ти­нен­таль­ною Єв­ро­пою, що скла­ла­ся пі­сля на­по­ле­о­нів­ських війн. Во­дно­час три­ває че­твер­та про­ми­сло­ва ре­во­лю­ція (роз­ви­ток і зли­т­тя ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го ви­ро­бни­цтва, обмі­ну да­них і ви­ро­бни­чих те­хно­ло­гій в єди­ну са­мо­ре­гу­льо­ва­ну си­сте­му, з якнай­мен­шим або від­су­тнім втру­ча­н­ням лю­ди­ни у ви­ро­бни­чий про­цес. – Кра­ї­на). Ін­шою ста­не те­хно­ген­на скла­до­ва ци­ві­лі­за­ції. Це до­ро­го обі­йде­ться лю­дям у со­ці­аль­но­му пла­ні і змі­нить світ. На­при­клад, у США про­гно­зу­ють, що за 10–15 ро­ків 40 від­со­тків аме­ри­кан­ців за­ли­ша­ться без­ро­бі­тни­ми – че­рез по­ши­ре­н­ня ро­бо­тів і ав­то­ма­ти­за­цію ви­ро­бни­цтва. Ве­ли­че­зні змі­ни від­бу­ду­ться кру­гом – від ме­ди­ци­ни до транс­пор­ту, зв’яз­ку, енер­ге­ти­ки. І це все одно­ча­сно. Не мо­жу на­зва­ти ще одну кри­зу та­ко­го мас­шта­бу в сві­то­вій істо­рії.

До чо­го во­на ве­де?

– На­сам­пе­ред, до змі­ни в ко­ле­ктив­но­му й ін­ди­ві­ду­аль­но­му під­сві­до­мо­му. До кри­зи ор­га­ні­за­ції су­спіль­ства й ро­зу­мі­н­ня то­го, хто ми, де жи­ве­мо і на­ві­що. Че­рез це за прав­лі­н­ня Трам­па роз­по­чне­ться пер­ша сві­то­ва гро­ма­дян­ська вій­на. Во­на зав­жди – бо­роть­ба за те май­бу­тнє, у яко­му хо­че­мо жи­ти. Біль­шо­ви­ки пе­ре­мо­гли в Ро­сії, бо про­по­ну­ва­ли но­вий про­ект май­бу­тньо­го. По­га­ний, до­брий – не­ва­жли­во. А чо­го хо­ті­ли мен­шо­ви­ки й мо­нар­хі­сти? За­ли­ши­ти си­сте­му, яка вже не мо­гла пра­цю­ва­ти. Так са­мо за­раз ви­зна­ча­є­ться, в яко­му сві­ті жи­ти­ме­мо.

Яким бу­де най­ближ­че де­ся­ти­лі­т­тя?

– Ду­же бур­хли­ве – че­рез те­хно­ло­гі­чні й со­ці­аль­ні ре­во­лю­ції, вій­ни на гео­по­лі­ти­чних роз­ло­мах. Укра­ї­на – у зо­ні та­ко­го. Бу­дуть за­про­по­но­ва­ні кіль­ка ва­рі­ан­тів си­стем на за­мі­ну тій, що ви­чер­па­ла­ся. Во­ни бо­ро­ти­му­ться між со­бою. Ро­зло­ми пі­дуть по ду­шах, міз­ках, сер­цях, сім’ях.

Яким мо­же бу­ти май­бу­тнє сві­ту?

– Зма­га­ю­ться чо­ти­ри про­е­кти. Пер­ший – но­о­сфер­ний. Пе­ред­ба­чає по­лі­гло­баль­ну ци­ві­лі­за­цію – лю­ди ви­хо­ди­ти­муть у ко­смос. Це світ без кор­до­нів, у ко­жно­го вдо­ма свій зо­ре­літ. Для ці­єї но­вої ан­ти­чно­сті по­трі­бна лю­ди­на: ті­лом – атлет, ду­шею – по­ет, а міз­ка­ми – фі­ло­соф. Дру­гий про­ект – га­ла­кти­чної ім­пе­рії за Ай­зе­ком Азі­мо­вим (1920–1992 ро­ки; про­фе­сор біо­хі­мії, аме­ри­кан­ський пи­сьмен­ник, ав­тор на­у­ко­во-фан­та­сти­чних кни­жок. – Кра­ї­на). Спо­ча­тку на всій Зем­лі, по­тім у га­ла­кти­чно­му, ко­смі­чно­му мас­шта­бі – єди­ний уряд, центр із ві­ді­бра­них лю­дей, зда­тних ке­ру­ва­ти сві­том і спря­мо­ву­ва­ти йо­го роз­ви­ток. Тре­тій – про­ект те­хно­ген­ної син­гу­ляр­но­сті. В 2030–2040 ро­ках комп’юте­ри й ав­то­ма­ти­зо­ва­ні си­сте­ми по­чнуть бу­ду­ва­ти са­мі се­бе, і ми не зна­ти­ме­мо, як це від­бу­ва­є­ться. При­бі­чни­ки ці­єї кон­це­пції ка­жуть, що це вже по­ча­ло­ся – не­що­дав­но комп’ютер ви­грав у чем­піо­на ґо (ста­ро­дав­ня ки­тай­ська стра­те­гі­чна на­стіль­на гра. – Кра­ї­на). Ма­ши­на при­ду­ма­ла но­вий ал­го­ритм пе­ре­мо­ги. Син­гу­ляр­ність – це то­чка, ко­ли те­хно­сфе­ра по­чне роз­ви­ва­ти­ся са­ма. Лю­ди

КОЖНЕ СТО­ЛІ­Т­ТЯ РОЗ­ПО­ЧИ­НА­Є­ТЬСЯ З РУЙ­НУ­ВА­Н­НЯ ЧИННОЇ СИ­СТЕ­МИ СВІ­ТУ >

не ро­зу­мі­ти­муть, що там від­бу­ва­є­ться. Якщо ра­ні­ше ма­ли спра­ву з біо­сфе­рою, то ма­ти­ме­мо – з те­хно­сфе­рою. Че­твер­тий – про­ект апо­ка­лі­пси­су. Все роз­ва­ли­ться й по­вер­не­мо­ся до кам’яних со­кир та лу­ків. І по­чне­мо все з по­ча­тку. Пер­ша гро­ма­дян­ська вій­на бу­де кон­ку­рен­ці­єю цих про­е­ктів, а пе­ре­мо­же п’ятий. Він ма­ти­ме риси всіх, але най­біль­ше – но­о­сфер­но­го.

Яка мо­дель май­бу­тньо­го най­більш імо­вір­на в Укра­ї­ні?

– У нас так са­мо зма­га­ю­ться чо­ти­ри про­е­кти. І пе­ре­мо­же п’ятий. Пер­ший – єв­ро­опти­мі­сти­чний. Пі­де­мо в Єв­ро­пу, і все бу­де га­разд. Во­че­видь, він про­грає. Єв­ро­со­юз – у кри­зі і, ско­рі­ше за все, роз­па­де­ться. Дру­гий про­ект – на­ціо­на­лі­сти­чний. Мо­дер­ний світ по­чав­ся у ХVІІ сто­літ­ті й від­був­ся до ХХ. Укра­ї­на весь цей час бу­ла у скла­ді ін­ших дер­жав. На­ціо­на­лі­сти­чний про­ект хо­че за 10 ро­ків про­біг­ти ди­стан­цію, яку єв­ро­пей­ські на­ро­ди по­ду­жа­ли за 300–350 ро­ків. Тре­тій – ра­дян­ський про­ект. Під йо­го га­сла­ми від­бу­ва­ла­ся оку­па­ція Дон­ба­су. Йо­го при­бі­чни­ки – Ігор Гір­кін (від­став­ний офі­цер ро­сій­ських зброй­них сил, ко­ли­шній ”мі­ністр обо­ро­ни” так зва­ної До­не­цької на­ро­дної ре­спу­блі­ки. – Кра­ї­на), Пав­ло Дрьо­мов (бо­йо­вик, ”ота­ман під­роз­ді­лу Дон­ських ко­за­ків”. – Кра­ї­на). Во­ни ка­жуть, що Укра­ї­ни не­має, а є три­єди­ний ”ру­скій на­род”. Че­твер­тий – ро­сій­ський про­ект. Він по­ля­гає у фін­лян­ди­за­ції Укра­ї­ни – обме­же­н­ня у вну­трі­шній і зов­ні­шній по­лі­ти­ці з ура­ху­ва­н­ням стра­те­гі­чних ін­те­ре­сів РФ. Щоб фор­маль­но ми бу­ли не­за­ле­жні, але пра­цю­ва­ли на ро­сій­ський вій­сько­во-про­ми­сло­вий ком­плекс, на­при­клад. Бу­ли ней­траль­ною зо­ною. Ра­дян­ський і ро­сій­ський про­е­кти – не одне й те ж. Про­я­вом їх кон­ку­рен­ції є вбив­ство по­льо­вих ко­ман­ди­рів Крем­лем. Мо­то­ро­лу, Дрьо­мо­ва зни­щив ро­сій­ський про­ект. Усі чо­ти­ри про­е­кти хо­чуть уні­фі­ку­ва­ти Укра­ї­ну до пев­но­го ла­ду. А в умо­вах ре­во­лю­цій ХХІ сто­лі­т­тя змо­же вці­лі­ти й да­ти ци­ві­лі­за­цій­ний про­дукт ли­ше по­бу­до­ва­ний на уні­вер­саль­них прин­ци­пах ін­те­гро­ва­ний про­ект. Він має взя­ти най­кра­ще з усіх. Ви­ра­ху­ва­ти роль Укра­ї­ни у сві­ті. Хто ми для ін­ших на­ро­дів, для Зем­лі? Зро­би­ти ставку на риси, які не спроможні виробити ін­ші на­ції.

Що в Укра­ї­ні по­тен­цій­но най­пер­спе­ктив­ні­ше?

– Аві­а­ція і ко­смо­нав­ти­ка. Дві тре­ти­ни лю­дей, які роз­ро­би­ли ра­дян­ську ко­смі­чну про­гра­му, – укра­їн­ці. На­ша на­ція – одна з най­кре­а­тив­ні­ших. За­по­різь­ка Січ – це до­бро­віль­не прийня­т­тя лю­дьми пев­но­го спосо­бу жи­т­тя. При­хо­див і те­бе за­пи­ту­ва­ли: го­ріл­ку п’єш? У Бо­га ві­ру­єш? Ну, за­ходь. І ти роз­ді­ляв із ци­ми лю­дьми все. Во­ни ви­рі­шу­ва­ли, бра­ли участь у скла­дних ци­ві­лі­за­цій­них про­це­сах то­го ча­су. Су­ча­сна Укра­ї­на спо­тво­ре­на ра­дян­ським со­ці­а­лі­змом. Па­тро­на­жна си­сте­ма, на­сам­пе­ред, роз­бе­щує чо­ло­ві­ків. Дер­жа­ва ви­рі­шує все, а ти му­сиш при­сто­су­ва­ти­ся. 75–80 від­со­тків укра­їн­ців ма­ють со­ці­а­лі­сти­чні по­гля­ди. Хо­чуть, щоб дер­жа­ва да­ва­ла суб­си­дії, со­ці­аль­ну до­по­мо­гу. А во­ни май­же ні­чо­го не ро­би­ли. Я ба­чу Укра­ї­ну, як тро­ян­ду, на якій си­дить жаба – дер­жав­на си­сте­ма. І во­ни вже у сим­біо­зі, то­му по­су­ну­ти цю жа­бу важ­ко.

Ви ствер­джу­є­те, що в найближчі 10–15 ро­ків укра­їн­ці во­ю­ва­ти­муть не тіль­ки з Ро­сі­єю. З ким іще?

– Між со­бою. Це не обов’яз­ко­во бу­де вій­сько­ве про­ти­сто­я­н­ня. Вій­на – це не най­гір­ше. Най­стра­шні­ші тра­ге­дії від­бу­ва­ю­ться на ку­хні. Ро­ди­на мо­же зне­сти будь-що – зра­ду, від­су­тність гро­шей чи жи­тла, хво­ро­бу ді­тей – по­ки ба­чить спіль­не май­бу­тнє. Вод- но­час сім’я мо­же бу­ти в здо­ров’ї і до­ста­тку, але якщо лю­ди жи­вуть рі­зним май­бу­тнім – роз­хо­дя­ться. Так са­мо в Укра­ї­ні. На­ціо­на­лі­сти хо­чуть одно­го, єв­ро­опти­мі­сти – ін­шо­го, про­ро­сій­ськи на­ла­што­ва­на пу­блі­ка – тре­тьо­го. Це бій не на жи­т­тя, а на смерть. Він мо­же від­бу­ва­ти­ся на­віть у го­ло­ві одні­єї лю­ди­ни.

Чи зва­жи­ться Ро­сія на пов­но­мас­шта­бну вій­ну з Укра­ї­ною?

– Во­на їй не­по­трі­бна. Не­пря­ми­ми ді­я­ми Мо­сква мо­же ство­ри­ти умо­ви, за яких у нас роз­по­чне­ться ве­ли­че­зна су­спіль­на кри­за. Але у сер­пні – під час на­вча­н­ня ”За­хід-2017” – ро­сі­я­ни зай­дуть у Бі­ло­русь. І вже не ви­йдуть звід­ти. Оку­па­ція від­бу­де­ться під га­сла­ми по­ря­тун­ку кра­ї­ни від НАТО й укра­їн­сько­го сце­на­рію.

Як це змі­нить вій­сько­во-по­лі­ти­чну об­ста­нов­ку в Схі­дній Єв­ро­пі?

– Єв­ро­па ста­не на 800 кі­ло­ме­трів ближ­че до агре­со­ра. Зни­кне ней­траль­на Бі­ло­русь. Поль­ща і Бал­ти­ка ста­нуть по­тен­цій­ним те­а­тром во­єн­них дій між РФ і НАТО. Цим ро­сі­я­ни ска­жуть Єв­ро­пі: чи не кра­ще вам

МА­Є­МО ЗРО­БИ­ТИ СТАВКУ НА РИСИ, ЯКІ НЕ СПРОМОЖНІ ВИРОБИТИ ІН­ШІ НА­ЦІЇ

УКРА­Ї­НА – ЦЕ ТРО­ЯН­ДА, НА ЯКІЙ СИ­ДИТЬ ЖАБА – ДЕР­ЖАВ­НА СИ­СТЕ­МА

ЄС ЗА ДЕСЯТИРІЧЧЯ ПОДІЛИТЬСЯ НА СТАРУ Й НО­ВУ ЄВ­РО­ПУ

від­мо­ви­ти­ся від під­трим­ки Укра­ї­ни в обмін на те, що ми не бу­де­мо во­ю­ва­ти?

Як ді­я­ти­муть Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки?

– Пре­зи­дент До­нальд Трамп мо­же згор­ну­ти на­тов­ську без­пе­ко­ву па­ра­соль­ку над Єв­ро­пою. Мов­ляв, це – ва­ші про­бле­ми, і ви­рі­шуй­те їх вла­сни­ми ко­шта­ми й ро­зу­мом. То­ді Фран­ція, Іта­лія, Ні­меч­чи­на ска­жуть: Шта­ти да­ле­ко – тре­ба до­мов­ля­ти­ся з Ро­сі­єю.

Яка імо­вір­ність, що Єв­ро­со­юз роз­па­де­ться?

– Ве­ли­че­зна. Кра­ї­ни ви­хо­ди­ти­муть з ЄС. По­тен­цій­но – Ні­меч­чи­на, Да­нія, дер­жа­ви Бе­ні­лю­ксу (Бель­гія, Ні­дер­лан­ди й Лю­ксем­бург. – Кра­ї­на). Ду­же рі­зний еко­но­мі­чний уклад у пів­ден­них і пів­ні­чних кра­їн. ЄС за десятиріччя поділиться на стару й но­ву Єв­ро­пу.

Як це впли­не на Укра­ї­ну?

– Не ви­клю­чаю вій­ни Укра­ї­ни з Поль­щею, якщо в остан­ній до вла­ди при­йдуть під­три­му­ва­ні Мо­сквою на­ціо­на­лі­сти. Та­кож – з Угор­щи­ною, Ру­му­ні­єю. Або з ро­сій­ським угру­по­ва­н­ням, яке зав­дасть уда­ру з Бі­ло­ру­сі.

Що ста­не кри­ти­чним мо­мен­том, який ви­рі­шить до­лю вій­ни на Дон­ба­сі?

– Якщо Ро­сія ви­ве­де свої вій­ська.

Мо­же пі­ти на це?

– Є та­кий сце­на­рій. Трамп ска­же: да­вай­те, хло­пці, об’єд­ну­є­мось у Си­рії у вій­ні з ІДІЛ, та­кож ви за­би­рай­те­ся з Укра­ї­ни – я зні­маю з вас сан­кції, ми при­йма­є­мо Ро­сію у сім’ю за­хі­дних на­ро­дів. Та­ку про­по­зи­цію Мо­скві вже зро­би­ли.

Но­вий пре­зи­дент США спів­пра­цю­ва­ти­ме чи кон­флі­кту­ва­ти­ме з Пу­ті­ним?

– Во­ни мо­жуть по­дру­жи­тись. Але якщо Пу­тін за­хо­че ве­сти вла­сну гру, Трамп ско­ро

образиться – і Во­ло­ди­ми­ру Во­ло­ди­ми­ро­ви­чу бу­де по­га­но. 19 аме­ри­кан­ських спец­служб що­дня до­по­від­а­ють пре­зи­ден­ту істин­ні роз­кла­ди. Трамп швид­ко по­ба­чить, що на­справ­ді ро­бить Пу­тін. Якщо по­сва­ри­ться з ним – аме­ри­кан­ська зброя і якісь ко­шти мо­жуть пі­ти в Укра­ї­ну.

Які ре­сур­си за­лу­чає Мо­сква в вій­ні?

– Пер­ший і дру­гий кор­пус так зва­ної ар­мії ДНР-ЛНР – це ро­сій­ські вій­ська. Очо­лю­ю­ться від ко­ман­ди­ра взво­ду до ко­ман­ди­ра кор­пу­су ро­сій­ськи­ми офі­це­ра­ми. У під­роз­ді­лах бо­йо­ви­ків від 20 до 70 від­со­тків скла­ду – гро­ма­дя­ни РФ. Ро­сі­я­ни за­лу­чи­ли пов­ний спектр ін­фор­ма­цій­ної вій­ни. Від кі­бе­ра­так до ша­ле­но­го про­па­ган­дист­сько­го ти­ску. Основ­ний тренд: укра­їн­ська на­ція ге­не­ти­чно не зда­тна до са­мов­ря­ду­ва­н­ня. То­му єв­ро­пей­цям і аме­ри­кан­цям вар­то від­да­ти її під Ро­сію.

Як про­ти­сто­я­ти цьо­му?

– Тре­ба бо­ро­ти­ся за са­мо­і­ден­ти­фі­ка­цію. Да­ти від­по­відь на за­пи­та­н­ня: хто ми і ку­ди йде­мо?

Як змі­ни­лась укра­їн­ська ар­мія за три ро­ки?

– Збіль­ши­ла­ся з кіль­кох ти­сяч до 250 ти­сяч – в умо­вах вій­ни. Ми зро­би­ли чу­до. По­трі­бно ро­сти­ти ка­дри. І роз­ви­ва­ти обо­рон­но-про­ми­сло­вий ком­плекс. Щоб бу­ло вла­сне озбро­є­н­ня – від стрі­ле­цько­го до ра­ке­тно­го. А ми до­сі за­ку­по­ву­є­мо па­тро­ни, бо ро­сі­я­ни за­бра­ли Лу­ган­ський за­вод.

Яким бу­де май­бу­тнє РФ?

– Ро­сія – як ве­ли­че­зна оса. У неї є го­ло­ва – єв­ро­пей­ська ча­сти­на, тіль­це – Си­бір. Во­на з’єд­ну­є­ться ду­же тон­кою та­лі­єю по Вол­зі й Ураль­сько­му хреб­ту, якою є Та­тар­стан. Він пов­ста­не. Це – окре­ма дер­жа­ва, яка має з Ро­сі­єю фе­де­раль­ну уго­ду. Дер­жав­ність у РФ – це по­єд­на­н­ня ро­сій­сько­го і тюрк­сько­го еле­мен­ту. Якщо тюр­ки пов­ста­нуть, то при­йде істо­ри­чний кінець Ро­сії. Роз­пад пі­де по всіх волзь­ких ав­то­ном­них ре­спу­блі­ках. У них ду­же дав­ні ра­хун­ки з фе­де­раль­ним цен­тром. Си­бір орі­єн­то­ва­ний на Пе­кін і То­кіо зна­чно біль­ше, ніж на Мо­скву.

Що це озна­ча­ти­ме для Укра­ї­ни і сві­ту?

– Не­об­хі­дно бу­де да­ти ра­ду ха­о­су в Ро­сії. Мир­но во­на не роз­па­де­ться. Не­ми­ну­ча гро­ма­дян­ська вій­на і пи­та­н­ня: що бу­де з там­те­шньою ядер­ною зброєю. На ко­го орі­єн­ту­ва­ти­ме­ться єв­ро­пей­ська ча­сти­на Ро­сії, ко­ли Кав­каз і По­вол­жя во­ю­ва­ти­муть? По­бі­жать до нас.

Що та­ке Укра­ї­на за­раз і чи спро­мо­жна во­на змі­ни­ти­ся за 2017 рік?

– Ми впер­ли­ся в ка­ме­ню­ку. І не зна­є­мо, ку­ди пі­де­мо. Укра­ї­на за­раз – це ко­ро­ва з ве­ли­че­зною ра­ко­вою пу­хли­ною, яка май­же здо­хла. Си­сте­ма ви­ка­чує все. 2016-й був ро­ком про­ти­річ. 2017-й ста­не дном. Си­сте­ма се­бе ви­чер­пає. Ча­сти­на еліт зро­зу­мі­ють, що не змо­жуть ні збе­рег­ти акти­ви, ні отри­ма­ти но­ві. Якщо ді­йдуть кон­сен­су­су й укла­дуть змо­ву про­ти си­сте­ми, то роз­по­чнуть ре­фор­ми. Це мо­же від­бу­ти­ся на­віть у го­ло­ві По­ро­шен­ка.

Що в укра­їн­ській мен­таль­но­сті тя­гне нас на­зад?

– Се­лян­ська со­ці­а­лі­сти­чна скла­до­ва у сти­лі ”моя ха­та скраю”. З дру­го­го бо­ку – ”дер­жа­ва ме­ні вин­на”. 70 від­со­тків укра­їн­ців не хо­чуть про­да­жу зем­лі. Хо­ча це мо­же на­да­ти кра­ї­ні ка­пі­та­лі­за­цію у три дер­жав­ні бю­дже­ти про­тя­гом п’яти ро­ків. Мо­жна бу­де зро­би­ти ци­ві­лі­за­цій­ний стри­бок.

ЯКЩО КРЕМЛЬ ЗА­ХО­ЧЕ ВЕ­СТИ ВЛА­СНУ ГРУ, ТО ТРАМП ОБРАЗИТЬСЯ – І ПУ­ТІ­НУ БУ­ДЕ ПО­ГА­НО

Як змі­ни­ла­ся Укра­ї­на за остан­ні три ро­ки?

– Се­ре­дній пси­хо­ло­гі­чний вік укра­їн­ця 2014-го був 7–8 ро­ків. За­раз – 11–12. Всту­па­є­мо у під­лі­тко­ву кри­зу. Ще за п’ять ро­ків про щось мо­жна бу­де го­во­ри­ти.

За 10–15 ро­ків з’яви­ться які­сно ін­ша елі­та?

– Так. В укра­їн­сько­му вій­ську чо­ти­ри по­ко­лі­н­ня офі­це­рів. Ге­не­ра­ли – ще ра­дян­ські. Пол­ков­ни­ки – пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду, ко­ли ар­мія бу­ла роз­ва­ле­на. Ма­йо­ри й ка­пі­та­ни – вже не та­кі. А у лей­те­нан­тів – зов­сім ін­ший сві­то­гляд. Кон­курс до вій­сько­вих на­вчаль­них за­кла­дів на бо­йо­ві спе­ці­аль­но­сті під час вій­ни зріс у п’ять-шість ра­зів. На­при­клад, на роз­ві­ду­валь­но­му фа­куль­те­ті в Оде­сько­му ін­сти­ту­ті Су­хо­пу­тних військ під­ско­чив до шість-ві­сім лю­дей на мі­сце. Ці хло­пці зна­ють, що пі­дуть во­ю­ва­ти. Зна­чить, на­ція здо­ро­ва. Все­ре­ди­ні за­му­че­ної ра­ком ко­ро­ви ро­сте щось мо­ло­де і спри­тне – за­раз ви­ско­чить і пі­де. Ста­ре має від­мер­ти, но­ве на­ро­ди­ти­ся. Во­но вже є. Но­ва на­ціо­наль­на елі­та ви­ко­ву­є­ться у се­ре­до­ви­щі лю­дей, які по­ста­ви­ли ін­те­ре­си кра­ї­ни ви­ще за вла­сні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.