Не­ді­ля, 29 сі­чня, 13:45

Krayina - - ПОДІЇ -

Че­тве­ро чо­ло­ві­ків опу­ска­ють дві до­мо­ви­ни – з пра­хом по­е­та Оле­ксан­дра Оле­ся і йо­го дру­жи­ни Ві­ри Кан­ди­би – у мо­ги­лу на сто­ли­чно­му Лук’янів­сько­му кла­до­ви­щі. Її ви­ко­па­ли лі­во­руч від цен­траль­но­го вхо­ду. По­че­сна вар­та стрі­ляє з ру­шниць, лу­нає гімн Укра­ї­ни. Лю­ди ки­да­ють у яму по груд­ці зем­лі. Бі­ля по­хо­ва­н­ня став­лять порт­ре­ти по­друж­жя. – Сьо­го­дні вша­но­ву­є­мо Ге­ро­їв Крут, яких у сво­їй по­е­зії оспі­ву­вав Оле­ксандр Олесь. На­ре­шті остан­ки йо­го і дру­жи­ни зна­йшли при­ту­лок в Укра­ї­ні, – ка­же мі­ністр куль­ту­ри Єв­ген Ни­щук, 44 ро­ки. До мо­ги­ли під­но­сять пли­ту з че­сько­го кла­до­ви­ща, де ра­ні­ше бу­ло по­хо­ва­не по­друж­жя. На ній, крім Оле­ксан­дра і Ві­ри, ви­би­то ім’я і прі­зви­ще їхньо­го си­на – Оле­га Оль­жи­ча. Він очо­лю­вав Ре­во­лю­цій­ний три­бу­нал Ор­га­ні­за­ції укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів. За­ги­нув у ні­ме­цько­му та­бо­рі За­ксен­га­у­зен 1944 ро­ку. – На жаль, ті­ло мо­го ба­тька Оле­га до­сі не зна­йшли. Але ми пам’ята­ти­ме­мо, що він зна­йшов спо­чи­нок по­руч зі сво­їм та­том, – го­во­рить ону­ка пи­сьмен­ни­ка Оль­га Кан­ди­ба. Оле­ксандр Олесь на­ро­див­ся в Бі­ло­піл­лі на Сум­щи­ні 1878 ро­ку. Справ­жнє прі­зви­ще – Кан­ди­ба. На­пи­сав близь­ко 50 збі­рок вір­шів і по­ем. 1919-го емі­гру­вав. Осе­лив­ся у Пра­зі. По­мер 1944 ро­ку. По­ко­їв­ся на там­те­шньо­му Оль­шан­сько­му кла­до­ви­щі. 4 сі­чня мо­ги­лу роз­ко­па­ли. На то­му мі­сці по­хо­ва­ли гро­ма­дя­ни­на Че­хії Во­ло­ди­ми­ра Ми­хай­ли­ши­на, який кіль­ка де­ся­ти­літь опла­чу­вав орен­ду мі­сця на цвин­та­рі. Прах Оле­ксан­дра Оле­ся і йо­го дру­жи­ни пе­ре­ве­зли в Укра­ї­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.