Кто у те­бя льго­тник? Ану по­дни­ми­те ру­ки

Krayina - - УКРА ЇНА -

му ко­тлі втра­ти­ла єди­но­го си­на, – чо­ло­вік пе­ре­хо­дить на укра­їн­ську. – По­кли­кав 30 хло­пців. Сі­ли у мар­шру­тку і без­ко­штов­но в ній їзди­ли ту­ди-сю­ди. Чо­ло­вік усе зро­зу­мів і ви­ба­чив­ся. На ко­му ти за­ро­би­ти хо­чеш? У неї пен­сія в п’ять ра­зів мен­ша за твою зар­пла­ту. Я сам до АТО 18 ти­сяч за­ро­бляв. Але у чи­слі пер­ших пі­шов кра­ї­ну за­хи­ща­ти. То­ді, ко­ли бер­ці й фор­му за свої гро­ші ку­пу­ва­ли. – По­мил­ка ви­йшла. Але я все зро­зу­мів і те­пер бу­ду во­зи­ти, – ка­же во­дій. На­сту­пно­го дня в мар­шру­тці ба­чу на­пис: ” У цьо­му ав­то­бу­сі уча­сни­ків АТО пе­ре­во­зять з по­ва­гою і без­ко­штов­но”. За кер­мом – ін­ший во­дій. Без­ко­штов­но ве­зе ін­ва­лі­да вій­ни й ро­ди­ча за­ги­бло­го бій­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.