”Ні­ме­цький Deutsche Bank має у вла­сно­сті близь­ко 65 ти­сяч пре­дме­тів ми­сте­цтва.

Krayina - - КУЛЬТУРА -

Ко­ли за­хо­дить у якусь кра­ї­ну, одне з пер­ших зав­дань – ство­ри­ти ко­ле­кцію там­те­шніх ху­до­жни­ків. Банк по­пу­ля­ри­зує ми­тців. У та­кий спо­сіб під­ви­щує вар­тість сво­єї ко­ле­кції”, – Де­нис БЕЛЬКЕВИЧ, 35 ро­ків, арт-ме­не­джер

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.