Во­ло­ди­мир ПАХОЛЮК

Krayina - - ПОРТРЕТ -

42 ро­ки, му­зи­кант На­ро­див­ся в Су­мах у ро­ди­ні ін­же­не­рів. За­кін­чив істо­ри­чний фа­куль­тет Сум­сько­го пе­да­го­гі­чно­го ін­сти­ту­ту. Чо­ти­ри ро­ки ви­кла­дав ан­глій­ську мо­ву у ве­чір­ній шко­лі. Був сто­ро­жем в ди­тя­чо­му пар­ку. Пра­цю­вав жур­на­лі­стом у мі­сце­вій га­зе­ті. 2004-го пе­ре­їхав у Київ. Пра­цю­вав ре­да­кто­ром у жур­на­лах Men’s Health, МАХIM, Capital Time. 1997 ро­ку з дру­гом Аль­бер­том Цукрен­ком за­сну­вав еле­ктро­панк­ка­ба­ре гурт ”Хамерман Знищує Віруси”. Во­ло­ди­мир пи­ше текс­ти, Аль­берт – му­зи­ку. Що­ра­зу ви­хо­дять на сце­ну в но­вих обра­зах – у тру­сах, го­спо­дар­ських сум­ках за­мість одя­гу, з во­сьми­но­га­ми на го­ло­вах, у по­хо­валь­них він­ках. У пер­ший рік сво­го існу­ва­н­ня ста­ли ла­у­ре­а­та­ми фе­сти­ва­лю ”Чер­во­на ру­та”, пе­ре­мож­ці кон­кур­су ”Пер­ли­ни се­зо­ну”. Ви­пу­сти­ли чо­ти­ри аль­бо­ми. За­хо­плю­є­ться кі­но. Ба­га­то слу­хає ”Бі­тлз”, Іг­гі По­па, Бо­ба Дрей­ка, Джо­на Ван­дер­слай­са і Ен­дрю Бер­да. Одна з улю­бле­них кни­жок – ”Сим­во­лі­чний обмін і смерть” Жана Бо­дрійя­ра. Жи­ве у Виш­го­ро­ді. Дру­жи­на Оль­га – ви­кла­дач ан­глій­ської і ні­ме­цької мов. Ви­хо­ву­ють 7-рі­чно­го си­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.