Тор­гів­лі з оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми бу­ти не мо­же

Krayina - - ПОДІЇ -

Еко­но­мі­чна бло­ка­да Дон­ба­су по­ка­за­ла, що Укра­ї­на не та­ка вже й за­ле­жна від ву­гі­л­ля, що це – ми­ну­ла епо­ха. По-дру­ге, 25 сі­чня бі­ля Яси­ну­ва­тої за­три­ма­ли по­тяг із пів­тон­ною ву­гі­л­ля з ДНР. Під ним був тю­тюн. Це під­твер­джує: під ви­гля­дом по­ста­ча­н­ня па­ли­ва з оку­по­ва­них те­ри­то­рій вво­зять кон­тра­фа­ктний тю­тюн, го­ріл­ку, зо­ло­ті бан­ків­ські злив­ки. Дер­жа­ва має да­ти від­по­відь: хто до­зво­лив ку­пу­ва­ти у те­ро­ри­стів ву­гі­л­ля й екс­пор­ту­ва­ти йо­го в Поль­щу та Че­хію? Тор­гів­лі з оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми не мо­же бу­ти в прин­ци­пі. Мі­ністр із пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій Ва­дим Чер­ниш і йо­го за­сту­пник Ге­ор­гій Ту­ка за­пе­ре­чу­ють сам тер­мін ”оку­по­ва­ні те­ри­то­рії”. Якщо во­ни вва­жа­ють, що це – те­ри­то­рія Укра­ї­ни, то не­хай по­яснять, що там ро­блять п’ять ти­сяч ро­сій­ських ка­дро­вих вій­сько­вих і 40 ти­сяч на­йман­ців. Дми­тро СНЄГИРЬОВ, вій­сько­вий екс­перт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.