”Я по­ми­раю ко­ро­ле­вою, про­те во­лі­ла б по­мер­ти дру­жи­ною Кал­пе­пе­ра”, –

Krayina - - ДАТИ -

остан­ні сло­ва Ка­те­ри­ни ГОВАРД перед стра­тою 13 лю­то­го 1542 ро­ку. Во­на – п’ята дру­жи­на ко­ро­ля Ан­глії Ген­рі­ха VІІІ (1520/1525–1542). Жін­ці від­ру­ба­ли го­ло­ву за те, що ма­ла ро­ман із па­жем То­ма­сом Кал­пе­пе­ром. 13 лю­то­го 1503-го бі­ля фор­те­ці Бар­лет­та в Не­а­по­лі­тан­сько­му ко­ро­лів­стві від­бу­ла­ся ду­ель між 13 фран­цузь­ки­ми і 13 іта­лій­ськи­ми во­я­ка­ми. Фран­ція на­ма­га­ла­ся за­гар­ба­ти цю те­ри­то­рію. По­єди­нок спро­во­ку­вав ко­ман­дир її вій­ська Шарль де ла Мотт. Під час від­по­чин­ку в шин­ку він на­пив­ся ви­на і по­чав ке­пку­ва­ти з іта­лій­ців. До­мо­ви­ли­ся, що пе­ре­мо­же­ні від­да­дуть пе­ре­мож­цям свою зброю і ко­ней. Іта­лій­ці ви­гра­ли, фран­цу­зи бу­ли зму­ше­ні за­ли­ши­ти Не­а­поль.

13 лю­то­го 1842 ро­ку ро­сій­ський ім­пе­ра­тор Ми­ко­ла І (1796–1855) під­пи­сав указ про бу­дів­ни­цтво за­лі­зни­ці між най­біль­ши­ми мі­ста­ми дер­жа­ви – Мо­сквою і Санкт-Пе­тер­бур­гом. Во­но три­ва­ло дев’ять ро­ків. Ко­лія зав­довж­ки 645 км іде май­же по іде­аль­ній пря­мій. Був лише один різ­кий ви­гин бі­ля рі­чки Ве­реб’ї. За ле­ген­дою, Ми­ко­ла ма­лю­вав мар­шрут май­бу­тньої за­лі­зни­ці на кар­ті за до­по­мо­гою лі­ній­ки, про­те ви­пад­ко­во за­че­пив олів­цем па­лець. Ін­же­не­ри по­бо­я­ли­ся змі­ню­ва­ти ”про­ект” ім­пе­ра­то­ра.

13 лю­то­го 1976-го пре­зи­ден­та Ні­ге­рії 37-річного Мур­та­лу Му­хам­ме­да роз­стрі­ля­ли в йо­го ав­то­мо­бі­лі MercedesBenz, ко­ли він їхав на ро­бо­ту. При­йшов до вла­ди за пів­ро­ку до цьо­го, прин­ци­по­во не ко­ри­сту­вав­ся охо­ро­ною. Ско­ро­тив дер­жав­ний апа­рат, на­ціо­на­лі­зу­вав біль­шість за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції, роз­по­чав бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю. На­пад ор­га­ні­зу­вав під­пол­ков­ник Бу­ка Су­ка Дім­ка, да­ле­кий ро­дич по­пе­ре­дньо­го пре­зи­ден­та Яку­бу Го­во­на. За­ко­лот при­ду­ши­ли. Бу­ку Су­ку стра­ти­ли у трав­ні. Му­хам­ме­да вва­жа­ють одним із трьох на­ціо­наль­них ге­ро­їв Ні­ге­рії.

78ПРЕДСТАВНИКІВ ШОТЛАНДСЬКОГО КЛАНУ МАКДОНАЛЬДІВ ЗА­ГИ­НУ­ЛИ ПІД ЧАС ПОБОЇЩА В ЇХНЬОМУ РОДИННОМУ СЕ­ЛІ ГЛЕНКО 13 ЛЮ­ТО­ГО 1692-ГО. ЗА ПІВ­РО­КУ ДО ЦЬО­ГО ВІДБУВСЯ ДЕР­ЖАВ­НИЙ ПЕРЕВОРОТ. КОРОЛЬ АН­ГЛІЇ ТА ШОТЛАНДІЇ ЯКІВ ІІ СТЮАРТ УТІК ІЗ КРА­Ї­НИ. ЙО­ГО ЗЯТЬ ВІЛЬГЕЛЬМ ІІІ ОРАНСЬКИЙ ПРОГОЛОСИВ СЕ­БЕ МОНАРХОМ. МАКДОНАЛЬДИ ПІДТРИМУВАЛИ ЯКОВА, АЛЕ ПОГОДИЛИСЯ ПРИСЯГНУТИ НА ВІРНІСТЬ НОВОМУ ПРАВИТЕЛЮ. ПРО­ТЕ ЇХНІЙ ЛИСТ НЕ ДІЙШОВ ДО КО­РО­ЛЯ. СЕКРЕТАР У СПРАВАХ ШОТЛАНДІЇ ДЖОН ДАЛРІМПЛ ВИРІШИВ ВЛАШТУВАТИ ПОКАЗОВУ ЕКЗЕКУЦІЮ. ЗАГІН ШЕРИФА КОЛІНА КЕМПБЕЛА – ДАВНЬОГО ВОРОГА МАКДОНАЛЬДІВ – ОТРИМАВ НАКАЗ УБИТИ ВСІХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ, МОЛОДШИХ 70 РО­КІВ. ПІ­СЛЯ РОЗПРАВИ СЕЛО СПАЛИЛИ. КІЛЬ­КА ДЕСЯТКІВ ЖІНОК І ДІТЕЙ УТЕКЛИ, АЛЕ ПОМЕРЛИ ВІД ХОЛОДУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.