”Па­ла­цо­вий за­ко­лот у Ро­сії від­бу­де­ться, мо­жли­во, че­рез два мі­ся­ці. А мо­жли­во, че­рез два ро­ки”

ЗАМОРОЖУВАННЯ КОНФЛІКТУ НА ДОН­БА­СІ ВИГІДНЕ УКРА­Ї­НІ. АДЖЕ ВО­НА ЗМО­ЖЕ ПРОСУВАТИ РЕФОРМИ, – КА­ЖЕ ПУБЛІЦИСТ АНДРІЙ ПІОНТКОВСЬКИЙ

Krayina - - ІНТЕРВ ’Ю - Андрій ПІОНТКОВСЬКИЙ

76 ро­ків, ро­сій­ський публіцист За­кін­чив ме­ха­ні­ко-ма­те­ма­ти­чний фа­куль­тет Мо­сков­сько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ми­хай­ла Ло­мо­но­со­ва. Кан­ди­дат фі­зи­ко-ма­те­ма­ти­чних наук. У 1970-х ви­вчав комп’ютер­ні мо­де­лі світу. З 1998 ро­ку за­йма­є­ться по­лі­ти­чною жур­на­лі­сти­кою. Пе­ре­бу­ває в опо­зи­ції до по­лі­ти­чно­го ре­жи­му Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на. То­рік у сі­чні на сай­ті ”Эхо Мо­сквы” опу­блі­ку­вав ста­т­тю ”Бом­ба, го­то­вая взор­ва­ться”. У ній роз­кри­ти­ку­вав ре­жим пре­зи­ден­та Че­чні Рам­за­на Ка­ди­ро­ва. Ро­сій­ська ФСБ вба­чи­ла в ній за­кли­ки до по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті РФ і від­кри­ла кри­мі­наль­ну спра­ву за екс­тре­мізм. Піонтковський за­явив, що зму­ше­ний на де­який час по­ки­ну­ти Ро­сію. Одру­же­ний. Має донь­ку та двох ону­ків

По­трі­бно ”від­но­ви­ти діа­лог по­між Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми Аме­ри­ки та Ро­сі­єю”. Так про­ко­мен­ту­вав Дми­тро Пє­сков, прес-секретар пре­зи­ден­та РФ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на, за­го­стре­н­ня війни на Дон­ба­сі. Кремль грає від­кри­то?

– Іні­ці­йо­ва­не Ро­сі­єю за­го­стре­н­ня пов’яза­не з на­ді­я­ми на ве­ли­ку уго­ду, на но­ву Ял­ту. Це – про­ма­цу­ва­н­ня го­тов­но­сті пре­зи­ден­та США До­наль­да Трампа до та­ко­го до­го­во- ру. Не знаю, це від ду­ро­сті чи без­ме­жно­го ци­ні­зму, але Пє­сков ска­зав: во­єн­не за­го­стре­н­ня на Дон­ба­сі до­по­мо­же на­ла­го­ди­ти діа­лог зі США. Однак там мовчать. По-пер­ше, Трам­пу за­раз не до цьо­го. Він уже і так вліз у величезну кіль­кість скандалів і все­ре­ди­ні США, і на міжнародній арені – з Єв­ро­пою, Ав­стра­лі­єю, Мексикою. Дру­га при­чи­на мов­ча­н­ня Трампа: у від­но­си­нах із Пу­ті­ним він сти­ка­є­ться з силь­ною опо­зи­ці­єю в Кон­гре­сі. Всі очі­ку­ва­ли, що пи­та­н­ня зня­т­тя ан­ти­ро­сій­ських сан­кцій під­ні­муть у те­ле­фон­ній роз­мо­ві між Трам­пом і Пу­ті­ним 28 сі­чня. Але за день до цьо­го Трампа зму­си­ли ска­за­ти, що го­во­ри­ти про це за­ра­но. Чу­до­ву фра­зу озву­чив Джон Мак­кейн (аме­ри­кан­ський се­на­тор. – Кра­ї­на): ”Ко­ли роз­мов­ля­ти­ме­те з Пу­ті­ним, пам’ятай­те, що го­во­ри­те з убив­цею і бан­ди­том”. Бу­ла ще різ­ка по­зи­ція бри­тан­сько­го прем’єра Те­ре­зи Мей. Во­на під час спіль­ної прес-кон­фе­рен­ції з Трам­пом ви­тя­гну­ла з ньо­го ви­зна­н­ня, що НАТО є на­рі­жним ка­ме­нем за­хі­дної без­пе­ки, а про зня­т­тя сан­кцій із РФ го­во­ри­ти ра­но. Ме­ні зда­є­ться, Трамп пі­шов би на збли­же­н­ня з Пу­ті­ним. Але зро­би­ти це йо­му не до­зво­лить Кон­грес.

Ро­сій­ські за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції вже на­пи­са­ли, що по­ки­ну­та Трам­пом Укра­ї­на по­вер­та­є­ться під вплив Мо­скви.

– Це те, що називається wish list (спи­сок ба­жань. – Кра­ї­на). Біль­шість ро­сій­ських ЗМІ – це вже на­віть не про­па­ган­дист­ський ор­ган, а ор­ган психологічної війни, який грає на роз­гу­бле­ність Укра­ї­ни. Але Укра­ї­ну не­мо­жли­во зли­ти і зда­ти, бо во­на є суб’єктом по­лі­ти­ки, а не об’єктом. Усі роз­мо­ви про Ял­ту – це ма­я­чня ХІХ – се­ре­ди­ни ХХ сто­лі­т­тя. Ро­сі­я­ни ду­ма­ють, що змо­жуть домовитися з Трам- пом і весь пост­ра­дян­ський про­стір бу­де ви­зна­ний їхньою зо­ною впли­ву. Ну, до­бре, до­мов­ля­ться. А що пі­сля то­го ро­би­ти­муть? І на­віть не з Укра­ї­ною й Гру­зі­єю, а з Лу­ка­шен­ком? РФ не мо­же вста­но­ви­ти ба­жа­ний кон­троль на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі. Ні­ко­му не по­трі­бне ро­сій­ське до­мі­ну­ва­н­ня. Ні на­ро­дам Гру­зії й Укра­ї­ни, які ви­бра­ли єв­ро­пей­ський шлях роз­ви­тку, ні та­ким пост­ра­дян­ським па­ха­нам, як На­зар­ба­єв чи Лу­ка­шен­ко. Мо­сква ра­но чи пі­зно пе­ре­ко­на­є­ться у без­глу­здо­сті сво­їх ілю­зій. Зро­зу­міє, що від­но­ви­ти ім­пе­рію – не­мо­жли­во.

ТРАМП ВЛІЗ У ВЕЛИЧЕЗНУ КІЛЬ­КІСТЬ СКАНДАЛІВ У США І НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.