Су­бо­та, 11 лю­то­го, 10:18

Krayina - - ПОДІЇ -

Пи­сьмен­ник Сер­гій Жа­дан пу­блі­кує у Facebook істо­рію сво­го за­три­ма­н­ня в Мін­ську. У Бі­ло­русь по­їхав на лі­те­ра­тур­ний фе­сти­валь. Мі­лі­ціо­не­ри аре­шту­ва­ли йо­го в го­тель­но­му но­ме­рі близь­ко 8 го­дин то­му. Ніч три­ма­ли в ка­ме­рі. ”За­бра­ли, ні­чо­го не по­ясню­ю­чи. До­пра­ви­ли до від­ді­ле­н­ня. По­ча­ли про­би­ва­ти по ба­зі, ні­чо­го не зна­йшли. За­дзво­ни­ли в КГБ. Їм по­ра­ди­ли їха­ти до ін­шо­го від­ді­ле­н­ня, Ле­нін­сько­го. Там зно­ву про­би­ли по ба­зі. Виявилося, ме­ні ще по­за­то­рік за­бо­ро­не­но в’їзд на те­ри­то­рію РФ ”за при­ча­стность к тер­ро­ри­сти­че­ской де­я­тель­но­сти”. А оскіль­ки Бі­ло­русь і Ка­зах­стан пе­ре­бу­ва­ють із РФ в одній ві­зо­вій зо­ні, то за­бо­ро­на ав­то­ма­ти­чно пе­ре­хо­дить і до них”, – на­пи­сав 42-річний Сер­гій Жа­дан. Вран­ці йо­го зму­си­ли пи­са­ти по­ясню­валь­ні за­пи­ски. По­ста­ви­ли в па­спорт штамп про за­бо­ро­ну в’їзду у Бі­ло­русь. За кіль­ка го­дин пост Жа­да­на на­брав по­над 4,6 ти­ся­чі лай­ків і більш як 200 ко­мен­та­рів. Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни вру­чи­ло но­ту про­те­сту бі­ло­ру­сько­му по­слу Іго­ре­ві Со­ко­лу. Пра­во­охо­рон­ці су­сі­дньої дер­жа­ви за кіль­ка го­дин зня­ли за­бо­ро­ну на в’їзд для Жа­да­на. Ін­ци­дент на­зва­ли не­по­ро­зу­мі­н­ням. Сер­гій Жа­дан уро­дже­нець Ста­ро­біль­ська на Лу­ган­щи­ні. Ав­тор кни­жок ”Де­пеш Мод”, ”Гімн де­мо­кра­ти­чної мо­ло­ді”, ”Во­ро­ши­лов­град”, ”Ме­со­по­та­мія”. Жи­ве у Хар­ко­ві. До­по­ма­гає вій­сько­вим в АТО і пе­ре­се­лен­цям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.