Ра­ду МАГДІН

Krayina - - ІНТЕРВ ’Ю -

35 ро­ків, ру­мун­ський аналітик і кон­суль­тант На­ро­див­ся в Бу­ха­ре­сті. Вив­чав пра­во та єв­ро­пей­ські сту­дії в па­ризь­кій Сор­бон­ні, між­на­ро­дне пра­во і за­ко­но­дав­ство ЄС, сту­дії з енер­ге­ти­чної без­пе­ки – в уні­вер­си­те­ті Бу­ха­ре­ста. Про­йшов кур­си пе­ре­го­во­рів для ви­що­го ке­рів­ни­цтва в Гар­вард­ській юри­ди­чній шко­лі у США і ще одні з енер­ге­ти­чної без­пе­ки та фі­нан­сів – у Фран­кфурт­ській шко­лі фі­нан­сів і ме­не­джмен­ту в Ні­меч­чи­ні. За­хи­стив до­ктор­ську ди­сер­та­цію ”Ро­сій­ська про­па­ган­да під час гі­бри­дної війни”. Пра­цю­вав се­кре­та­рем у мі­ні­стер­стві за­кор­дон­них справ, ре­да­кто­ром ін­форм­а­ген­ції Agerpres у Бу­ха­ре­сті. Був прес-ата­ше ру­мун­ської Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чної де­ле­га­ції в Єв­ро­пар­ла­мен­ті, ме­не­дже­ром з ко­му­ні­ка­ції – у Фон­ді EurActiv, ме­не­дже­ром стра­те­гі­чних від­но­син – у Google, ме­не­дже­ром ро­бо­чої гру­пи но­вих лі­де­рів НАТО. 2014–2015 ро­ку – ра­дник прем’єр-мі­ні­стра Румунії Ві­кто­ра Пон­ти що­до зов­ні­шніх зв’яз­ків. З 2016-го – ві­це-пре­зи­дент ана­лі­ти­чно­го цен­тру Strategikon у Бу­ха­ре­сті. Не­о­дру­же­ний, зу­стрі­ча­є­ться з дів­чи­ною

Як ви­гля­дає по­лі­ти­чний ланд­шафт Румунії?

– Спі­ві­сну­ють пра­вий пре­зи­дент Кла­ус Йо­ган­ніс (етні­чний ні­мець, із 2014-го очо­лює На­ціо­нал-лі­бе­раль­ну пар­тію, з гру­дня то­го ж ро­ку – гла­ва ре­спу­блі­ки. – Кра­ї­на) та лі­вий уряд Со­рі­на Грін­дя­ну. Во­ни – політичні опоненти. Остан­ні пар­ла­мент­ські ви­бо­ри від­бу­ли­ся то­рік у гру­дні. Лі­ві отри­ма­ли 46 від­со­тків місць у пар­ла­мен­ті. Але не­про­ду­ма­ні рі­ше­н­ня уря­ду спри­чи­ни­ли про­те­сти. Ан­ти­ко­ру­пцій­на бо­роть­ба – чи не

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.