Анатолій МОКРЕНКО

Krayina - - ЛЮДИ ТА РЕЧІ -

84 ро­ки, оперний співак На­ро­див­ся у се­ли­щі Тер­ни Не д ри­гай лі в с ь ко­го ра­йо­ну на Сум­щи­ні. Ба­тьки пра­цю­ва­ли на цукро­во­му за­во­ді. За­кін­чив Ки­їв­ський по­лі­те­хні­чний ін­сти­тут за фа­хом ін­же­нер-гео­лог. Сім ро­ків пра­цю­вав за спе­ці­аль­ні­стю в на­вчаль­но-на­у­ко­во­му ін­сти­ту­ті геології. Зго­дом вчив­ся на ве­чір­ньо­му від­ді­лен­ні Ки­їв­ської консерваторії. П’ять ро­ків був со­лі­стом опер­ної сту­дії при цьо­му ву­зі. З 19??-го – со­ліст Ки­їв­сько­го те­а­тру опе­ри та ба­ле­ту. Ви­ко­ну­вав 40 про­від­них пар­тій. Їздив на га­стро­лі в Ан­глію, Угор­щи­ну, Поль­щу, Шве­цію, Фран­цію, Япо­нію, Іспа­нію, Ку­бу, Фін­лян­дію, Ка­на­ду. 1979-го став ла­у­ре­а­том Шев­чен­ків­ської пре­мії. ”2,5 ти­ся­чі кар­бо­ван­ців ви- тра­тив на ме­блі, бо пе­ред тим отри­мав квар­ти­ру”. 1991-го став ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром та ху­до­жнім ке­рів­ни­ком На­ціо­наль­ної опе­ри. Пра­цю­вав на цій по­са­ді ві­сім ро­ків. ”За­кін­чив­ся кон­тракт. Про­дов­жу­ва­ти йо­го не схо­ті­ли”. По­над 50 ро­ків ви­кла­дає у консерваторії. ”На­у­ка во­ка­лу – це на­у­ка ви­вче­н­ня се­бе до най­дрі­бні­ших де­та­лей”. Ви­дав дві книж­ки спо­га­дів: ”У сер­ці – рі­дна Укра­ї­на” і ”Зна­йти се­бе”. 57 ро­ків жи­ве у шлю­бі з Ма­рі­єю Фе­до­рів­ною, якій за­раз 79. Вона – ін­же­нер-кон­стру­ктор за фа­хом. ”По­зна­йо­ми­ли­ся, ко­ли бу­ли сту­ден­та­ми По­лі­те­хні­чно­го ін­сти­ту­ту. Я за­кін­чу­вав на­вча­н­ня, а вона пе­ре­йшла на дру­гий курс. Одру­жи­ли­ся, ко­ли вона отри­ма­ла ди­плом”. Ма­ють двох до­ньок: Окса­на за­кін­чи­ла те­а­траль­ний ін­сти­тут, Лю­дми­ла має дві вищі осві­ти – фі­зи­ка і пси­хо­ло­га

>

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.