”ДЛЯ ОДНИХ ЧАС БІЖИТЬ, ДЛЯ ДРУГИХ ТЯГНЕТЬСЯ, А З ТРЕТІМИ ГРАЄ В ПІЖМУРКИ”, – НАТЯКАЄ ХУДОЖНИК ВОЛОДИМИР КАЗАНЕВСЬКИЙ

Krayina - - ПОДІЇ -

Вин­на бан­ко­ві 55 тис. грн. Ко­ле­кто­ри зна­йшли шко­лу, де вчи­ться моя 10-рі­чна донь­ка. Пе­ре­стрі­ва­ють її і ка­жуть пе­ре­да­ти ма­мі, що не від­че­пля­ться. Ди­ти­на бо­ї­ться ви­йти з квар­ти­ри. Іван­на, Хар­ків Зу­стрі­ча­ла­ся з хло­пцем два ро­ки. Пі­сля за­ру­чин у двері по­дзво­ни­ла мо­ло­да жін­ка з не­мов­лям. Ска­за­ла, що теж зби­ра­є­ться ви­йти за­між за мо­го на­ре­че­но­го. Ро­зби­ла хло­пце­ві та­ріл­ку об го­ло­ву і ви­гна­ла ра­зом із ко­хан­кою. Сві­тла­на, 28 ро­ків Зна­йо­ма ви­да­ли­ла всі сто­рін­ки в со­цме­ре­жах. Те­пер має ба­га­то віль­но­го ча­су. Ви­рі­ши­ла здо­бу­ти дру­гу ви­щу осві­ту, по­да­ла за­яв­ку на аспі­ран­ту­ру. Ар­тем, 27 ро­ків, Пол­та­ва Три ро­ки то­му в Єги­пті по­бив­ся з дво­ма ро­сі­я­на­ми, які зня­ли з бал­ко­на мо­го но­ме­ра укра­їн­ський пра­пор. На до­по­мо­гу ме­ні ки­ну­ли­ся троє єги­птян. Пі­сля бій­ки по­ясни­ли, що ро­сі­ян не­на­ви­дять за на­глість і хам­ство. Між со­бою на­зи­ва­ють їх сви­ня­ми. Ві­та­лій, 36 ро­ків, Хар­ків Те, що до­лар під­ско­чить до 30 гри­вень, зна­йо­мий зро­зу­мів ще як тіль­ки по­чав­ся Май­дан. Звіль­нив­ся з обла­сної адмі­ні­стра­ції, де пра­цю­вав за­сту­пни­ком гу­бер­на­то­ра. Про­дав бі­знес і пе­ре­їхав у Чор­но­го­рію. Лю­ди­на, яка ви­ку­пи­ла йо­го під­при­єм­ства, ро­зо­ри­ла­ся. Сер­гій, 42 ро­ки

ВЕР­ХОВ­НА РА­ДА СКАСУВАЛА ”ЗА­КОН САВ­ЧЕН­КО”, ЗА ЯКИМ ПРО­ВЕ­ДЕ­НИЙ У СЛІДЧОМУ ІЗОЛЯТОРІ ДЕНЬ ЗАРАХОВУВАВСЯ ЗА ДВА У В’ЯЗНИЦІ. ЗА­КОН ДІЯВ ВІД ГРУ­ДНЯ 2015-ГО, ІЗ ТЮРЕМ ВИ­ЙШЛИ МАЙ­ЖЕ 10 ТИСЯЧ УВ’ЯЗНЕНИХ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.