Не­ді­ля, 21 трав­ня, 16:30

Krayina - - УКРА ЇНА -

У Льво­ві по­чи­на­є­ться зли­ва зі шкваль­ним ві­тром. За 6 го­дин ви­па­дає 23 мі­лі­ме­трів опа­дів – тре­ти­на мі­ся­чної нор­ми. Во­да за­ли­ває ву­ли­ці, дво­ри, утво­рює ка­лю­жі гли­би­ною 30 сан­ти­ме­трів. Ав­то­мо­бі­лі зу­пи­ня­ю­ться в за­то­рах. Гро­мад­ський транс­порт не хо­дить, на зу­пин­ках сто­ять чер­ги. У ба­га­тьох бу­дин­ках зни­кає сві­тло. Во­да роз­но­сить мі­стом смі­т­тя з кон­тей­не­рів. Не­по­тріб не ви­во­зять зі спаль­них ра­йо­нів Льво­ва по­над мі­сяць. Усю­ди ва­ля­ю­ться пля­шки, обгор­тки, гни­лі ово­чі і фру­кти. 37-рі­чний Ана­то­лій Оле­шко ви­хо­дить із ”Жи­гу­лів”. – Щой­но ви­їхав, ко­ле­са зни­кли під во­дою. У са­лон на­бі­гла во­да, – ка­же. – У су­сі­да квар­ти­ра в на­пів­пі­два­лі ав­стрій­сько­го бу­дин­ку. Во­да сто­їть на рів­ні шиб­ки. А во­ни дім ли­ше не­дав­но по­шту­ка­ту­ри­ли. Усе від­па­ло. Та­ко­го не бу­ло б, як­би у мі­сті до­гля­да­ли за злив­ни­ми ко­ле­кто­ра­ми, пи­шуть львів’яни у Facebook. ”Злив­ні ме­ре­жі не чи­стять де­ся­ти­лі­т­тя­ми. Аби зеко­но­ми­ти під час ре­мон­ту, во­до­сто­ки і ка­на­лі­за­цію з’єд­ну­ють. Ні­хто ні­чо­го не кон­тро­лює. У ре­зуль­та­ті сто­їть смо­рід”, – пи­ше ко­ри­сту­вач, який під­пи­су­є­ться Лю­бо­мир Кит. 69 на­се­ле­них пун­ктів у 11 ра­йо­нах Львів­щи­ни зли­ви з гро­за­ми за­ли­ша­ють без стру­му. Сві­тло від­нов­лю­ють за до­бу.

Бої по­ду­шка­ми про­йшли на сто­ли­чній По­што­вій пло­щі 20 трав­ня. Близь­ко пів­то­ри со­тні чо­ло­ві­ків і жі­нок би­ли одне одно­го по­ду­шка­ми й об­си­па­ли пір’ям. На­при­кін­ці про­ве­ли по­єдин­ки сам на сам. Пе­ре­мож­ці отри­ма­ли гра­мо­ти. По за­вер­шен­ню фле­шмо­бу уча­сни­ки при­бра­ли за со­бою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.