Під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції

Krayina - - УКРА ЇНА - Оль­га ШВЕД

– 200 єв­ро за кон­фе­рен­цію для ме­не – за­ба­га­то. Укра­їн­ський лі­кар у рай­лі­кар­ні стіль­ки за­ро­бляє за два мі­ся­ці, – ка­же Іван. Пра­цює уро­ло­гом. Йо­го за­про­си­ли на ме­ди­чну кон­фе­рен­цію в поль­ський Кра­ків. Три дні єв­ро­пей­ські спе­ці­а­лі­сти обго­во­рю­ва­ти­муть су­ча­сні тен­ден­ції в уро­ло­гії. Ор­га­ні­за­то­ри опла­чу­ють пе­ре­їзд, про­жи­ва­н­ня в го­те­лі, хар­чу­ва­н­ня та екс­кур­сії. Уча­сни­кам по­трі­бно спла­ти­ти ор­га­ні­за­цій­ний вне­сок – 200 єв­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.