Моя зар­пла­та – у сім ра­зів мен­ша

Krayina - - УКРА ЇНА -

– Ко­ле­га із поль­сько­го Же­шу­ва отри­мує 900 єв­ро на мі­сяць, – го­во­рить Іван. – У ньо­го та­кий же стаж, як у ме­не. Моя зар­пла­та – у сім ра­зів мен­ша. Але я хо­чу під­ви­щи­ти свої на­ви­ки і бу­ти хо­ро­шим спе­ці­а­лі­стом. Іва­на не впер­ше за­про­шу­ють на кон­фе­рен­ції за кор­дон. Він віль­но спіл­ку­є­ться ан­глій­ською, не­по­га­но во­ло­діє поль­ською і тро­хи ні­ме­цькою. Їздив із мі­сі­єю Чер­во­но­го Хре­ста кра­ї­на­ми тре­тьо­го сві­ту. Зна­йо­мі ра­дять йо­му звер­ну­тись до го­лов­но­го лі­ка­ря. За­клад має бу­ти за­ці­кав­ле­ний у під­ви­щен­ні ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків, мо­же за­пла­ти­ти вне­сок зі сво­го бю­дже­ту. – До­по­мо­гли на ро­бо­ті з по­їзд­кою? – за­пи­тую в Іва­на. – Ая­кже. Го­лов­ний лі­кар по­дя­ку­вав за ін­фор­ма­цію. Ска­зав, що в лі­кар­ні справ­ді за­ці­кав­ле­ні в під­ви­щен­ні ква­лі­фі­ка­ції пер­со­на­лу. По­їхав він, йо­го дру­жи­на і ще кіль­ка ро­ди­чів – від мед­се­стри до трав­ма­то­ло­га. Хва­ли­ли­ся, що ду­же спо­до­бав­ся п’яти­зір­ко­вий го­тель та екс­кур­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.