31

КАТОЛИЦЬКОГО Й АНГЛІКАНСЬКОГО ПРОПОВІДНИКА СПАЛИЛИ ЖИВЦЕМ 3 ЧЕРВ­НЯ 1886 РО­КУ В НАМУГОНГО, УГАНДА. СТРАТИЛИ ЗА НА­КА­ЗОМ КАБАКИ БУГАНДИ – ТАМТЕШНЬОГО МОНАРХА МВАНГИ ІІ (1868–1903). СЬО­ГО­ДНІ ПО­НАД 80% ЖИ­ТЕ­ЛІВ УГАНДИ НА­ЗИ­ВА­ЮТЬ СЕ­БЕ ХРИСТИЯНАМИ. МУЧЕНИКИ НАМУГО

Krayina - - ДАТИ -

1 черв­ня 1831-го ан­глій­ський ман­дрів­ник Джеймс Кларк (1800–1862) ви­явив на ка­над­сько­му пів­остро­ві Бу­тія Пів­ні­чний ма­гні­тний по­люс Зем­лі. Це – то­чка в Ар­кти­ці, де стріл­ка ком­па­са за­ймає вер­ти­каль­не по­ло­же­н­ня. То­чка не збі­га­є­ться з пів­ні­чним по­лю­сом і по­стій­но змі­нює роз­та­шу­ва­н­ня – щороку змі­щу­є­ться на 65 км на пів­ніч. Че­рез 10 ро­ків Кларк від­ві­дав Ан­тар­кти­ду і від­крив Пів­ден­ний ма­гні­тний по­люс.

1 черв­ня 1980 ро­ку о 18:00 в аме­ри­кан­ській Атлан­ті за­пра­цю­вав Cable News Network – пер-

від­по­вів свя­ще­ни­ку Воль­тер 30 трав­ня 1778 ро­ку. Той про­по­ну­вав важ­ко­хво­ро­му фран­цузь­ко­му по­е­ту зре­кти­ся Са­та­ни і прийня­ти Бо­га. То­го ж дня Воль­тер по­мер

ший у сві­ті ці­ло­до­бо­вий ін­фор­ма­цій­ний те­ле­ка­нал. Бі­зне­смен Тед Тер­нер вклав у йо­го ство­ре­н­ня май­же $100 млн. Че­рез два ро­ки CNN по­ши­рив мов­ле­н­ня на Япо­нію, ще че­рез три – на Єв­ро­пу. Ау­ди­то­рія ка­на­лу стрім­ко зро­сла 1991-го, ко­ли в пря­мо­му ефі­рі транс­лю­ва­ли вій­сько­ву опе­ра­цію в Іра­ку ”Бу­ря в пу­сте­лі”. За­раз йо­го ре­гу­ляр­но див­ля­ться два мі­льяр­ди осіб.

1 черв­ня 2001-го принц Не­па­лу 29-рі­чний Ді­пен­дра Бір Бі­крам Шах роз­стрі­ляв ро­ди­ну з гвин­тів­ки та пі­сто­ле­та. Ін­ци­дент став­ся під час тра­ди­цій­но­го обі­ду в ко­ро­лів­сько­му па­ла­ці. За­ги­ну­ли дев’ять осіб, зокре­ма йо­го ба­тько – ко­роль 56-рі­чний Бі­рен­дра, ма­ти, брат і се­стра. Че­тве­ро ро­ди­чів отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. Принц ви­стре­лив со­бі в го­ло­ву й по­мер че­рез три дні. За цей час йо­го про­го­ло­си­ли ко­ро­лем.

”За­раз не най­кра­щий час, щоб на­жи­ва­ти но­вих во­ро­гів”, –

30 трав­ня 1933-го біля ви­став­ко­во­го цен­тру ”Олім­пія” в Лон­до­ні прин­це­са Йорк­ська 7-рі­чна Єли­за­ве­та під­тя­гує шкар­пе­тку. Че­рез 20 ро­ків ста­не ко­ро­ле­вою Ве­ли­кої Бри­та­нії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.