Є тре­не­ри для ви­рі ше­н­ня тих чи ін­ших зав­дань. Кон­те під си­лу біль­шість

Іта­лій­ський тре­нер 47-рі­чний Ан­то­ніо Кон­те у пер­ший се­зон ро­бо­ти зро­бив ”Чел­сі” чем­піо­ном Ан­глії. Ко­ман­да роз­по­ча­ла чем­піо­нат із по­раз­ки ”Ар­се­на­лу” – 0:3. Тре­нер пе­ре­йшов на схе­му з трьо­ма за­хи­сни­ка­ми, і лон­дон­ці здо­бу­ли 13 пе­ре­мог по­спіль. Ра­ні­ше Кон­те т

Krayina - - СПОРТ - Текст: Ро­ман ШАХРАЙ

Який по­тен­ці­ал у Кон­те і ”Чел­сі”?

– В успі­ху лон­дон­ців є кіль­ка скла­до­вих, – ка­же 26-рі­чний Іван ГРОМИКОВ, огля­дач ан­глій­ської прем’єр-лі­ги на сай­ті sportarena.com. – Пер­ше – силь­ний склад. Дру­ге – ко­ман­да не гра­ла в єв­ро­куб­ках, ра­но ви­ле­ті­ла з Куб­ка лі­ги. Всі си­ли ки­ну­ла на чем­піо­нат Ан­глії. Це до­зво­ли­ло чі­тко ви­зна­чи­ти осно­ву. Ро­та­ція скла­ду не­об­хі­дна, ко­ли ви­сту­па­єш на кіль­ка фрон­тів. ”Чел­сі” грав у оща­дли­во­му ре­жи­мі – без сер­йо­зної вто­ми і травм.

Чим гра під ке­рів­ни­цтвом Кон­те від­рі­зня­є­ться від то­го, що бу­ло за йо­го по­пе­ре­дни­ка Жо­зе Мо­у­рінь­йо?

– Сут­тє­вих від­мін­но­стей не­ма. Гра не за­во­ро­жує. Во­на – на ре­зуль­тат. Про­те ”Чел­сі” дає мі­ні­мум шан­сів су­пер­ни­ку по­бли­зу сво­їх во­ріт, а біля чу­жих діє ду­же ефе­ктив­но. Чем­піон Ан­глії – най­ре­зуль­та­тив­ні­ша ко­ман­да прем’єр-лі­ги.

Яке зна­че­н­ня ма­ла змі­на схе­ми гри ко­ман­ди під час се­зо­ну?

– У ній най­кра­ще роз­кри­ли­ся флан­го­ві фут­бо­лі­сти – Мар­кос Алон­со та Ві­ктор Мо­зес. На­дій­ні­шим став центр по­ля з опор­ни­ка­ми Кан­те і Ма­ти­чем. У три за­хи­сни­ки ді­я­ли й ін­ші ко­ман­ди. Але то бу­ли ко­ро­тко­ча­сні рі­ше­н­ня. Кон­те ж го­ту­вав­ся до ці­єї схе­ми влі­тку, на­гра­вав її. Однак схе­ма не ви­грає чем­піо­нат. Ви­ник чу­до­вий зв’язок між тре­не­ром і грав­ця­ми.

27 трав­ня ”Чел­сі” ро­зі­грає з ”Ар­се­на­лом” Ку­бок Ан­глії. У ко­го шан­си ви­щі?

– Без­умов­но, у ”Чел­сі”. Та­кти­чно Кон­те го­то­вий до будь-яко­го су­пер­ни­ка. ”Ар­се­нал” ча­сто грає, як ви­йде.

Чи за­ли­ши­ться Кон­те в ко­ман­ді на на­сту­пний се­зон?

– Ду­маю, так. Йо­му під­ви­щать зар­пла­тню (9 млн єв­ро на рік за­мість ни­ні­шніх 6,5 млн. – Кра­ї­на). Ним ці­ка­ви­ться іта­лій­ський ”Ін­тер”. Але Ан­то­ніо ви­ко­ри­стає це у сво­їх ін­те­ре­сах. Ви­ма­га­ти­ме по­си­ле­н­ня скла­ду. По­трі­бні

на­па­да­ю­чий, рі­зно­пла­но­вий пів­за­хи­сник і цен­траль­ний обо­ро­нець.

Чо­му Кон­те про­ва­лю­вав­ся з ”Ювен­ту­сом” у Лі­зі чем­піо­нів – не ви­йшов із гру­пи в остан­ньо­му се­зо­ні в Ту­ри­ні?

– Та­ке тра­пля­є­ться. ”Ман­че­стер Юнай­тед” під ке­рів­ни­цтвом Але­кса Фер­гю­со­на та­кож при­пи­няв бо­роть­бу в гру­по­во­му тур­ні­рі. По­тім ви­зрів і ви­грав йо­го. ”Ювен­тус” теж ви­зрів. Але вже пі­сля то­го, як Кон­те пі­шов. Ни­ні­шній ”Чел­сі” має най­біль­ші шан­си з-по­між ін­ших ан­глій­ських клу­бів до­сяг­ти успі­ху в Лі­зі чем­піо­нів. Що­до вну­трі­шніх зма­гань, то го­лов­ним фа­во­ри­том на­сту­пно­го чем­піо­на­ту бу­де, ско­рі­ше за все, ”Ман­че­стер Сі­ті”. Да­лі – ”Чел­сі”.

Кон­те за­раз – най­кра­щий тре­нер сві­ту?

– Він у роз­кві­ті сил, у ньо­го ба­га­то енер­гії. Цим від­рі­зня­є­ться від Мо­у­рінь­йо чи Вен­ге­ра. Є тре­не­ри для ви­рі­ше­н­ня тих чи ін­ших зав­дань. Кон­те під си­лу біль­шість.

Ан­то­ніо Кон­те три­чі ви­грав чем­піо­нат Іта­лії з ”Ювен­ту­сом”. Ни­ні­шньо­го се­зо­ну по­сів пер­ше мі­сце в ан­глій­ській прем’єр-лі­зі, пра­цю­ю­чи з лон­дон­ським ”Чел­сі”. Чвер­тьфі­на­ліст Єв­ро-2016, тре­ну­вав збір­ну Іта­лії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.