Ду­мав освід­чи­тись, а во­на ви­яви­лась дав­но за­мі­жня

Krayina - - ЗАПИТАННЯ - Ми за­пи­та­ли чи­та­чів: ЯК ВИ ОСВІДЧУВАЛИСЬ? Пі­дго­ту­ва­ла: Ва­лен­ти­на МУРАХОВСЬКА ма­лю­нок: Дми­тро СКАЖЕНИК

Освід­чу­вав­ся три­чі.

Впер­ше – на Се­ред­зем­но­му мо­рі у Ва­лен­сії. Пір­на­ли з аква­лан­га­ми. Я прив’язав обру­чку до ко­стю­ма, хо­тів ді­ста­ти на дні, але во­на за­гу­би­лась. Удру­ге – на по­ві­тря­ній ку­лі. Пі­дня­лись у не­бо і ра­птом ку­ля зла­ма­лась. За­ви­сли в по­ві­трі на кіль­ка го­дин. Не хо­ті­ло­ся псу­ва­ти вра­же­н­ня, тож освід­че­н­ня від­клав. Утре­тє бу­ло ба­наль­но, за ве­че­рею у ре­сто­ра­ні. То­го дня дів­чи­на хо­ті­ла по­рва­ти зі мною.

Де­нис КЛІМКІН, 26 ро­ків, про­гра­міст, Хар­ків

У дель­фі­на­рії.

Ко­ро­бо­чку з обру­чкою під­ніс дель­фін. До то­го кіль­ка хви­лин пла­ва­ли з ни­ми. Ідею по­ба­чив в ін­тер­не­ті.

Ген­на­дій ШКОЛЬНИЙ, 32 ро­ки, Ки­їв

За­про­сив дівчину у Львів.

Там до неї під­хо­ди­ли не­зна­йом­ці й да­ру­ва­ли по тро­ян­ді. Рів­но со­тня хло­пців. Дів­чи­на ні­чо­го не ро­зумі­ла. Остан­ню тро­ян­ду по­да­ру­вав сам, з обру­чкою.

Хло­пців зна­йшов у со­цме­ре­жі, до­по­мо­гли без­ко­штов­но.

Ігор ДАЙНЕКО, 34 ро­ки, ін­же­нер, Ки­їв

В око­пі під Вол­но­ва­хою.

Дів­чи­на при­ве­зла про­ду­кти на пе­ре­до­ву. Обру­чкою бу­ло кіль­це від гра­на­ти. До­сі зга­ду­є­мо ту по­дію як най­ро­ман­ти­чні­шу, хо­ча на­справ­ді бу­ло не­без­пе­чно.

Юрій ТАРУТА, 34 ро­ки, фо­то­граф, Дні­про­пе­тровськ

Освід­чи­ла­ся са­ма, під час ко­па­н­ня кар­то­плі.

Кіль­ка ро­ків жи­ли ра­зом, але він – скром­ня­га, бо­яв­ся ска­за­ти щось не так. Не ви­три­ма­ла. Як зі­бра­ли кар­то­плю – ви­тя­гла ко­ро­бо­чку з обру­чкою. Пів­ро­ку но­си­ла її в ки­ше­ні, че­ка­ла мо­мен­ту.

Яна ДРУЗІНА, 29 ро­ків, до­мо­го­спо­дар­ка, Ми­ко­ла­їв

Уно­чі чер­во­ною фар­бою на­пи­сав на сті­ні бу­дин­ку ”Іра, ви­ходь за ме­не”.

Вран­ці при­йшов Аме­ри­кан­ці 32-рі­чна Ешлі Шмей­дер і 35-рі­чний Джеймс Сіс­сон із Ка­лі­фор­нії освід­чи­лись на вер­ши­ні Еве­ре­сту. До екс­пе­ди­ції го­ту­ва­ли­ся рік. Із фо­то­гра­фом Чарл­то­ном Чер­чил­лем під­ні­ма­ли­ся три ти­жні.

із бу­ке­том тро­янд. Во­на по­го­ди­лась, але ЖЕК зму­сив зми­ти на­пис. Ви­тра­тив п’ять пля­шок аце­то­ну і ти­ждень ча­су. Пов­ні­стю не ви­мив, до­по­ма­гав ко­му­наль­ни­кам пе­ре­фар­бо­ву­ва­ти сті­ну.

Сер­гій ОЛАШ, 29 ро­ків, ме­не­джер із про­да­жу, Львів

У но­вій квар­ти­рі.

15 ро­ків за­ро­бляв на неї у США. Як при­їхав, одра­зу ку­пив, зро­бив ре­монт. За­про­сив дівчину на ро­ман­ти­чну ве­че­рю. Ду­мав освід­чи­тись, а во­на ви­яви­лась дав­но за­мі­жня, має ди­ти­ну. Квар­ти­ру здаю сту­ден­там, а сам по­вер­нув­ся за кор­дон.

Сер­гій ЮДІН, 36 ро­ків, ди­зай­нер, Ки­їв

На­пи­са­ла хло­пцю ли­ста від іме­ні за­мов­ни­ка.

На­че не­вдо­во­ле­на йо­го ро­бо­тою, за два дні че­каю на роз­мо­ву на На­бе­ре­жній. Якщо не при­йдеш, при­гро­зи­ла, – втра­тиш ро­бо­ту. На мі­сці зу­стрі­чі хло­пце­ві пе­ре­да­ли но­ву за­пи­ску, ку­ди йти. Так

п’ять ра­зів. Зу­стрі­ла йо­го в го­тель­но­му но­ме­рі в кра­си­во­му одя­зі і з обру­чка­ми.

Елі­на КРА­ВЕЦЬ, 30 ро­ків, фо­то­мо­дель, Оде­са

За­мо­вив про­по­зи­цію че­рез агент­ство.

Во­ни ор­га­ні­зу­ва­ли ба­лет у ве­ли­ко­му тор­го­вель­но­му цен­трі. Ми зу­пи­ни­ли­ся по­ди­ви­ти­ся. Ме­ні при­не­сли кві­ти, а ба­ле­ри­на пре­зен­ту­ва­ла обру­чку. Дів­чи­на пла­ка­ла. Ба­лет був її ди­тя­чою мрі­єю.

Та­рас ЛЕБЕДЄВ, 28 ро­ків, да­ле­ко­бій­ник, Іва­но-Фран­ківськ

На кон­цер­ті ”Оке­а­ну Ель­зи”.

Ва­кар­чук до­зво­лив ви­йти на сце­ну, я про­чи­тав вірш-освід­че­н­ня. Дів­чи­на не хо­ті­ла під­ні­ма­ти­ся. По­тім сер­ди­лась, що не по­пе­ре­див. Як­би зна­ла, одя­гла б су­кню.

Оле­ксандр ЧОРНОУС, 30 ро­ків, Він­ни­ця

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.