”Де­пу­та­ти не хо­чуть роз­гля­да­ти ре­фор­му охо­ро­ни здо­ров’я.

Krayina - - ПОДІЇ -

При­ду­му­ють но­ві й но­ві за­бо­ро­ни. Гли­бо­ко пе­ре­ко­на­ні, що ці за­бо­ро­ни не­від­кла­дні, а ре­фор­ма мо­же по­че­ка­ти. Сха­ме­ні­ться! Якщо з чи­мось не­зго­дні, то ана­лі­зуй­те по­мил­ки і про­по­нуй­те аль­тер­на­ти­ви. Якщо вам ні­чо­го ска­за­ти, то що ви вза­га­лі в Ра­ді ро­би­те? Від­пу­стіть мій на­род. Він про­жи­ве без со­ці­аль­них ме­реж. Але не змо­же ви­жи­ти без ме­ди­ци­ни”, – Єв­ген КОМАРОВСЬКИЙ, ди­тя­чий лі­кар

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.