Су­бо­та, 27 трав­ня, 05:55

Krayina - - УКРА ЇНА -

Па­са­жир­ський по­тяг Ки­їв – Кам’янець-По­діль­ський врі­за­є­ться у ма­нев­ро­вий ло­ко­мо­тив бі­ля се­ла Ні­гин Кам’янець-По­діль­сько­го ра­йо­ну на Хмель­нич­чи­ні. З ре­йок схо­дять два ва­го­ни, ло­ко­мо­тив па­дає на­бік. У па­са­жир­сько­му по­тя­зі – по­над 500 лю­дей. Се­ред них 104 шко­ля­рі, які їха­ли на екс­кур­сію в Кам’янець. Че­тве­ро ді­тей і двоє до­ро­слих отри­му­ють за­бої, їх за­би­ра­ють ”швид­кі”. Ре­шта па­са­жи­рів пе­ре­сі­да­ють в ав­то­бу­си. – Швид­кість бу­ла не­ве­ли­ка, то­му ні­хто силь­но не по­стра­ждав. У на­шо­му ва­го­ні кіль­ка лю­дей за­би­ли ру­ки й но­ги, – ка­же Га­ли­на Щер­бак, 47 ро­ків. – Але мі­сце ава­рії ви­гля­да­ло стра­шно. Ло­ко­мо­тив, який тя­гнув наш по­тяг, роз­вер­ну­ло на 180 гра­ду­сів. Із пер­шо­го ва­го­на те­кла со­ляр­ка. Всі зля­ка­ли­ся, по­ви­бі­га­ли на ву­ли­цю. За пів­го­ди­ни при­бу­ла по­лі­ція і ”швид­ка”. По­тім по­ча­ли під­тя­гу­ва­ти­ся та­кси­сти. І ли­ше зго­дом ор­га­ні­зу­ва­ли ав­то­бу­си для ви­во­зу лю­дей. – Роз­гля­да­є­мо дві вер­сії: про­їзд по­тя­га на за­бо­ро­не­ний си­гнал сві­тло­фо­ра або по­мил­ка чер­го­вої по стан­ції. Мо­гла да­ти не­пра­виль­ні ін­стру­кції ма­ши­ні­сту ма­нев­ро­во­го ло­ко­мо­ти­ва, – ка­же го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди Укр­за­лі­зни­ці Єв­ген Крав­цов. – Усі па­са­жи­ри бу­ли за­стра­хо­ва­ні, отри­ма­ють ком­пен­са­ції. Опла­ти­мо лі­ку­ва­н­ня по­стра­жда­лих.

Близь­ко 500 лю­дей взя­ли участь у ме­га­мар­ші у ви­ши­ван­ках, що три­вав у Ки­є­ві 27 трав­ня. Про­йшли­ся цен­тром мі­ста. За­кін­чив­ся марш кон­цер­том на Тру­ха­но­во­му остро­ві. Ви­сту­па­ли гур­ти ”Вій”, ”Мрія жи­т­тя”, ”Ко­лір но­чі”. Марш при­свя­ти­ли Дню Ки­є­ва. Йо­го що­ро­ку від­зна­ча­ють в остан­ні ви­хі­дні трав­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.