За­ймай­те чер­гу. Да­сте 200 гри­вень

Krayina - - УКРА ЇНА -

– Хто віль­ні­ший. Ме­ні все одно від лі­ка­рів най­ча­сті­ше тре­ба ли­ше до­від­ки в са­док, – ка­жу в ре­є­стра­ту­рі. – Ви­би­рай­те то­ді ту, що у вас і бу­ла, – від­по­від­ає адмі­ні­стра­тор. – Бо ча­сти­на лі­ка­рів не хо­чуть но­вих ді­тей, хтось має змі­ни у при­ва­тній клі­ні­ці. Та й ке­рів­ни­цтво не схва­лює, що ска­чуть від лі­ка­ря до лі­ка­ря. Ро­ка­ми ж усе бу­ло по­ді­ле­но, й усім до­бре. І так взим­ку до кожного ка­бі­не­ту сто­я­ли чер­ги по 40 ді­тей. На­що ті ре­фор­ми? Всі й усіх хо­чуть мі­ня­ти. А бу­де ще гір­ше. Пи­таю по­ра­ди в лі­ка­ря, до яко­го звер­та­є­мось, ко­ли є про­бле­ми. – За­яву на по­стій­не об­слу­го­ву­ва­н­ня у ме­не пи­са­ти не тре­ба, бо ко­ле­га обра­зи­ться, – го­во­рить. – А так мо­же­те звер­та­ти­ся. Про­сто за­ймай­те чер­гу. За ві­зит да­сте 200 гри­вень. А ще­пле­н­ня – то вже до сво­го лі­ка­ря. Там і со­тні ви­ста­чить. Із па­ці­єн­тів сво­єї діль­ни­ці біль­ше не бе­руть.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.