”США повинні ро­би­ти все, що в їхній змо­зі, аби по­вер­ну­ти сві­то­ву еко­но­мі­ку в здо­ро­ве ру­сло.

Krayina - - ДАТИ -

Бо без цьо­го не мо­же бу­ти жо­дної по­лі­ти­чної ста­біль­но­сті, жо­дної впев­не­но­сті в ми­рі. На­ша по­лі­ти­ка ске­ро­ва­на не про­ти якої-не­будь кра­ї­ни чи до­ктри­ни, а про­ти го­ло­ду, зли­днів, від­чаю та ха­о­су. Її ме­та – ві­дро­дже­н­ня сві­то­вої еко­но­мі­ки, щоб із її до­по­мо­гою ство­ри­ти та­кі по­лі­ти­чні та со­ці­аль­ні умо­ви, в яких змо­жуть існу­ва­ти віль­ні уста­но­ви”, – за­явив дер­жав­ний се­кре­тар США Джордж МАРШАЛЛ (1880–1959) під час ви­сту­пу з на­го­ди при­сво­є­н­ня йо­му зва­н­ня до­кто­ра пра­ва Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту 5 черв­ня 1947 ро­ку. ”План Мар­шал­ла” пе­ред­ба­чав фі­нан­со­ву до­по­мо­гу 18 єв­ро­пей­ським дер­жа­вам, що по­стра­жда­ли вна­слі­док Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Про­тя­гом трьох на­сту­пних ро­ків во­ни отри­ма­ли $12,5 млрд. Ке­рів­ни­ки СРСР і со­ці­а­лі­сти­чних кра­їн від­мо­ви­ли­ся від до­по­мо­ги

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.