”До 2050 ро­ку Поль­щі по­трі­бно мі­ні­мум п’ять міль­йо­нів укра­їн­ців на по­стій­не мі­сце про­жи­ва­н­ня”

40 ВІД­СО­ТКІВ ГРО­МА­ДЯН ХО­ЧУТЬ ВИ­ЇХА­ТИ ЗА КОР­ДОН, – КА­ЖЕ ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ АСО­ЦІ­А­ЦІЇ МІЖ­НА­РО­ДНО­ГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВА­СИЛЬ ВОСКОБОЙНИК

Krayina - - ІНТЕРВ ’Ю - Ва­силь ВОСКОБОЙНИК текст: Ва­лен­ти­на МУРАХОВСЬКА, фото: Та­рас ПОДОЛЯН

41 рік, пре­зи­дент Все­укра­їн­ської асо­ці­а­ції ком­па­ній з між­на­ро­дно­го працевлаштування На­ро­див­ся в Та­джи­ки­ста­ні. Cім’я пе­ре­їха­ла на Сум­щи­ну. За­кін­чив Між­на­ро­дний ін­сти­тут управ­лі­н­ня, бі­зне­су та пра­ва у Слов’ян­ську на До­неч­чи­ні. За­ймав­ся про­да­жа­ми то­ва­рів та по­слуг, зні­мав ре­кла­му для під­при­ємств. ”По­чу­ва­ю­ся кри­зо­вим ме­не­дже­ром. Ба­чу ціль і мо­жу йти до кін­ця, щоб її до­сяг­ти. Ко­жні чо­ти­ри-п’ять ро­ків змі­нюю сфе­ру ді­яль­но­сті”. Улю­бле­на книж­ка – ”Чор­ний обе­ліск” Ері­ха Ма­рії Ре­мар­ка. Дру­жи­на – до­мо­го­спо­дар­ка. Ма­ють 20-річного си­на і 8-рі­чну донь­ку

Скіль­ки укра­їн­ців го­то­ві ви­їха­ти за кор­дон?

– 40 від­со­тків. Та­кі на­строї па­ну­ють тре­тій рік. Лю­ди го­то­ві змі­ни­ти про­фе­сію й пра­цю­ва­ти фі­зи­чно по 14 го­дин на до­бу. То­рік ма­со­во покидали Укра­ї­ну програмісти.

Скіль­ки вже ви­їха­ли?

– Близь­ко ше­сти міль­йо­нів, за на­ши­ми да­ни­ми. Пе­ре­ва­жно до Поль­щі, Ро­сії, Ні­меч­чи­ни, Че­хії. Ти­по­вий тру­до­вий мі­грант – чо­ло­вік від 18 до 35 ро­ків. Їдуть на ро­бо­чі спе­ці­аль­но­сті. Се­ред жі­нок пе­ре­ва­жа­ють стар­ші 40 ро­ків, які ви­ро­сти­ли ді­тей, пра­цю­ють у сфе­рі по­слуг. Ра­ні­ше про­бле­ма сто­су­ва­ла­ся за­хі­дних і цен­траль­них ре­гіо­нів. Те­пер зі схо­ду й пів­дня теж їдуть. Бу­ває хтось вла­што­ву­є­ться на ро­бо­ту, а то­ді зве ро­ди­чів, су­сі­дів.

Скіль­ки го­то­ві ли­ши­ти­ся там?

– 8 від­со­тків – за умо­ви, що ма­ти­муть по­стій­ну ро­бо­ту. Ко­ли опи­ту­ва­ли лю­дей, які за остан­ні п’ять ро­ків їзди­ли за кор­дон, ви­яви­лось: 77 від­со­тків пра­цю­ва­ли на се­зон­них ро­бо­тах і 15 – ма­ли по­стій­ну. Від 5 до 10 про­цен­тів за­ли­ша­ю­ться за кор­до­ном. Най­мо­біль­ні­ша на­ція у сві­ті – по­ля­ки. 84 від­со­тки го­то­ві їха­ти в ін­шу кра­ї­ну, якщо за­про­по­ну­ють ро­бо­ту.

Як без­віз впли­не на мо­жли­вість ви­їзду за кор­дон?

– Ні­як. Без­віз – це за­про­ше­н­ня в Єв­ро­пу для лю­дей, які ма­ють до­ста­тній рі­вень до­хо­дів. При­їха­ти і по­тра­ти­ти гро­ші, отри­ма­ти при­єм­ні вра­же­н­ня й по­вер­ну­ти­ся в Укра­ї­ну. Для на­вча­н­ня, ро­бо­ти, бі­зне­су по­трі­бна ві­за. То­рік 19,5 ти­ся­чі укра­їн­ців не пу­сти­ли в Поль­щу. Цьо­го­річ у Че­хії пе­ре­ві­ри­ли 10 ти­сяч ро­бо­то­дав­ців на на­яв­ність у них мі­гран­тів. Не­ле­га­ли – це про­бле­ма всі­єї Єв­ро­пи.

Яку кра­ї­ну укра­їн­ці оби­ра­ють най­ча­сті­ше?

– Поль­щу. Ко­жен тре­тій їде ту­ди. На дру­го­му мі­сці – Ро­сія, 25 від­со­тків. По 5 від­со­тків при­па­дає на Че­хію й Ні­меч­чи­ну. Ін­ші кра­ї­ни – по 3 про­цен­ти і мен­ше. Поль­щу оби­ра­ють із двох при­чин – близь­ко й до­сту­пно. Діє спро­ще­на про­це­ду­ра працевлаштування за за­про­ше­н­ням ро­бо­то­дав­ця. На йо­го під­ста­ві ро­блять ві­зу. Із сі­чня 2018-го про­це­ду­ру ускла­днять. Ро­бо­то­да­вець му­си­ти­ме по­го­джу­ва­ти кан­ди­да­ту­ру зі слу­жбою зайня­то­сті. У Поль­щі пра­цю­ють 1,2 міль­йо­на укра­їн­ців. Це­за­рій Ка­змір­чак, го­ло­ва спіл­ки там­те­шніх ро­бо­то­дав­ців, ка­же, що їм до 2050 ро­ку по­трі­бно мі­ні­мум п’ять міль­йо­нів укра­їн­ців на по­стій­не мі­сце про­жи­ва­н­ня. Пря­мим текс­том го­во­рять: укра­ї­нець, який на­ро­ди­ться на те­ри­то­рії Поль­щі, ста­не по­ля­ком.

Які плю­си й мі­ну­си ма­со­вої мі­гра­ції?

– 1,9 міль­йо­на лю­дей в Укра­ї­ні офіційно без­ро­бі­тні. З них 490 ти­сяч сто­ять на облі­ку в цен­трах зайня­то­сті, а ре­шта ні­де не чи­сля­ться. Якщо ці лю­ди ви­їжджа­ють за кор­дон, то ско­ро­чу­ю­ться со­ці­аль­ні ви­тра­ти. Лю­ди­на, яка зна­хо­дить ро­бо­ту за кор­до­ном, – тру­ди­ться, не де­гра­дує, не спи­ва­є­ться і не стає зло­чин­цем. Ба­чить світ, ін­шу ор­га­ні­за­цію со­ці­у­му. Пі­сля по­вер­не­н­ня на ба­тьків­щи­ну, здо­бу­тий до­свід за­сто­со­вує тут. Із-за кор­до­ну при­во­зять не ли­ше до­свід, а й гро­ші. Ве­ли­кі су­ми ва­лю­ти за­хо­дять ле­галь­ни­ми ка­на­ла­ми. З 2011-го по 2016 рік в Укра­ї­ну тру­до­ві мі­гран­ти пе­ре­ра­ху­ва­ли по­над 40 мі­льяр­дів до­ла­рів. Мі­нус – ми там зав­жди бу­де­мо го­стя­ми. Чи­ма­ло хто не змо­же со­ці­а­лі­зу­ва­ти­ся.

ТО­РІК МА­СО­ВО ПОКИДАЛИ УКРА­Ї­НУ ПРОГРАМІСТИ

Що мо­же втри­ма­ти лю­дей тут?

– Як тіль­ки еко­но­мі­ка стає ста­біль­ною, лю­ди по­вер­та­ю­ться. Поль­ща про­йшла цей шлях, ко­ли ба­га­то гро­ма­дян ви­їха­ли в Ан­глію. Зго­дом зна­чна ча­сти­на по­вер­ну­ли­ся. Те са­ме від­бу­ва­є­ться у кра­ї­нах Бал­тії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.