Дана ВИНОГРАДОВА

Krayina - - ДОСВ ІД -

31 рік, штурмовик до­бро­воль­чо­го кор­пу­су ”Пра­вий се­ктор” На­ро­ди­ла­ся 26 гру­дня 1985-го в Ки­є­ві. Ба­тько – ін­же­нер, ма­ти – вчи­тель ін­фор­ма­ти­ки. ”Ба­тьки нас із бра­том ви­хо­ву­ва­ли в ан­ти­ко­му­ні­сти­чній атмо­сфе­рі. Ба­тько не ро­зу­мів, чо­му всі ма­ють одна­ко­ву зар­пла­ту, ви­ко­ну­ю­чи рі­зну ро­бо­ту. Був тру­дя­щим ло­хом. Не мав кар’єр­но­го зро­ста­н­ня, бо не хо­див на по­лі­ти­чні збо­ри”. Вив­чи­ла­ся на ди­зай­не­ра­ху­до­жни­ка. Уча­сни­ця па­трі­о­ти­чно­го про­сві­тни­цько­го ру­ху ”Со­лі­дар­ність”. Одна із за­снов­ни­ків ”Пра­во­го се­кто­ра” на Май­да­ні. По­їха­ла на вій­ну на­при­кін­ці трав­ня 2014-го. Ма­лює і пи­ше вір­ші. Чи­тає під­ру­чни­ки з пси­хо­ло­гії і по­лі­то­ло­гії. Хо­бі – кік­бо­ксинг. У про­е­кті ”Ві­два­жний во­їн” (зма­га­н­ня ве­те­ра­нів АТО. – Кра­ї­на) – єди­на жін­ка у гру­пі стро­нґме­нів. За­мі­жня, ді­тей не має

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.