Ан­дрій ЗЕЛІНСЬКИЙ

Krayina - - ЩОДЕННИК -

На­ро­див­ся 2 ве­ре­сня 1979 ро­ку у Льво­ві. Ба­тьки – рі­зно­ро­бо­чі. Має стар­шо­го бра­та Павла. Фі­ло­соф­ську осві­ту здо­був y ко­ле­джі Свя­то­го Ва­си­лія, в аме­ри­кан­сько­му мі­сті Стам­форд. Бо­го­слов­ську – у Пап­сько­му Гри­го­рі­ан­сько­му уні­вер­си­те­ті в Ри­мі, Іта­лія. По­лі­то­ло­гі­чну – у На­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті ”Ки­є­во-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія”. Пи­ше кан­ди­дат­ську ди­сер­та­цію ”Іде­о­ло­гія на­ціо­наль­ної без­пе­ки”. Про­во­дить тре­нін­ги для сту­ден­тів. Член чер­не­чо­го згро­ма­дже­н­ня ”То­ва­ри­ство Ісу­са”. У черв­ні 2014-го став пер­шим вій­сько­вим ка­пе­ла­ном при шта­бі АТО. Був під Слов’ян­ськом, Кр­ама­тор­ськом, Ма­рі­у­по­лем, у Пі­сках, Ши­ро­ки­но­му, Дебальцевому До­не­цької обла­сті. Пе­ре­бу­ває у ра­йо­нах лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня до­сі. Час від ча­су при­їздить до Ки­є­ва та Льво­ва. Із 2011-го – ви­кла­дач Ки­їв­ської Трьо­хсвя­ти­тель­ської ду­хов­ної се­мі­на­рії Укра­їн­ської гре­ко­ка­то­ли­цької цер­кви. З черв­ня 2017 – шта­тний ка­пе­лан 36-ї окре­мої бри­га­ди мор­ської пі­хо­ти. За час пе­ре­бу­ва­н­ня на Дон­ба­сі на­пи­сав дві книж­ки ”Со­ня­хи” та ”На рі­ках Ва­ви­лон­ських”. Знає 10 мов – поль­ську, фран­цузь­ку, ні­ме­цьку, ан­глій­ську, іта­лій­ську, пор­ту­галь­ську, іспан­ську, ста­ро­слов’ян­ську, ла­ти­ну, дав­ньо­гре­цьку. По­до­ба­є­ться стри­ба­ти з па­ра­шу­том. Улю­бле­на книж­ка – ”Ма­лень­кий принц” Ан­ту­а­на де Сент-Ек­зю­пе­рі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.