16 ро­ків був де­пу­та­том ав­стрій­сько­го пар­ла­мен­ту

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

1847, 8 черв­ня –

Оле­ксандр Барвінський на­ро­див­ся в се­лі Шля­хтин­ці – те­пер Тер­но­піль­ський ра­йон. Ба­тько – гре­ко-ка­то­ли­цький свя­ще­ник Гри­го­рій Барвінський, ма­ти – До­мі­ні­ка Бі­лин­ська. Мав чотирьох бра­тів і двох се­стер.

1868 –

за­кін­чив фі­ло­соф­ський фа­куль­тет Львів­сько­го уні­вер­си­те­ту. Ви­кла­дав у гім­на­зі­ях Бе­ре­жан і Тер­но­по­ля, пра­цю­вав стар­шим учи­те­лем учи­тель­ської се­мі­на­рії в Тер­но­по­лі.

1888 –

пе­ре­їхав до Льво­ва. Очо­лю­вав На­у­ко­ве то­ва­ри­ство ім. Та­ра­са Шев­чен­ка, Ру­ське пе­да­го­гі­чне то­ва­ри­ство, був за­сту­пни­ком го­ло­ви то­ва­ри­ства "Про­сві­та". Іні­ці­ю­вав ство­ре­н­ня в там­те­шньо­му уні­вер­си­те­ті ка­фе­дри істо­рії Укра­ї­ни, за­про­сив очо­ли­ти її Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го. За­по­ча­тку­вав ви­да­н­ня "Ру­ської істо­ри­чної бі­бліо­те­ки" – ви­йшло дру­ком 24 то­ми.

1891–1907 –

де­пу­тат ни­жньої па­ла­ти ав­стрій­сько­го пар­ла­мен­ту. Про­тя­гом 1894–1904 ро­ків та­кож був де­пу­та­том Га­ли­цько­го кра­йо­во­го се­йму. За йо­го під­трим­ки укла­де­но уго­ду між поль­ською та укра­їн­ською фра­кці­я­ми се­йму, яку на­зва­ли "новою ерою". Був про­тив­ни­ком "мо­скво­філь­ства" – ідеї єд­на­н­ня укра­їн­ців із ро­сі­я­на­ми.

1918 –

очо­лив дер­жав­ний се­кре­та­рі­ат осві­ти і ві­ро­спо­відань За­хі­дно­укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки. Пі­сля па­ді­н­ня ЗУНР ві­ді­йшов від по­лі­ти­чної ді­яль­но­сті. Зо­се­ре­див­ся на на­пи­сан­ні під­ру­чни­ків і спо­га­дів.

1926, 25 гру­дня –

по­мер у Льво­ві. По­хо­ва­ний на Ли­ча­ків­сько­му цвин­та­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.