А в цей час:

Krayina - - УКРА ЇНА -

ПОЛТАВКА 25-РІ­ЧНА ВІ­КТО­РІЯ КОСЕНКО ПО­ВЕР­ТА­Є­ТЬСЯ З НІ­ЧНО­ГО КЛУБУ. Бі­ля квар­ти­ри зна­хо­дить прив’яза­не до ру­чки две­рей пер­сид­ське ко­ше­ня з бан­том і під­пи­сом: ”Бу­деш хоч йо­го нянь­чи­ти”. – От ко­зел! Зну­ща­є­ться! Не мо­же за­ли­ши­ти ме­не в спо­кої, – ка­же Ві­кто­рія. Мі­сяць то­му роз­лу­чи­ла­ся з чо­ло­ві­ком 30-рі­чним Ві­кто­ром Ов­ча­рен­ком. Він пі­шов, ко­ли з’ясу­ва­ло­ся, що в най­ближ­чі три ро­ки жін­ка не пла­нує ді­тей. – Мо­же, я і вин­на в роз­лу­чен­ні. Але це моє рі­ше­н­ня – по­ки що за­йма­ти­ся кар’єрою. Він не за­хо­тів че­ка­ти. Ку­ди це ко­ше­ня ме­ні за­раз? Тре­ба ко­мусь від­да­ти. – ОЦЕ ТАК ВИ­ЙШЛИ НА РИБАЛКУ! – 35-РІ­ЧНИЙ ІГОР ОЛЕШКО ІЗ СУМ НА БЕРЕЗІ РІ­ЧКИ ПСЕЛ ШУКАЄ СПІНІНГИ Й ВУДКИ. Їх на­пе­ре­до­дні вве­че­рі за­ки­нув у во­до­йму. Вно­чі сна­сті по­кра­ли. – З трьо­ма то­ва­ри­ша­ми ви­рі­ши­ли від­кри­ти ри­баль­ський се­зон. Ро­зби­ли на березі на­ме­ти, за­ки­ну­ли у во­ду вудки, – ка­же Ігор. – Ви­рі­ши­ли тро­хи від­зна­чи­ти зу­стріч. На­че ні­хто го­ріл­кою і не впи­вав­ся, а опів­но­чі на сон по­тя­гло кон­кре­тно. Я най­пер­ший про­ки­нув­ся. Гля­нув, а на­ших ре­чей не­має. Най­біль­ше шко­да двох на­дув­них чов­нів. По ду­ро­сті ли­ши­ли їх на березі. Один мій, а дру­гий – то­ва­ри­ша. За­раз зо 3 ти­ся­чі та­кий коштує. – АНУ РОЗБІГЛИСЯ! ГЕТЬ! – ДНІПРОВСЬКИЙ ТАКСИСТ 29-РІ­ЧНИЙ ОЛЕГ ПРОЦИК БИТОЮ ВІДГАНЯЄ ЧОТИРЬОХ БЕЗДОМНИХ СОБАК ВІД КЛІЄНТА. Ра­зом за­ска­ку­ють у ”Жи­гу­лі” і за­кри­ва­ю­ться. Во­дій бин­тує па­са­жи­ру про­ку­ше­ну руку. Про­по­нує від­вез­ти в лі­кар­ню. Той від­мов­ля­є­ться. – Клієнта за­брав бі­ля ні­чно­го ба­ру. Він ви­йшов бі­ля сво­го під’їзду, як на ньо­го на­ле­ті­ли оці пси, – го­во­рить Олег. – Схо­пив би­ту бі­ля си­ді­н­ня і став від­га­ня­ти. Йо­му по­ве­зло. Бо ще хви­ли­на-дві – і був би по­ку­са­ний з ніг до го­ло­ви. А так ли­ше па­ру ра­зів за руку схо­пи­ли. По­си­ді­ли 20 хви­лин у са­ло­ні. Ко­ли со­ба­ки від­бі­гли – чо­ло­вік за­йшов у бу­ди­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.