11 черв­ня 1963 ро­ку

Krayina - - ДАТИ -

буд­дист­ський мо­нах Тхить Кванг Дик па­лає на пе­ре­хре­сті у Сай­го­ні, то­го­ча­сній сто­ли­ці В’єтна­му. По­за­ду сто­їть бла­ки­тний се­дан Austin, яким він при­їхав сю­ди. Ав­тор фото Мал­колм Бравн отри­мав Пу­лі­тце­рів­ську пре­мію. То­го дня близь­ко 350 буд­ди­стів зі­бра­ли­ся в цен­трі мі­ста. Ви­сту­па­ли про­ти пе­ре­слі­ду­ва­н­ня сво­їх одно­дум­ців пре­зи­ден­том кра­ї­ни, ка­то­ли­ком Нго Дінь З’ємом. Тхить сів в по­зі ло­то­са на по­ду­шку, йо­го обли­ли бен­зи­ном. Мо­нах про­чи­тав мо­ли­тву і під­па­лив се­бе сір­ни­ком. – Перш, ніж за­плю­щи­ти очі й по­ба­чи­ти Буд­ду, я ша­но­бли­во про­шу в пре­зи­ден­та спів­чу­т­тя до на­ро­ду на­шої кра­ї­ни та здій­сне­н­ня ре­лі­гій­ної рів­но­сті – в ім’я збе­ре­же­н­ня си­ли ба­тьків­щи­ни на­ві­ки, – остан­ні сло­ва Тхить Кванг Ди­ка. Че­рез пів­ро­ку у В’єтна­мі став­ся пе­ре­во­рот, під час яко­го Нго Дінь З’єм за­ги­нув

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.