Мас­штаб не той

Krayina - - ПОДІЇ - Оль­га ШВЕД

– Пі­сля сто­ли­ці Львів став для ме­не про­він­ці­єю, – зна­йо­мий Пав­ло зу­стрі­чає ме­не в Ки­є­ві. – Му­зеї мі­ні­а­тюр­ні. Бо­та­ні­чний сад у цен­трі мі­ста, на­че са­док на одній із дач у Пу­щі-Во­ди­ці. Мас­штаб не той. Ко­лись із Пав­лом ра­зом пра­цю­ва­ли на львів­сько­му ра­діо. Він вів роз­ва­жаль­ні пе­ре­да­чі, а я чи­та­ла но­ви­ни. Остан­ні ві­сім ро­ків зна­йо­мий у сто­ли­чно­му ме­ді­а­хол­дин­гу. Що­дня про­во­дить

На­даю пе­ре­ва­гу про­він­ці­а­лам

до ше­сти спів­бе­сід. На­віть коли їсть, за­гля­дає у смар­тфон. Пе­ре­ві­ряє, чи не при­йшло ре­зю­ме. – На­даю пе­ре­ва­гу про­він­ці­а­лам. Коли при­їхав сю­ди з ма­лень­ко­го мі­ста, то ма­єш пла­ти­ти за квар­ти­ру, транс­порт, щось їсти. То і за ро­бо­ту три­ма­є­шся обо­ма ру­ка­ми. Ста­ра­є­шся. А мі­сце­ві ма­ють жи­тло, з го­ло­ду ба­тьки не да­ють по­мер­ти. От і пе­ре­би­ра­ють ва­кан­сі­я­ми. Коли шу­ка­ла ро­бо­ту пі­сля че­твер­то­го кур­су, шеф на ра­діо теж за­пи­ту­вав, звід­ки я і чи маю сім’ю. Ка­зав, що бе­ре на ро­бо­ту роз­лу­че­них жі­нок із ді­тьми. Та­кі най­кра­ще пра­цю­ють, бо тре­ба за­ро­бля­ти на двох. – А як твоя сім’я? – за­пи­тую в Пав­ла. – Та ку­ди там, – від­ма­ху­є­ться. – Зу­стрі­чав­ся з одною. Все по­вто­рю­ва­ла, що з че­твер­то­го по­ко­лі­н­ня ко­рін­них ки­ян. Коли за­про­по­ну­вав одру­жи­ти­ся – від­мо­ви­ла. Зго­дом за­ру­чи­ла­ся з ні­ме­цьким бі­зне­сме­ном. Ка­же, укра­їн­ські чо­ло­ві­ки не для ме­не. Мас­штаб не той.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.