Не­ді­ля, 11 червня, 00:02

Krayina - - УКРА ЇНА -

Хар­ків’янин 39-рі­чний Ігор Ощі­пко від­кор­ко­вує пля­шку ко­нья­ку 35-рі­чної ви­трим­ки. Ро­зли­ває дев’ятьом дру­зям і су­сі­дам. При­го­щає всіх до­ро­гим ві­скі, ви­ном, чер­во­ною ікрою та ри­бою. Пі­дні­має тост за старт без­ві­зо­во­го ре­жи­му з Єв­ро­со­ю­зом. Із 11 червня укра­їн­ці отри­ма­ли змо­гу по­до­ро­жу­ва­ти 30 єв­ро­пей­ськи­ми кра­ї­на­ми ли­ше з біо­ме­три­чним за­кор­дон­ним па­спор­том. За ме­жа­ми ба­тьків­щи­ни мо­жуть пе­ре­бу­ва­ти 90 днів. За пер­шу до­бу 1894 укра­їн­ці ско­ри­ста­ли­ся без­ві­зо­вим ре­жи­мом. – Я – се­ре­дній під­при­є­мець. Маю кав’яр­ню, ма­га­зи­ни брен­до­во­го одя­гу й кіль­ка то­чок на рин­ках. По Єв­ро­пі мо­та­ю­ся ча­сто. І по ро­бо­ті, і дру­зів від­ві­да­ти. Ба­га­то їх маю в Ні­меч­чи­ні, Іспа­нії та Фран­ції, – го­во­рить Ігор Оле­го­вич. – Бе­звіз для ме­не – кра­ще дня на­ро­дже­н­ня чи Но­во­го ро­ку. Як по­чув про день, коли йо­го за­пу­стять, ска­зав дру­жи­ні: гу­ля­ти­му на пов­ну. І ко­ньяк дав­ній від­крию. То­ва­риш із Ки­є­ва на 30-річ­чя ще по­да­ру­вав. За­про­сив су­сі­дів із по­вер­ху. При­йшли ше­сте­ро. Ще троє мо­їх дру­зів. Гу­ля­ти­ме­мо до ран­ку. Гро­шей не шко­да. Во­ни для то­го і за­ро­бля­ю­ться, аби не­сти лю­дям ра­дість. Близь­ко 8:00 го­сті роз­хо­дя­ться. Ігор Ощі­пко ви­тра­тив на свя­тку­ва­н­ня близь­ко 14 ти­сяч гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.