”Хай бу­де Укра­ї­на віль­ною.

Krayina - - ДАТИ -

Не од­ді­ля­ю­чись від всі­єї Ро­сії, не роз­ри­ва­ю­чи з дер­жа­вою ро­сій­ською, хай на­род укра­їн­ський на сво­їй зем­лі має пра­во сам по­ряд­ку­ва­ти сво­їм жи­т­тям. Хай по­ря­док і лад на Вкра­ї­ні да­ють ви­бра­ні все­лю­дним, рів­ним, пря­мим і тай­ним го­ло­су­ва­н­ням Все­на­ро­дні укра­їн­ські збо­ри (Сойм). Всі за­ко­ни, що по­вин­ні да­ти той лад тут у нас, на Вкра­ї­ні, ма­ють пра­во ви­да­ва­ти тіль­ки на­ші Укра­їн­ські збо­ри”– йде­ться в ”Уні­вер­са­лі Укра­їн­ської Цен­траль­ної Ра­ди до укра­їн­сько­го на­ро­ду, на Україні й по­за Укра­ї­ною су­що­го”, прийня­то­му за під­сум­ка­ми Дру­го­го вій­сько­во­го з’їзду в Ки­є­ві 23 червня 1917 ро­ку. Ним про­го­ло­ше­но ав­то­но­мію Укра­ї­ни у скла­ді Ро­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.