16-рі­чний хло­пець на­ма­гав­ся зі­бра­ти бом­бу

ЯК СВІТ ПРОТИСТОЇТЬ ТЕРОРИЗМУ

Krayina - - СВ ІТ - Текст: Окса­на СНІГУР

Уве­че­рі 22 трав­ня в Ман­че­сте­рі на ста­діо­ні пі­сля кон­цер­ту спів­а­чки Арі­а­ни Ґран­де пі­ді­рвав­ся смер­тник. За­ги­ну­ли 22 лю­ди­ни. По­ра­не­ні май­же 60. Біль­шість – під­лі­тки та їхні ро­ди­чі. Ба­тьки при­хо­ди­ли за­бра­ти ді­тей пі­сля кон­цер­ту. Те­ро­ри­стом ви­явив­ся 22-рі­чний Сал­ман Абе­ді. Пі­дго­тов­ку про­йшов у Лі­вії та Си­рії. У по­лі­ції ка­жуть, пі­ді­рвав на­чи­не­ну цвя­ха­ми са­мо­ро­бну бом­бу. Го­ту­ва­ти­ся йо­му до­по­ма­га­ли, але на ста­діо­ні ді­яв сам

Шар­лотт ЕСТОН, 34 ро­ки, тре­нер із дзю­до, Ман­че­стер, Ве­ли­ка Бри­та­нія: – ТОРІК ПО­БА­ЧИ­ЛА У НА­ШО­ГО СТУДЕНТА ФО­ТО З АВТОМАТАМИ. По­про­си­ла по­дру­гу пе­ре­кла­сти, що там на­пи­са­но. За­кли­кав рі­за­ти не­вір­них. За­те­ле­фо­ну­ва­ли в по­лі­цію. Звід­ти нас пе­ре­на­пра­ви­ли до ін­спе­кто­ра, який за­йма­є­ться ан­ти­те­ро­ри­сти­чною ді­яль­ні­стю. Опи­та­ли дру­зів Абу. Ко­гось на­ма­гав­ся за­вер­бу­ва­ти, ко­мусь роз­по­від­ав, що про­йшов на­вча­н­ня бій­ця ”Іслам­ської дер­жа­ви”. На на­вча­н­ня у сер­пні він не по­вер­нув­ся. Із жов­тня не онов­лю­вав сто­рін­ку. У ли­сто­па­ді хтось на­пи­сав, що за ньо­го пом­стя­ться. Абу було 15 ро­ків. Ре­гу­ляр­но пе­ре­гля­даю сто­рін­ки на­ших сту­ден­тів, їхніх дру­зів і ба­тьків. Якщо щось на­сто­ро­жує, дзво­ню ін­спе­кто­ру. Він не допу­стив, щоб чо­ло­вік ви­віз до Си­рії 13-рі­чно­го си­на. Ди­ти­на в ае­ро­пор­ту бу­ла під ді­єю нар­ко­ти­ків. Також по­мі­ти­ла якісь змі­ни у ви­пу­скни­ці. По­го­во­ри­ла з її ба­тька­ми. Пі­шли до пси­хо­ло­га. Ви­яв­ля­є­ться, Джейн го­ту­ва­ла­ся ви­їха­ти до Іра­ку. Пе­ре­пи­су­ва­ла­ся з вер­бу­валь­ни­ком. Той ка­зав, що ко­хає її і зро­бить ща­сли­вою – тіль­ки тре­ба прийня­ти іслам. Гро­ші їй вже пе­ре­да­ли. З нею і ще трьо­ма дів­ча­та­ми ма­ла ле­ті­ти 42-рі­чна вер­бу­валь­ни­ця. Джейн при­во­ди­ли до тя­ми три мі­ся­ці.

Гор­дон ШОНН, 41 рік, спе­ці­а­ліст від­ді­лу бо­роть­би з те­ро­ри­змом, Лон­дон, Ве­ли­ка Бри­та­нія: – ПРОБЛЕМОЮ СТА­ЛИ ЗАВЕРБОВАНІ ПІД­ЛІ­ТКИ Й МО­ЛОДЬ. Їхні пе­ре­мі­ще­н­ня важ­ко від­слід­ко­ву­ва­ти. У та­бо­рах із ни­ми пра­цю­ють гра­мо­тні вер­бу­валь­ни­ки з до­сві­дом Іра­ку й Аф­га­ні­ста­ну. Роз­ка­зу­ють, як ко­ри­сту­ва­ти­ся мо­біль­ним, як по­во­ди­ти­ся у су­спіль­стві. Де­хто все ж не ви­три­мує. За ни­ми мо­жна ви­кри­ти ча­сти­ну ме­ре­жі.

Тро­шки лег­ше ста­ло, коли по­мен­шав по­тік із Фран­ції. То­ді ми отри­му­ва­ли документи на ші­стьох-ві­сьмох лю­дей, а при­їжджа­ли по­над 200. Щось з’ясу­ва­ти в та­ких умо­вах ду­же скла­дно. Усі ан­ти­те­ро­ри­сти­чні слу­жби в Єв­ро­пі за­раз пра­цю­ють спіль­но. На жаль, ча­сом бо­йо­ви­ки ви­пе­ре­джа­ють нас. Ді­дьє АНУЇ, 36 ро­ків, ана­лі­тик ан­ти­те­ро­ри­сти­чно­го від­ді­лу, Па­риж, Фран­ція: – ЗА­РАЗ ЗНАЧНО ВАЖЧЕ СИСТЕМАТИЗУВАТИ ТЕ, ЩО МИ ПРОПУСТИЛИ. Ча­сти­на те­ро­ри­стів ті­ка­ють у Бель­гію. Там є ці­лі ра­йо­ни, де їх пе­ре­хо­ву­ють. Не­дав­но з’ясу­ва­ли, що ма­є­мо ін­фор­ма­цію про менш ніж 40 від­со­тків там­те­шніх жи­те­лів. За­раз ор­га­ні­зу­ва­ти щось кра­ще – не­мо­жли­во. По­трі­бно до­по­ма­га­ти іта­лій­ським і гре­цьким при­кор­дон­ни­кам укла­да­ти нор­маль­ні ре­є­стри.

Ітон ХАЙНІ, 42 ро­ки, про­ку­рор, Нью-Йорк, США: – ДОЗВІЛ НА ПРОСЛУХОВУВАННЯ І СТЕЖЕННЯ ЗА ПІДОЗРЮВАНИМ ОТРИ­МУ­ЮТЬ ЧЕРЕЗ СУД АБО ПРОКУРОРА. Фе­де­раль­не бю­ро роз­слі­ду­вань має тро­хи біль­ше прав. Рід­ко, але спец­слу­жби по­ми­ля­ю­ться. То­ді люди отри­му­ють ве­ли­ку ком­пен­са­цію у су­ді. Рік сте­жи­ли за мо­ло­дою па­рою з Нью-Джер­сі. Во­ни зби­ра­ли гро­ші для ”Іслам­ської дер­жа­ви”. Через їхні ра­хун­ки те­ро­ри­сти від­ми­ва­ли ко­шти. Па­ра по­ча­ла за­яв­ля­ти у ЗМІ, що їх пе­ре­слі­ду­ють. При цьо­му про­дов­жу­ва­ли пе­ре­ка­зу­ва­ти гро­ші через єв­ро­пей­ські бан­ки. Хло­пці ча­сто за­по­бі­га­ють те­ра­ктам. Зна­хо­дять го­то­ві бом­би і за­вер­бо­ва­них пси­хі­чно хворих. Зві­сно, для цьо­го тре­ба пе­ре­чи­та­ти ти­ся­чі ли­стів і про­слу­ха­ти мі­ся­ці роз­мов. Ча­сом балачки виглядають невинними. Тре­ба розпізнати в них шифр.

БАЛАЧКИ ВИГЛЯДАЮТЬ НЕВИННИМИ. ТРЕ­БА РОЗПІЗНАТИ В НИХ ШИФР

На спец­слу­жби ча­сто скар­жа­ться за втру­ча­н­ня в осо­би­стий про­стір. Але за без­пе­ку до­во­ди­ться пла­ти­ти.

Пе­тра НІСС, 28 ро­ків, ін­спе­ктор від­ді­лу де­пор­та­цій, Сі­дней, Ав­стра­лія: – Є КІЛЬ­КА РІВНІВ ПЕРЕВІРКИ. Якщо ви­ни­кає най­мен­ша пі­до­зра, що лю­ди­на має зв’язок із те­ро­ри­сти­чною ор­га­ні­за­ці­єю – арешт або де­пор­та­ція. Пра­ва на апе­ля­цію не ма­ють. З те­ро­ри­змом про­сті­ше бо­ро­ти­ся так, ніж по­тім роз­би­ра­ти на­слід­ки. За­раз хо­чуть ускла­дни­ти отри­ма­н­ня гро­ма­дян­ства. По­ча­сті­ша­ли ви­пад­ки, коли ча­сти­ною гро­ма­ди ста­ють люди, які не спо­від­у­ють на­ших цін­но­стей. У донь­ки в са­до­чку є дів­чин­ка з ро­ди­ни аф­ган­ців. По­мі­ти­ла син-

НА ОБЛИЧЧІ ДІВЧИНКИ БУВ ВІДБИТОК РУ­КИ

ці на її ніж­ках. По­го­во­ри­ла з ви­хо­ва­тель­кою, щоб бу­ла ува­жні­шою. За ти­ждень на обличчі дівчинки був відбиток ру­ки. Ми за­яви­ли в по­лі­цію. Ма­ти ска­за­ла, що во­ни так ви­хо­ву­ють усіх чо­ти­рьох ді­тей. Їх де­пор­ту­ва­ли.

Іван НЕСТЕРОВ, 30 ро­ків, жур­на­ліст, Мо­сква: – У РО­СІЇ СИТУАЦІЯ СКЛАДНА. По-пер­ше, до­сі га­ря­чою то­чкою за­ли­ша­є­ться Че­чня.

Люди при­но­сять кві­ти до ім­про­ві­зо­ва­но­го ме­мо­рі­а­лу жер­твам те­ра­кту на пло­щі Свя­тої Ан­ни в Ман­че­сте­рі, Ве­ли­ка Бри­та­нія По-дру­ге, до­да­ло­ся во­ро­гів з іслам­ських кра­їн. Та­ке вра­же­н­ня, що Фе­де­раль­на слу­жба без­пе­ки пі­сля ви­бу­ху у санкт-пе­тер­бурзь­ко­му ме­тро де­що роз­гу­би­ла­ся. Бу­ли по­ка­зо­ві за­три­ма­н­ня. Але то не всі, хто до­по­ма­гав Ак­бар­жо­ну Джа­лі­ло­ву (3 кві­тня 2017-го пі­ді­рвав­ся у санкт-пе­тер­бурзь­ко­му ме­тро. За­ги­ну­ли 15 лю­дей. – Країна). У Москві й ве­ли­ких мі­стах із вер­бу­валь­ни­ка­ми бо­рю­ться. А в обла­сних цен­трах молодих лю­дей за­ма­ню­ють обі­цян­ка­ми гро­шей, яскра­во­го жи­т­тя. 16-рі­чний хло­пчи­на на­ма­гав­ся зі­бра­ти бом­бу. При­йшов у Кі­ро­ві у су­пер­мар­кет зі спи­ском по­трі­бно­го. Про­дав­ці ма­ють по­пе­ре­джа­ти про всіх, хто ці­ка­ви­ться та­ки­ми ре­ча­ми. До­ки ді­йшов до ка­си, йо­го вже че­ка­ли. Те­пер ба­тьки пе­ре­жи­ва­ють, що зро­блять по­ка­зо­вий про­цес.

>

Емі-Енн ГОВАРДС, 37 ро­ків, до­мо­го­спо­дар­ка, Бо­стон, США: – ЧО­ЛО­ВІК ІЗ СИ­НОМ ПОДАЛИСЯ НА З’ЇЗД ВЛАСНИКІВ ВЕ­ЛИ­КИХ ДЖИПІВ. По­дзво­нив, що охо­ро­на го­те­лю див­но по­ста­ви­ла­ся. Дов­го пе­ре­пи­су­ва­ли да­ні. Обі­да­ти їх по­са­ди­ли окре­мо. За ти­ждень при­їхав мій брат – при­ва­тний де­те­ктив. Пи­тає, чо­му наш те­ле­фон про­слу­хо­ву­ють. Ми бу­ли в шо­ці. Звер­ну­ли­ся до адво­ка­та. Той ска­зав: ма­є­мо по­го­ди­тись спів­пра­цю­ва­ти зі слід­ством. Ви­я­ви­ло­ся, наш 6-рі­чний син – тез­ка пі­до­зрю­ва­но­го в те­ро­ри­змі. Ві­сім мі­ся­ців наш те­ле­фон прослуховували. Те­пер ма­є­мо до­ве­сти, що ми не те­ро­ри­сти. По­я­сни­ти всі на­ші пе­ре­мі­ще­н­ня, ко­жен кон­такт у те­ле­фон­ній книж­ці. Нас мо­жуть не ви­пу­сти­ти з кра­ї­ни. З та­ки­ми про­бле­ма­ми сти­кну­ли­ся ба­тьки ба­га­тьох ді­тей.

Са­їд АЛЬ-МАХРАБІ, 51 рік, імам, Ба­гдад, Ірак: – ПЕРЕКОНУЮ МО­ЛОДЬ, ЩО ІСЛАМ МО­ЖЕ БУТИ РЕЛІГІЄЮ ЛЮБОВІ, А ТЕРОРИЗМ – ГРІХ. За­лу­чаю бла­го­дій­ні ор­га­ні­за­ції. Во­ни до­по­ма­га­ють здо­бу­ти осві­ту мо­ло­дим і тим, хто у скру­ті. Пов­ні­стю утри­му­є­мо ві­сьмох вдів із ді­тьми. Це не по­до­ба­є­ться те­ро­ри­стам. На моє жи­т­тя ско­ї­ли чо­ти­ри за­ма­хи. Дві­чі під­ри­ва­ли мої ав­то­мо­бі­лі. Один раз бом­ба бу­ла в ме­че­ті. А по­тім ви­бу­хнув бу­ди­нок мо­єї ма­те­рі. Во­на за­ги­ну­ла. У ме­не че­тве­ро охо­рон­ців. Їх на­да­ють ми­ро­твор­чі ор­га­ні­за­ції.

ВІ­СІМ МІ­СЯ­ЦІВ НАШ ТЕ­ЛЕ­ФОН ПРОСЛУХОВУВАЛИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.